Studentská vědecká konference 3. LF UK 2016

Zpráva o Studentské vědecké konferenci 2016


Dne 10. května 2016 se konala na 3. LF UK Studentská vědecká konference.


Konferenci zahájil v zastoupení děkana prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D. Čestným hostem, již pátým v pořadí historie konference byl prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. s přednáškou „In vivo veritas – studium procesů v živých buňkách“. Účast na přednášce byla historicky největší a zájemci se ani nevešli po posluchárny. Jako poděkování od studentů za jeho přednášku obdržel prof. Černý čestný diplom z rukou statutárního zástupce děkana prof. Kozáka.


Neméně zaplněnou posluchárnou, kdy byly obsazeny i všechny schody po stranách, se pyšnila i druhá ze zvaných přednášek letošní konference. Pozvání přijal čerstvý přednosta Kliniky anesteziologie a resuscitace 3.LF UK a FNKV doc. MUDr. František Duška, Ph.D. Svou přednáškou s názvem „Evidence-based medicine: Jak ji číst a jak ji brát v klinické praxi vážně?“ upoutal nejen posluchače z řad studentů, ale i pedagogů.


Podobně jako v loňském roce jsme uspořádali také Workshop pro studenty se zájmem o vědu. Workshop byl určen především studentům nižších ročníků a sloužil k seznámení o možnostech vědecké práce na naší fakultě. I zde byla účast studentů hojná.


Počty prací

V letošním roce bylo přihlášeno na SVK 70 prací. Práce byly rozděleny do 7 kategorií – 4 (bakalářská, teoretická, klinická a postgraduální) přednáškové a 3 kategorie posterové (bez bakalářské sekce).


Přednášky


 • Bakalářská sekce – 3

 • Pregraduální teoretická sekce – 6

 • Pregraduální klinická sekce – 6

 • Postgraduální sekce – 6 (z toho 1 pro nemoc omluven)


Postery


 • Pregraduální teoretická sekce – 17

 • Pregraduální klinická sekce – 17

 • Postgraduální sekce – 15


V postgraduální sekci jsme opět měli věrného účastníka z Univerzity 3. věku Ing. Pavla Stopku, CSc.


Prezentující studenti byli hodnoceni podle předem definovaných kritérií body 1-10, kde 1 je nejhorší a 10 nejlepší ohodnocení. Maximální počet bodů od jednoho hodnotitele byl 30. Body všech členů komise pak byly sečteny a na základě dosaženého bodového ohodnocení bylo stanoveno pořadí pro každou sekci zvlášť.


V posterové sekci (kromě bakalářů) bylo finančně oceněno 1. - 3. místo, v přednáškové sekci jen 1. místo. Finanční odměny byly ve výši 1. místo 10 000 Kč (bakaláři 5 000,- Kč), 2. místo v posterové sekci bylo oceněno částkou 5 000,- Kč a 3. místo – 3 000,- Kč. Kromě cen určených odbornými komisemi byla podobně jako v loňském roce udělena i cena děkana. Děkan na základě abstrakt a prezentací zvolil jednu práci, která jej zaujala, a té udělil ocenění v nominální hodnotě 10 000,- Kč stejně jako obdrželi práce na 1. místech. Finanční ocenění, stejně jako zajištění celé konference bylo dotováno z projektu Specifický výzkum (260278/SVV/2016), který se nám stejně jako v předchozích letech podařilo získat od Univerzity Karlovy. Dalším, méně formálním, oceněním byla cena diváka. Všichni zúčastnění měli možnost hlasovat pro jakoukoli ústní či posterovou prezentaci. Vítěz zvolený diváky obdržel poukázku v hodnotě 3 000,- Kč od našeho sponzora, firmy Megabooks (www.megabooks.cz) a vylosovaný hlasující divák získal iPAD.


Ceny předal osobně spectabilis prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. na slavnostním vyhlášení vítězů ve Studentském klubu Celetná. Večer proběhl v přátelském duchu a hrála nám příjemná hudba.


Výsledky

Umístění na předních místech jednotlivých sekcí bylo následující:


Teoretická sekce – přednášky


 1. Adam Derner, Dimitris Sarris, Jan Kopecký, Julian Balks (MUDr. Otakar Raška, Ph.D., doc. MVDr. Šimon Vaculín, Ph.D., MUDr. Martin Chovanec, Ph.D.,): CatWalk XT Gait analysis: Evaluation of median, ulnar, radial and musculocutaneous nerve lesions with slected dynamic parameters in rats

 2. Katharina Geier, Alexandra Morozova (doc. RNDr. Anna Yamamotová, CSc.): Empathy and interoception during conditioned pain modulation

 3. Dinh Phong Nguyen (MUDr. Matěj Patzelt): Využití etanolu v zobrazování měkkých tkání pomocí mikro-CT


Klinická sekce – přednášky


 1. Karel Kieslich (MUDr. Bc. Jana Mrzílková, Ph.D.): Vizuální skórování atrofie hipokampu na magnetické rezonanci pro časnou diagnostiku Alzheimerovy nemoci

 2. Ondřej Vošta (MUDr. Radovan Turyna, Ph.D.): Studie efektivity laserového ošetření prekanceróz děložního hrdla

 3. Martina Nemčoková (MUDr. Pavel Studený, Ph.D., MUDr. Deli Křížová): Korekce rohovkového astigmatismu pomocí torických nitroočních čoček a jejich vliv na schopnost čtení po operaci šedého zákalu


PGS sekce – přednášky


 1. MUDr. Adéla Krajčová (prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., doc. MUDr. František Duška, Ph.D.): Mitochondriální patogeneze syndromu propofolové infuze v in vitro modelu lidského kosterního svalu

 2. Mgr. Alžběta Kloudová (doc. RNDr. Pavel Souček, CSc.): Význam oxysterolové dráhy v terapii karcinomu prsu

 3. MUDr. Martin Kolář (prof. MUDr. Jan Pachl, CSc.): Vliv dekompresní kraniektomie na perfuzi mozkové kůry v časné fázi po subarachnoidálním krvácení


Bakalářská sekce – přednášky


 1. Eliška Kývalová (Mgr. Petra Křížová, DiS.): Edukace těhotných žen a matek o zubním zdraví v rámci předporodních programů


Teoretická sekce – postery


 1. Josef Horák (MUDr. Pavel Vodička, CSc., doc. MUDr. Marie Černá, CSc.): Protinádorový účinek extraktu ganoderma lucidum u kolorektálních buněčných linií

 2. Anna Hušková (doc. MUDr. David Kachlík, Ph.D.): Variace tepen hřbetu nohy

 3. Michal Židó (doc. MUDr. David Kachlík, Ph.D.): Variace bedrové nervové pleteně (plexus lumbalis)


Klinická sekce – postery


 1. Jan Vrubel, Jakub Dümler (MUDr. David Marx, Ph.D.): Bezpečí medikace v lůžkové péči

 2. Tomáš Zumer, Jurgen Shtëmbari (doc. MUDr. Petr Toušek, Ph.D.): Prevalence pacientů s antiagregační a antikoagulační léčbou podstupujících urgentní endoskopické vyšetření gastrointestinálního traktu

 3. Metoděj Renza, Aneta Fridrichovská, Vojtěch Míra (MUDr. Roman Sýkora, Ph.D.): Náhlá zástava oběhu v přednemocniční péči, retrospektivní studie


PGS sekce – postery


 1. Mgr. Ing. Eva Fárková (PhDr. Jana Kopřivová, Ph.D.): Souvislost chronotypu a vybraných psychosociálních jevů

 2. Mgr. Ivana Hrebíčková (prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.): Závisí účinok metamfetamínu na kognitívne funkcie potkana od periódy aplikácie počas jeho neuroontogenetického vývinu?

 3. MUDr. Pavel Látal, MUDr. Karel Šimeček (MUDr. Martin Kloub, Ph.D.): Porovnání artroskopického nálezu kolenního kloubu v závislosti na věku a pohlaví. Retrospektivní klinická studie


Cena děkana


 • Mgr. Alžběta Kloudová (doc. RNDr. Pavel Souček, CSc.): Význam oxysterolové dráhy v terapii karcinomu prsu


Cena diváků


 • Karel Kieslich (MUDr. Bc. Jana Mrzílková, Ph.D.): Vizuální skórování atrofie hipokampu na magnetické rezonanci pro časnou diagnostiku Alzheimerovy nemoci


Hodnotící komise

Vystoupení studentů letos hodnotily odborné komise v následujícím složení:


 • Komise pro rozdělení příspěvků: Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc., Prof. RNDr. Jan Kovář, DrSc., Doc. MUDr. Jan Mareš, CSc.

 • Komise pro teoretickou sekci: Doc. MUDr. Miloslav Franěk, Ph.D., Prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., Doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D., MUDr. Klára Bernášková, CSc., PharmDr. Magdaléna Šustková, CSc.

 • Komise pro klinickou sekci: Prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., Doc. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D., Doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc., Doc. MUDr. Pavel Kraml, Ph.D., Doc. MUDr. Petr Toušek, Ph.D.

 • Komise pro postgraduální sekci: Prof. RNDr. Jan Kovář, DrSc., Prof. RNDr. Eva Samcová, CSc., Doc. MUDr. Jana Málková, CSc., Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc., Prof. MUDr. Josef Stingl, CSc.

 • Komise pro bakalářskou sekci: Prof. MUDr. Lucie Bankovská-Motlová, Ph.D., Doc. RNDr. Šimon Vaculín, Ph.D., PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.


Nutno podotknout, že členové komise neměli jednoduchou úlohu. Kvalita přednášek i posterů je na vysoké (téměř profesionální) úrovni.Výhercům gratulujeme!Stejně jako v předchozích letech se nám podařilo zásluhou PhDr. Martiny Hábové zajistit číslo ISBN pro náš sborník abstraktů (tištěná verze: ISBN 978-80-87878-19-42016; elektronická verze ISBN 978-80-87878-20-02016).


Chtěla bych touto cestou poděkovat všem studentům, kteří se podíleli na organizaci konference. Jmenovitě pak především MUDr. Peteru Ivákovi, MUDr. Pavlu Sekerkovi, MUDr. Josefu Fontanovi, Martinu Pavelkovi, Kateřině Šubrtové a Davidu Megvinetovi. Můj velký dík patří také PhDr. Martině Hábové a jejím kolegům za pomoc při tvorbě sborníku a zajištění čísla ISBN. Rovněž pak velký díl práce odvedli i všichni porotci, kteří s velkým nasazením hodnotili v průběhu celého dne jednotlivá vystoupení studentů. Neměli bychom také zapomínat na obětavost školitelů, kteří se věnují studentům při plnění jejich Studentské vědecké aktivity a prožívají s nimi jejich předkonferenční stres.Děkujeme za účast a těšíme se na Vaše prezentace zase za rok!
prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D

Proděkanka pro postgraduální doktorská studia

a pro studentskou vědeckou činnost

Koordinátorka SVKFotografie z konference

Sborník abstrakt a program konference


Sborník abstrakt
Sborník abstrakt
  Program konference
Program konferencePlakát konference
Plakát konference


Další informace

Své dotazy prosím zasílejte na adresu .Za organizační výbor SVK

prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.

Proděkanka pro postgraduální doktorská studia a pro studentskou vědeckou činnost

Koordinátorka SVK


Poslední změna: 21. únor 2018 15:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor