Formuláře

Akreditační řízení oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

CV garantů oboru31.08.2016
Návrh akreditace oboru habilitačního řízení a oboru řízení ke jmenování profesorem – předkládací zpráva31.08.2016
Seznam formulářů pro akreditaci - přílohy žádosti31.08.2016
Seznam profesorů a docentů pracoviště zajišťující obor18.09.2014
Standardy Akreditační komise pro posuzování žádostí o akreditaci oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem18.09.2014
Základní informace k akreditačnímu řízení31.08.2016
Žádost o akreditaci oboru habilitačního řízení, oboru řízení ke jmenování profesorem31.08.2016

Doktorské studium

Evidenční list studenta31.08.2016
Nabídka témat pro doktorské studijní programy na 3.LF UK12.02.2016
Návrh na udělení odměny školiteli studentů DSP19.04.2018
Uspořádání autoreferátu - doktorské studijní programy v biomedicíně31.08.2016
Uspořádání literárního přehledu - OR Fyziologie a patofyziologie člověka02.09.2021
Základní údaje o školiteli doktorského studia na 3.LF UK - fakultní formulář07.03.2024
Základní údaje o školiteli doktorského studia na 3.LF UK - formulář 'C-I'11.03.2020
Žádost o obhajobu dizertační práce03.01.2020
Žádost o udělení stipendia při řádném ukončení doktorského studia23.10.2019
Žádost o uznání odborné praxe nebo její části do specializačního vzdělávání, absolvované v rámci doktorského studijního programu22.02.2008
Žádost o vykonání státní doktorské zkoušky20.04.2015
Žádost o změnu individuálního studijního plánu22.10.2020
Žádost studenta (obecná)31.08.2016

Granty

Návrh na udělení odměny za podání a udělení grantu19.04.2018
Návrh na udělení odměn z výzkumného, rozvojového nebo obdobného projektu02.02.2018
Průvodka k návrhu grantového projektu14.05.2020
Závěrečná zpráva o dosažených výsledcích a využití finanční podpory projektu Donatio Facultatis Medicæ Tertiæ13.08.2020
Záznam o projektu podávaný v rámci 7. RP EU01.05.2011

Návrhy pro přiznání stipendia dle článku 5 Stipendijního řádu UK

Pro projekty mimo vědu a výzkum, projekty nadací a nadačních fondů apod.18.01.2018
Pro stipendia z jiných zdrojů – rozvojové projekty a PPSR10.06.2022

Návrhy pro přiznání stipendia dle článku 6 Stipendijního řádu UK

COOPERATIO - použijí koordinátoři programů COOPERATIO pro studenty v magisterské či doktorské formě studia prezenční i kombinované10.06.2022
GA UK - použijí řešitelé projektů GA UK pro výplatu svých stipendií a stipendií pro spoluřešitele18.01.2018
NPO - použijí koordinátoři projektů pro studenty v magisterské či doktorské formě studia prezenční i kombinované13.10.2022
PRIMUS - použijí řešitelé PRIMUS pro studenty v magisterské či doktorské formě studia prezenční i kombinované18.01.2018
Stipendia na projekty vědy a výzkumu – např. MŠMT (věda a výzkum), AZV (věda a výzkum)18.01.2018
SVV - použijí řešitelé SVV pro vyplacení svých stipendií a stipendií pro spoluřešitele v magisterské či doktorské formě studia18.01.2018
UNCE - použijí řešitelé UNCE pro studenty v magisterské či doktorské formě studia prezenční i kombinované18.01.2018

Zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

Doporučení pro úpravu habilitačních prací na 3. LF UK09.02.2022
Základní udaje o uchazeči - habilitační řízení19.04.2018
Základní udaje o uchazeči - řízení ke jmenování profesorem19.04.2018
Žádost o zahájení habilitačního řízení31.08.2016
Žádost o zahájení řízení ke jmenování profesorem31.08.2016


Poslední změna: 21. únor 2018 15:35 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor