• Specializace
 • Zkouška po ukončení vzdělávání v základním kmeni

Zkouška po ukončení vzdělávání v základním kmeni

Informace o zkoušce

Předpoklad přístupu ke zkoušce po ukončení vzdělávání v základním kmeni

Vzdělávání v základním kmeni se dle novely zákona 95/2004 Sb. účinné od 1.7.2017 ukončuje zkouškou. Podmínkou pro přihlášení ke zkoušce je splnění všech požadavků stanovených vyhláškou č. 397/2020 Sb. Složení zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni je jednou z podmínek pro přihlášení k atestační zkoušce.

Přihlášení ke zkoušce

Lékaři se hlásí ke zkoušce po ukončení vzdělávání v základním kmeni na pověřenou organizaci kde jsou zařazeni do specializačního oboru. Organizaci zkoušky po ukončení vzdávání v základním kmeni upravuje v souladu s vyhláškou 282/2019 Sb. Metodické opatření KOR.


Přihlášku ke zkoušce po ukončení vzdělávání v základním kmeni je možné vyplnit elektronicky na https://ezp.mzcr.cz/Request/Create?type=SL52KMENOVAZKOUSKA


 • přihlášku vyplňte, uložte, stáhněte pro tisk a vytištěnou podepište,

 • přihlášku nechte potvrdit školitelem a zástupcem statutárního orgánu (zaměstnavatel) akreditovaného zařízení, v němž specializační vzdělávání uchazeč o zkoušku po ukončení vzdělávání v základním kmeni absolvoval,

 • přihlášku v listinné podobě zašlete na adresu pověřené organizace, u které jste zařazeni do specializačního oboru

 • přihlášku je nutné podat v souladu s vyhláškou 282/2019 Sb. v termínu 60 dnů před termínem konání zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni.


K přihlášce přiložte

 • kopie průkazu odbornosti – jen části se záznamy povinné praxe

 • kopie potvrzení o provedených výkonech

 • kopie rozhodnutí o započtení odborné praxe - doložte v případě pokud máte započtenu praxi z oboru do oboru dle §5 odst. 8 písmeno a) zákona 95/2004 Sb., nebo zápočet praxe ze zahraničí dle §5 odst. 8 písmeno b) zákona 95/2004 Sb.

 • kopie dokladů o získané specializované způsobilosti (diplom, event. certifikát, kopie záznamu v průkazu odbornosti o složení atestace), pokud byla získána

 • kopie oddacího listu, pokud došlo ke změně jména

 • potvrzení o absolvování povinných školících akcí/kurzů

Opakování zkoušky

Zkouška po ukončeném vzdělávání v základním kmeni se může ve stejném kmeni opakovat nejvýše třikrát, nejdříve však za 6 měsíců ode dne neúspěšně vykonané zkoušky.

Úhrada za zkoušku

Úhrada za zkoušky po kmeni je stanovena nařízením vlády č. 324/2018 Sb. takto:

 • první pokus – bez poplatku

 • úhrada při prvním opakování zkoušky je 3 500 Kč

 • úhrada při druhém opakování zkoušky je 5 000 Kč

Pokyny k platbě (částka, v. s., č.ú.) budou uvedeny v pozvánce ke zkoušce po ukončení vzdělávání v základním kmeni.

Certifikát

Složí-li lékař zkoušku po ukončení vzdělávání v základním kmeni, bude mu vydán certifikát o absolvování základního kmene. Náležitosti a vzor certifikátu o absolvování základního kmene stanoví vyhláška 259/2018 Sb.



Poslední změna: 17. březen 2022 19:11 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojení



Jak k nám


Váš názor