• Specializace
  • Zkouška po ukončení vzdělávání v základním kmeni

Zkouška po ukončení vzdělávání v základním kmeni

Informace o zkoušce

Předpoklad přístupu ke zkoušce po ukončení vzdělávání v základním kmeni

Vzdělávání v základním kmeni se dle novely zákona 95/2004 Sb. účinné od 1.7.2017 ukončuje zkouškou. Podmínkou pro přihlášení ke zkoušce je splnění všech požadavků stanovených vyhláškou č. 221/2018 Sb. Složení zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni je jednou z podmínek pro přihlášení k atestační zkoušce.

Přihlášení ke zkoušce

Lékaři se hlásí ke zkoušce po ukončení vzdělávání v základním kmeni na pověřenou organizaci kde jsou zařazeni do specializačního oboru. Organizaci zkoušky po ukončení vzdávání v základním kmeni upravuje v souladu s vyhláškou 282/2019 Sb. Metodické opatření KOR.


Přihlášku ke zkoušce po ukončení vzdělávání v základním kmeni vyplňte čitelně, nejlépe hůlkovým písmem, event. na počítači a v listinné podobě zašlete na adresu pověřené organizace, u které jste zařazeni do specializačního oboru pro jarní termíny 2020 nejpozději 30 dnů před termínem konání kmenové zkoušky a to na základě pokynu KOR. Pro podzimní termíny 2020 je nutné přihlášku ke kmenové zkoušce podat již v souladu s vyhláškou 282/2019 Sb. v termínu 60 dnů před termínem konání zkoušky.

K přihlášce přiložte

  • kopie průkazu odbornosti – jen části se záznamy povinné praxe

  • kopie potvrzení o provedených výkonech

  • kopie rozhodnutí o započtení odborné praxe - doložte v případě pokud máte započtenu praxi z oboru do oboru dle §5 odst. 8 písmeno a) zákona 95/2004 Sb., nebo zápočet praxe ze zahraničí dle §5 odst. 8 písmeno b) zákona 95/2004 Sb.

  • kopie dokladů o získané specializované způsobilosti (diplom, event. certifikát, kopie záznamu v průkazu odbornosti o složení atestace), pokud byla získána

  • kopie oddacího listu, pokud došlo ke změně jména

  • potvrzení o absolvování povinných školících akcí/kurzů

Opakování zkoušky

Zkouška po ukončeném vzdělávání v základním kmeni se může ve stejném kmeni opakovat nejvýše třikrát, nejdříve však za 6 měsíců ode dne neúspěšně vykonané zkoušky.

Úhrada za zkoušku

Úhrada za zkoušky po kmeni je stanovena nařízením vlády č. 324/2018 Sb. takto:

  • první pokus – bez poplatku

  • úhrada při prvním opakování zkoušky je 3 500 Kč

  • úhrada při druhém opakování zkoušky je 5 000 Kč

Pokyny k platbě (částka, v. s., č.ú.) budou uvedeny v pozvánce ke zkoušce po ukončení vzdělávání v základním kmeni.

Certifikát

Složí-li lékař zkoušku po ukončení vzdělávání v základním kmeni, bude mu vydán certifikát o absolvování základního kmene. Náležitosti a vzor certifikátu o absolvování základního kmene stanoví vyhláška 259/2018 Sb.


Termíny zkoušky

Termíny zkoušek po kmeni ČERVEN 202003.04.2020
Termíny zkouška kmen 202022.01.2020


Termíny zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni Všeobecné praktické lékařství jsou k dispozici na webu IPVZ.


Otázky, doporučená literatura, členové zkušebních komisí 

Aktuální informace naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví:


http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/zkouska-po-ukonceni-vzdelavani-v-zakladnim-kmeni_18120_936_3.htmlPoslední změna: 5. květen 2020 12:48 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor