Atestace

Organizaci atestačních zkoušek upravuje vyhláška č. 282/2019., o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a o změně vyhlášky č. 188/2019 Sb., o atestační zkoušce, závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů), ve znění vyhlášky č. 118/2018 Sb. Na základě §31 odst. 1 vyhlášky 282/2019 Sb. se v případě uchazeče, který zahájil přede dnem nabytí účinnosti (tj. 6.11.2019) této vyhlášky specializační vzdělávání a do dne nabytí účinnosti této vyhlášky nevykonal atestační zkoušku, se při konání atestační zkoušky postupuje podle vyhlášky č. 188/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, nejdéle však do konce kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém nabyla účinnosti tato vyhláška. Pokud tedy uchazeč nevykoná atestační zkoušku do 31.12.2020 postupuje se při organizace atestační zkoušky již podle vyhlášky 282/2019 Sb.

Atestační zkouška

Zkouška se koná v závěru specializačního vzdělávání po splnění všech požadavků daných příslušným vzdělávacím programem. Po jejím úspěšném absolvování získává lékař, zubní lékař, specializovanou způsobilost v příslušném oboru.

Postup při podání přihlášky k atestační zkoušce

 • Přihlášku k atestační zkoušce je možné vyplnit elektronicky zde https://ezp.mzcr.cz/VzdelavaniLekari/Formulare

  • přihlášku vyplňte, uložte, stáhněte pro tisk a vytištěnou podepište,

  • přihlášku nechte potvrdit školitelem a zástupcem statutárního orgánu (zaměstnavatel) akreditovaného zařízení, v němž specializační vzdělávání uchazeč o atestaci absolvoval,

  • přílohy: kopie dokladů o požadované praxi a výkonech - z průkazu odbornosti a logbooku (kopie logbooku dokládají pouze lékaři zařazeni do specializačních oborů před 1.7.2017), potvrzení o absolvovaných kurzech, kopie příslušného rozhodnutí MZ ČR, nebo pověřené organizace, pokud byla uznána odborná, nebo specializovaná způsobilost získaná v cizině, nebo započítána praxe absolvovaná v cizině, nebo v jiném oboru, nebo část doby studia absolvovaného v doktorském studijním programu,

 • přihlášku včetně příloh zašlete nebo osobně doručte na Oddělení specializačního vzdělávání 3. LF UK, která atestační zkoušku ve vybraném termínu organizuje, a to nejpozději 60 dnů před termínem atestace. POZOR!! K datu podání přihlášky již musí mít lékař na základě znění § 21 odst. 2 zákona 95/2004 Sb. splněny veškeré požadavky příslušného vzdělávacího programu!!

Další postup po doručení přihlášky - posuzování přihlášky

 • Oddělení specializačního vzdělávání zajistí administrativní zpracování přihlášky a formální kontrolu, v případě formálních nedostatků vyzve k jejich odstranění,

 • předání přihlášky k odbornému posouzení garantovi oboru na 3. LF UK, který posoudí a stvrdí svým podpisem splnění veškerých požadavků na odbornou praxi, výkony, povinné kurzy,

 • jsou-li v přihlášce nebo dokumentaci nedostatky, uchazeč je neprodleně vyzván a je mu stanovena lhůta k jejich odstranění či doplnění tak, aby mohl být v řádném termínu na atestaci pozván,

 • jsou-li splněny všechny požadavky daného vzdělávacího programu, je uchazeč pozván k atestační zkoušce 30 dní před termínem atestace. Na základě přechodných ustanovení vyhlášky 282/2019 Sb. musí být všechny požadavky vzdělávacího programu splněny nejpozději 30 dnů před termínem atestační zkoušky. Tato podmínka dle přechodných ustanovení je platná pouze do 31.12.2020. Od 1.1.2021 je nutné mít splněny veškeré požadavky vzdělávacího programu již ke dni podání přihlášky k atestační zkoušce a to nejpozději 60 dnů před termínem atestační zkoušky.

 • O nesplnění požadavků pro vykonání atestační zkoušky rozhodne ministerstvo.

Atestační zkouška přístup a postup

 • předpoklady stanoveny vzdělávacím programem příslušného oboru - rozsah a obsah povinné praxe, výkony, kurzy, stáže, testy, atestační práce

 • atestační zkoušky se zpravidla skládají z části:

  • praktické - ověření odborných praktických dovedností při vyšetření pacienta, provedení operačního výkonu, stanovení léčebného postupu, interpretace výsledků vyšetření atd., ale také splnění pohovoru, nebo testu, pokud to vzdělávací program požaduje

  • teoretické - 3 odborné otázky, které se losují; z nich jedna může být nahrazena obhajobou atestační práce (stanoví-li tak příslušný vzdělávací program), obhajoba atestační práce může být další částí zkoušky, popřípadě i test může být někdy součástí teoretické části atestační zkoušky, pokud tak stanoví vzdělávací program.

Termíny atestační zkoušky

 • ministerstvo stanoví vždy do 31. prosince termíny atestačních zkoušek

 • atestační zkoušky se konají

  • v jarním zkušebním období tj. cca od 1.dubna do 30.června příslušného kalendářního roku,

  • v podzimním zkušebním období tj. cca od 15. října do 20. prosince příslušného kalendářního roku,

 • termín a místo konání atestační zkoušky musí být uchazeči oznámeno 30 dní před termínem zkoušky, pokud splnil všechny požadavky stanovené příslušným vzdělávacím programem, tj. absolvování předepsané povinné odborné praxe, provedení požadovaného počtu stanovených výkonů, absolvování povinných školicích akcí, eventuálně testu, předložení atestační práce aj.

Průběh atestační zkoušky

 • prokázání totožnosti uchazeče před zahájením zkoušky, a to teoretické i praktické, pokud se konají odděleně, předložení originálu průkazu odbornosti a logbooku (logbook dokládají lékaři zařazení před 1.7.2017) ke kontrole - zápis do Protokolu o atestační zkoušce,

 • předložení dokladu o zaplacení úhrady nákladů spojených s atestační zkouškou - zápis do Protokolu o atestační zkoušce,

 • praktická část

  • Pokud tak stanoví vzdělávací program skládá se atestační zkouška i z části praktické a její obsah stanoven vzdělávacím programem.

  • Praktická část atestační zkoušky předchází části teoretické.

  • K teoretické části atestační zkoušky přistupuje lékař nejpozději do 60 kalendářních dnů od složení praktické části atestační zkoušky.

  • Pokud je praktická část hodnocena výsledkem neprospěl k teoretické části atestační zkoušky se nepřistupuje a atestační zkouška jako celek je hodnocena výsledkem „neprospěl“

  • Úspěšně složená praktická zkouška má platnost dva roky.

 • teoretická zkouška

  • Ústní část teoretické části atestační zkoušky spočívá v odpovědi na 3 odborné otázky, z nichž jedna je nahrazena obhajobou písemné práce, pokud je obhajoba písemné práce na¨základě vzdělávacího programu součástí zkoušky.

  • Po vylosování otázek komise poskytne lékaři minimálně 30 minut na přípravu.

  • Pokud nebyla, odpověď na některou z otázek nebo obhajoba písemné práce dostačující a uchazeč neprokázal zásadní neznalosti, může komise položit doplňující otázku.

  • POZOR!! Pokud ve vzdělávacích programech 2005, 2009,2011 a 2015 příslušného specializačního oboru je* součástí teoretické části obhajoba písemné práce a v novém vzdělávacím programu 2018 nebo 2019 příslušného oboru již obhajoba atestační práce není, musí atestační zkouška probíhat ve dvojím režimu. Lékaři postupující dle původních VP (2005, 2009, 2011 a 2015) budou odpovídat na dvě otázky a třetí bude nahrazena obhajobou. Lékaři přistupující k atestační zkoušce dle nových vzdělávacích programů (2018 a2019) budou odpovídat na tři odborné otázky.

 • zhodnocení celé atestační zkoušky.

Atestační komise

 • Specializační vzdělávání se ukončuje atestační zkouškou před oborovou atestační komisí. Oborové atestační komise zřizuje ministerstvo jako svůj poradní orgán. Členy oborových atestačních komisí jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví na návrh univerzit, České lékařské komory, České stomatologické komory nebo České lékárnické komory, odborných společností, akreditovaných zařízení, vzdělávacích zařízení a pro obor posudkové lékařství též na návrh Ministerstva práce a sociálních věcí a České správy sociálního zabezpečení. U lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v působnosti Ministerstva obrany je na návrh Ministerstva obrany oborová atestační komise doplněna vždy o jednoho odborníka v oblasti vojenského zdravotnictví. Ministr zdravotnictví vždy jmenuje členem oborové atestační komise minimálně jednu osobu, která je současně členem příslušné akreditační komise. Ministerstvo vždy do 1. prosince zveřejní na svých internetových stránkách seznam jmenovaných členů atestačních komisí pro následující kalendářní rok. Oborová atestační komise pro každý z termínů atestační zkoušky má nejméně 3 členy, z nichž jeden člen je vždy současně členem příslušné akreditační komise a jeden člen byl jmenován na návrh České lékařské komory, České stomatologické komory nebo České lékárnické komory. Členové oborové atestační komise pro daný termín atestační zkoušky si ze svého středu zvolí předsedu této komise.

 • O složení atestační komise rozhoduje garant příslušného oboru lékařské fakulty, která atestační zkoušku zajišťuje. Pokud lékař přihlášený k atestační zkoušce projeví zájem znát složení příslušné atestační komise je možné mu toto sdělit a to na základě Metodického opatření KOR č. 2.

Hodnocení atestační zkoušky

 • Jednotlivé části atestační zkoušky a její celkový výsledek jsou hodnoceny výsledkem „prospěl“ nebo „neprospěl“.

 • Pokud je praktická část atestační zkoušky hodnocena výsledkem „neprospěl“, k teoretické části atestační zkoušky se nepřistupuje, a atestační zkouška je hodnocena výsledkem „neprospěl“.

 • Pokud je součástí teoretické části atestační zkoušky test a je hodnocen výsledkem „neprospěl“ a k ústní části se nepřistupuje. Teoretická část je hodnocena výsledkem „neprospěl“ a atestační zkouška je hodnocena výsledkem „neprospěl“.

 • Pokud je teoretická část atestační zkoušky nebo její ústní část hodnocena výsledkem „neprospěl“, atestační zkouška je hodnocena výsledkem „neprospěl“.

 • Úspěšně složená praktická část atestační zkoušky nebo test, pokud je součástí teoretické části, jsou uchazeči uznány, pokud k úspěšnému vykonání teoretické části atestační zkoušky dojde do 2 let ode dne vykonání její praktické části.

 • Atestační komise rozhoduje o výsledku atestační zkoušky nebo její části hlasováním. V případě nerozhodného výsledku hlasování rozhoduje hlas předsedy komise.

 • Atestační komise po poradě o výsledku atestační zkoušky vyhlásí její celkové hodnocení atestační zkoušky. Hodnocení jednotlivých částí atestační zkoušky a celkové hodnocení atestační zkoušky se zaznamenává do protokolu o atestační zkoušce. Do průkazu odbornosti jen úspěšně vykonanou atestační zkoušku.

 • Pokud byla při teoretické části zkoušky odpověď na některou z otázek ne zcela dostačující, ale nebyly prokázány zásadní neznalosti, může komise položit doplňující otázku (pouze jednou v celém průběhu teoretické části atestační zkoušky).

Neúčast uchazeče na atestační zkoušce

 • Nemůže-li se uchazeč dostavit k atestační zkoušce nebo její části v termínu, na který byl pozván, může svou neúčast omluvit.

 • Za omluvu se považuje

    a. 

  písemná omluva doručená písemně 3. LF UK před termínem atestační zkoušky nebo její části, nebo

    b. 

  v případě závažného důvodu písemná omluva zaslaná 3. LF UK do 5 pracovních dnů po termínu konání atestační zkoušky nebo její části.

 • Omluví-li se uchazeč nebo odstoupí-li od praktické části nebo teoretické části atestační zkoušky, popřípadě od testu nebo ústní části, pokud jsou součástí teoretické části, před jejich zahájením, může se přihlásit k atestační zkoušce v nejbližším následujícím termínu.

 • Pokud uchazeč odstoupí od praktické části nebo teoretické části atestační zkoušky, popřípadě od testu nebo ústní části teoretické části po jejich zahájení nebo v jejich dalším průběhu, je tato část hodnocena výsledkem „neprospěl“ a atestační zkouška je hodnocena výsledkem „neprospěl“.

 • Uchazeči, který úspěšně vykonal praktickou část atestační zkoušky nebo test, pokud je součástí teoretické části atestační zkoušky, a omluvil se z teoretické části atestační zkoušky nebo její ústní části, je praktická část nebo test uznán, pokud teoretickou část atestační zkoušky vykoná do 2 let ode dne vykonání praktické části atestační zkoušky.

 • Nedostaví-li se uchazeč k atestační zkoušce nebo její části bez omluvy, je atestační zkouška hodnocena výsledkem „neprospěl“.

Opakování atestační zkoušky

při neúspěšně vykonané zkoušce – je možné ji opakovat nejdříve za jeden rok ode dne neúspěšné atestace a nejvýše dvakrát ve stejném oboru,


Výše úhrady za atestační zkoušku

V souladu s Nařízením vlády č.324/2018 Sb., o stanovení výše úhrad za zkoušky, je úhrada za atestační zkoušku stanovena takto:

 • úhrada za atestační zkoušku - 500,- Kč (teoretická část 250 Kč, praktická část 250 Kč)

 • úhrada při prvním opakování atestační zkoušky - 3 500,- Kč (teoretická část 2 000 Kč, praktická část 1 500 Kč)

 • úhrada při druhém opakování zkoušky – 5 000 Kč (teoretická část 3 000 Kč, praktická část 2 000 Kč)

Způsob úhrady atestační zkoušky

 • úhrada nákladů při řádné omluvě nebo odstoupení od zkoušky před jejím zahájením se nevrací, ale při dalším termínu se nezvyšuje.

 • Úhrada za atestační zkoušku se provádí na číslo účtu 3. LF UK organizující atestaci.,

 • Bankovní spojení pro platbu poplatku za atestaci Vám zašleme v pozvánce k atestaci.

Dokumentace o atestační zkoušce

 • po úspěšně vykonané atestační zkoušce vyhotoví 3. LF UK organizující atestaci diplom o specializaci, náležitosti a vzor diplomu stanoví vyhláška č. 259/2018 Sb. o stanovení náležitostí a vzorů dokladů o specializačním vzdělání a některých dalších dokladů o vzdělání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů,

 • v souladu s Veřejnoprávní smlouvou se diplom opatří podpisy předsedy oborové atestační komise a zástupce příslušné pověřené organizace, předá s průvodním dopisem a seznamem atestovaných na MZ ČR k podpisu zástupcem ministerstva a otisku úředního razítka MZ ČR; poté 3. LF UK zajistí jejich předání absolventům atestační zkoušky,

 • 3. LF UK organizující atestaci po ukončení atestační zkoušky a předání diplomů absolventům předá dokumentaci o atestační zkoušce v listinné podobě (přihláška k atestaci, omluvy uchazeče z atestační zkoušky, protokol o průběhu atestační zkoušky a kopie diplomu) s předávacím protokolem na IPVZ k archivaci,

 • dokumentace o neúspěšné atestační zkoušce nebo při neúčasti u zkoušky (přihláška, protokol), se rovněž předá k archivaci do IPVZ.
Poslední změna: 19. srpen 2021 11:10 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor