Atestace

Na základě veřejnoprávní smlouvy mezi univerzitami a Ministerstvem zdravotnictví ČR ze dne 27. 9. 2012 byla organizace atestačních zkoušek k 1.1. 2012 převedena z IPVZ na lékařské fakulty.


Organizace atestačních zkoušek se řídí podle vyhlášky č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a dále ustanoveními uvedenými v Příloze I. k veřejnoprávní smlouvě.

Atestační zkouška

Zkouška se koná v závěru specializačního vzdělávání po splnění všech požadavků daných příslušným vzdělávacím programem. Po jejím úspěšném absolvování získává lékař, zubní lékař, specializovanou způsobilost v příslušném oboru a je mu vydán ministerstvem diplom o specializaci.

Postup při podání přihlášky k atestační zkoušce

 • Přihlášku k atestační zkoušce je možné vyplnit elektronicky zde https://ezp.mzcr.cz/VzdelavaniLekari/Formulare


  • přihlášku vyplňte, uložte, stáhněte pro tisk a vytištěnou podepište,

  • přihlášku nechte potvrdit školitelem a zástupcem statutárního orgánu (zaměstnavatel) akreditovaného zařízení, v němž specializační vzdělávání uchazeč o atestaci absolvoval, v případě OSVČ podepisuje odborný zástupce,

  • přílohy: kopie dokladů o požadované praxi a výkonech  - z průkazu odbornosti a logbooku, potvrzení o absolvovaných kurzech, kopie příslušného rozhodnutí MZ ČR, nebo pověřené organizace, pokud byla uznána odborná, nebo specializovaná způsobilost získaná v cizině, nebo započítána praxe absolvovaná v cizině, nebo v jiném oboru, nebo část doby studia absolvovaného v doktorském studijním programu,

 • přihlášku včetně přiloh zašlete nebo osobně doručte na Oddělení specializačního vzdělávání 3. LF UK, která atestační zkoušku ve vybraném termínu organizuje, a to 90 dnů před termínem atestace.


Další postup po doručení přihlášky - posuzování přihlášky

 • Oddělení specializačního vzdělávání zajistí administrativní zpracování přihlášky a formální kontrolu, v případě formálních nedostatků vyzve k jejich odstranění

 • předání přihlášky k odbornému posouzení garantovi oboru na 3. LF UK, který posoudí a stvrdí svým podpisem splnění veškerých požadavků na odbornou praxi, výkony, povinné kurzy

 • jsou-li v přihlášce nebo dokumentaci nedostatky, uchazeč je neprodleně vyzván k jejich odstranění či doplnění tak, aby mohl být v řádném termínu na atestaci pozván

 • jsou-li splněny všechny požadavky daného vzdělávacího programu, je uchazeč pozván na atestační zkoušku  30 dní před termínem atestace,

 • nelze-li odstranit zjištěné nedostatky, nemůže uchazeč k atestační zkoušce přistoupit.

Atestační zkouška přístup a postup

 • předpoklady stanoveny vzdělávacím programem příslušného oboru - rozsah a obsah povinné praxe, výkony, kurzy, stáže, testy, atestační práce

 • atestační zkoušky se zpravidla skládají z části:

  • praktické - ověření odborných praktických dovedností při vyšetření pacienta, provedení operačního výkonu, stanovení léčebného postupu, interpretace výsledků vyšetření atd., ale také splnění pohovoru, nebo testu, pokud to vzdělávací program požaduje

  • teoretické - 3 odborné otázky, které se losují; z nich jedna může být nahrazena obhajobou atestační práce, obhajoba atestační práce může být další částí zkoušky, popřípadě i test může být někdy součástí teoretické části atestační zkoušky, pokud tak stanoví vzdělávací program.

Termíny atestační zkoušky

 • ministerstvo stanoví vždy do 31. ledna  termíny atestačních zkoušek

 • atestační zkoušky se konají

  • v jarním zkušebním období tj. cca od 1.dubna do 30.června příslušného kalendářního roku,

  • v podzimním zkušebním období tj. cca od 15. října do 20. prosince příslušného kalendářního roku,

 • termín a místo konání atestační zkoušky musí být uchazeči oznámeno 30 dní před termínem zkoušky, pokud splnil všechny požadavky stanovené příslušným vzdělávacím programem, tj. absolvování předepsané povinné odborné praxe, provedení požadovaného počtu stanovených výkonů, absolvování povinných školicích akcí, eventuálně testu, předložení atestační práce aj,

 • pokud je praktická zkouška provedením klinického výkonu, je třeba před termínem teoretické zkoušky stanovit termín předatestační stáže za účelem vykonání praktické části atestace, praktická zkouška se může konat ve stanoveném termínu i na mateřském pracovišti lékaře např. FN spolupracující s LF (podle VPS) vždy za účasti školitele akreditovaného pracoviště a 1 externího examinátora z jiné LF, který má jmenovací dekret MZ ČR

 • pozvánku k atestační zkoušce zasílá 3. LF UK organizující atestaci též členům atestační komise, kteří byli schváleni KOR.

 Průběh atestační zkoušky

 • prokázání totožnosti uchazeče před zahájením zkoušky, a to teoretické i praktické, pokud se konají odděleně, předložení originálu průkazu odbornosti a logbooku ke kontrole - zápis do Protokolu o atestační zkoušce

 • předložení dokladu o zaplacení úhrady nákladů spojených s atestační zkouškou - zápis do Protokolu o atestační zkoušce

 • praktická část – může se konat ve formě stáže v dřívějším termínu než teoretická část, a to zejména v případě klinického výkonu, probíhá-li v jednom dni, pak předchází teoretické části; o jejím průběhu je proveden záznam, který je součástí Protokolu o atestační zkoušce,

 • losování otázek a příprava odpovědí na losované otázky - nejméně 15 minut na přípravu,

 • teoretická zkouška – odpovědi na 3 odborné otázky, event. obhajoba atestační práce, obhajoba může nahradit 1 otázku, pokud je to ve VP

 • zhodnocení celé atestační zkoušky.

Atestační komise

Komise je poradním orgánem MZ ČR, jejíž členy jmenuje ministr na návrh univerzit, profesních komor, odborných společností a akreditovaných a vzdělávacích zařízení.


Návrh na složení atestační komise ze schváleného seznamu MZ ČR pro stanovený termín podle uvedených zásad projedná předseda SOR s ostatními členy SOR a předloží ke schválení KOR. 

Hodnocení atestační zkoušky

 • hodnotí se každá část zkoušky slovy „prospěl/a“ nebo „neprospěl/a“

 • při prokázání nedostatečných znalostí a praktických dovedností

  • během praktické části zkoušky, je zkouška hodnocena „neprospěl/a“, a v teoretické části zkoušky se již nepokračuje, celkové hodnocení je „neprospěl/a“

  • během teoretické části zkoušky, zkouška je hodnocena „neprospěl/a“, celkové hodnocení je „neprospěl/a“,

 • pokud byla při teoretické části zkoušky odpověď na některou z otázek ne zcela dostačující, ale nebyly prokázány zásadní neznalosti, může komise položit doplňující otázku (pouze jednou v celém průběhu teoretické části atestační zkoušky),

 • v případě úspěšného složení praktické části atestační zkoušky a odstoupení od teoretické části, nebo neúspěšného pokusu o tuto část zkoušky, může atestační komise po dohodě doporučit uznání praktické části zkoušky provedením zápisu do protokolu o atestační zkoušce, s platností po dobu dvou let,

 • v případě odstoupení od praktické nebo teoretické části zkoušky

  • před zadáním nebo losováním otázek, zkouška není hodnocena

  • po zadání nebo losování otázek, nebo v průběhu zkoušky, je zkouška hodnocena „neprospěl/a“,

 • všechny části zkoušky, včetně otázek jsou zaznamenávány do Protokolu o atestační zkoušce, včetně doplňující otázky a jejich hodnocení; do Protokolu se provede i stručné hodnocení uchazeče, zejména v případě neúspěšné zkoušky je třeba uvést zdůvodnění,

 • hodnocení probíhá za přítomnosti pouze členů komise, celkový výsledek hodnocení atestační zkoušky vyhlásí atestační komise po poradě o výsledku všech částí atestační zkoušky,

 • po úspěšném vykonání všech částí zkoušky provede předseda atestační komise nebo jím pověřený člen záznam do průkazu odbornosti,

 • v případě neúspěšného vykonání zkoušky se záznam do průkazu odbornosti neprovádí.

Neúčast uchazeče na atestační zkoušce a její odložení

 • omluva uchazeče z atestační zkoušky - písemně 3. LF UK organizující atestaci před termínem zkoušky a v případě závažného důvodu do 10 kalendářních dnů po termínu zkoušky; za omluvu se považuje též odstoupení od praktické nebo teoretické části zkoušky před jejím zahájením

 • v případě omluvy se uchazeč může přihlásit k atestační zkoušce v nejbližším dalším termínu, pokud je to možné z organizačních důvodů,

 • nedostavení se ke zkoušce bez omluvy – je hodnoceno „neprospěl/a“,

 • o neúčasti nebo odstoupení se provede záznam do Protokolu o atestační zkoušce.

Opakování atestační zkoušky

 • při neúspěšně vykonané zkoušce – je možné ji opakovat nejdříve za jeden rok ode dne neúspěšné atestace a nejvýše dvakrát ve stejném oboru,

 • v případě odstoupení uchazeče od zkoušky před jejím zahájením, nebo řádné omluvy – možnost přihlásit se k atestaci v nejbližším dalším termínu, pokud je to možné z organizačních důvodů.

Výše úhrady za atestační zkoušku

V souladu s novelou nařízení vlády č.184/2009 Sb., o stanovení výše úhrad za zkoušky, ve znění Nařízení vlády č. 225/2011 Sb., je úhrada za atestační zkoušku stanovena takto:

 • úhrada za atestační zkoušku - 500,- Kč (teoretická část 250 Kč, praktická část 250 Kč) 

 • úhrada při prvním opakování atestační zkoušky - 3 500,- Kč (teoretická část 2 000 Kč, praktická část 1 500 Kč) 

 • úhrada při druhém opakování zkoušky – 5 000 Kč (teoretická část 3 000 Kč, praktická část 2 000 Kč)  

 • úhrada nákladů při řádné omluvě nebo odstoupení od zkoušky před jejím zahájením se nevrací, ale při dalším termínu se nezvyšuje.

 • Úhrada za atestační zkoušku se provádí na číslo účtu  3. LF UK organizující atestaci.,

 • Bankovní spojení pro platbu poplatku za atestaci Vám zašleme v pozvánce k atestaci.

Způsob úhrady atestační zkoušky

 • lze uhradit celkovou částku za atestační zkoušku,

 • platba za praktickou část zkoušky, která probíhala na jiném akreditovaném pracovišti, je potřebné převést na účet 3. LF UK, která atestaci organizuje, nebo doložit, že praktická část byla hrazena,

 • vyžaduje-li praktická část provedení klinického výkonu, je třeba vypsat předatestační stáž za účelem provedení praktické části zkoušky před termínem, nebo v den konání teoretické části.

Dokumentace o atestační zkoušce

 • po úspěšně vykonané atestační zkoušce vyhotoví 3. LF UK organizující atestaci diplom o specializaci v souladu s čl. 10, odst. 9 Přílohy I. VPS, opatří podpisy předsedy oborové atestační komise a zástupce příslušné pověřené organizace, předá s průvodním dopisem a seznamem atestovaných na MZ ČR k podpisu zástupcem ministerstva a otisku úředního razítka MZ ČR; poté zajistí jejich předání absolventům atestační zkoušky,

 • 3. LF UK organizující atestaci po ukončení atestační zkoušky a předání diplomů absolventům předá dokumentaci o atestační zkoušce v listinné podobě (přihláška k atestaci, omluvy uchazeče z atestační zkoušky, protokol o průběhu atestační zkoušky a kopie diplomu) do IPVZ k archivaci,

 • dokumentace o neúspěšné atestační zkoušce nebo při neúčasti u zkoušky (přihláška, protokol),  dokumentace se rovněž předá k archivaci do IPVZ.


Poslední změna: 21. únor 2018 15:35 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor