Doktorské studium

Studium v doktorském studijním programu na Univerzitě Karlově probíhá v souladu se zněním zákona č. 111/1998 Sb. § 47 a podle vnitřních předpisů UK a jejích fakult.


V doktorském studiu realizuje 3. lékařská fakulta studijní program pro absolventy vysokých škol. Předpokladem k přijetí je dokončené vysokoškolské vzdělání a úspěšně vykonané přijímací řízení. Studium je otevřeno nejen absolventům Univerzity Karlovy, ale i absolventům magisterských studijních programů jiných vysokých škol, včetně studia inženýrského typu v České republice i v zahraničí.


  • Doktorské studium se uskutečňuje formou prezenční nebo kombinovanou.

  • Standardní doba studia je 4 roky, maximální doba studia 8 let.

  • Mimopražským studentům prezenční formy studia nabízí univerzita ubytování na koleji.

  • Studium probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele.

  • Studentům v prezenční formě studia je poskytováno stipendium.

  • Celkově je sledováno a hodnoceno příslušnou oborovou radou ustavenou podle vnitřního předpisu, která má akreditovaný příslušný studijní program.

  • Členy oborové rady jmenuje a odvolává rektor univerzity na návrh děkana příslušné fakulty.


Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou dizertační práce. Absolventům studia se uděluje akademický titul "doktor" (ve zkratce "Ph.D." uváděné za jménem).
Poslední změna: 12. listopad 2021 10:21 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor