Doktorské studium

Studium v doktorském studijním programu na Univerzitě Karlově probíhá v souladu se zněním zákona č. 111/1998 Sb. § 47 a podle vnitřních předpisů UK a jejích fakult.


V doktorském studiu realizuje 3. lékařská fakulta studijní program pro absolventy vysokých škol. Předpokladem k přijetí je dokončené vysokoškolské vzdělání a úspěšně vykonané přijímací řízení. Studium je otevřeno nejen absolventům Univerzity Karlovy, ale i absolventům magisterských studijních programů jiných vysokých škol, včetně studia inženýrského typu v České republice i v zahraničí.


 • Doktorské studium se uskutečňuje formou prezenční nebo kombinovanou.

 • Standardní doba studia je 4 roky, maximální doba studia 8 let.

 • Mimopražským studentům prezenční formy studia nabízí univerzita ubytování na koleji.

 • Studium probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele.

 • Studentům v prezenční formě studia je poskytováno stipendium.

 • Celkově je sledováno a hodnoceno příslušnou oborovou radou ustavenou podle vnitřního předpisu, která má akreditovaný příslušný studijní program.

 • Členy oborové rady jmenuje a odvolává rektor univerzity na návrh děkana příslušné fakulty.


Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou dizertační práce. Absolventům studia se uděluje akademický titul "doktor" (ve zkratce "Ph.D." uváděné za jménem).Základní informace o studiu


Smyslem doktorského studia je výchova k samostatné vědecké práci a získání tomu odpovídající kvalifikace. Studium na 3. LF UK se řídí zákonem č. 111/1998 o vysokých školách, Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy (SZŘ) a směrnicí děkana. Základní informace pro studenty doktorských studijních programů jsou uvedeny v tomto manuálu.


 • Uchazeč se stává studentem dnem zápisu do studia.

 • Zápis se v doktorském studiu uskutečňuje pouze v 1. ročníku, tzn., že studenti 2. a vyšších ročníků se již nezapisují.

 • Student je povinen udržovat osobní údaje aktuální a platné (příjmení, adresa, telefon, e-mail, bankovní údaje atd.). Každou změnu je třeba neprodleně nahlásit na Oddělení Ph.D. studia.

 • Standardní doba studia studijního programu trvá čtyři roky podle akreditace příslušného programu.

 • Maximální doba studia v doktorském studijním programu činí od akademického roku 2017/2018 osm let a počítá se od prvního dne akademického roku, do něhož se uchazeč zapsal. U studentů, kteří byli přijati ke studiu nejpozději od akademického roku 2016/2017 je maximální doba studia standardní doba studia tohoto studijního programu navýšená o 5 let.

 • Studium v doktorských studijních programech se nečlení do jednotlivých úseků studia a neuskutečňuje se v kreditním systému.

 • Předmětům určeným pouze studentům doktorských studijních programů se kredity nepřiřazují.

 • Po absolvování vybraného kurzu (přehled kurzů najdete také na webových stránkách 3. LF UK) musí student předložit certifikát nebo jiný doklad o absolvování kurzu (razítko v indexu), na základě kterého jej oddělení vědy zapíše do SIS jako splněný. Bez zapsání kurzu do SIS není možné v ročním hodnocení předměty spárovat a tím je označit za splněné.

 • Před absolvováním stáže je každý student povinen zadat stáž do SIS do modulu evidence stáží. Po absolvování zašle nebo donese potvrzení o stáži na oddělení vědy, kde mu bude stáž zapsána do SIS. Bez této evidence není možné v ročním hodnocení předmět Stáž spárovat a označit jako splněný.

 • Přehledový článek bude také zapsán jako splněný až po doložení článku na oddělení vědy

 • Studium se uskutečňuje v prezenční nebo kombinované formě. Při prezenčním studiu se doktorand plně účastní práce na školicím pracovišti. Studentům v prezenční formě studia je po standardní dobu studia vypláceno doktorandské stipendium, 11.000,-Kč

 • Studium probíhá podle individuálního studijního plánu (ISP) pod vedením školitele.

 • Studijní povinnosti pro prezenční i kombinovanou formu studia jsou totožné.

 • Obsahem ISP je zejména výčet studijních povinností, vědeckých, výzkumných nebo dalších tvůrčích povinností a dále plánovaných či doporučených zahraničních pobytů nebo jiných stáží anebo pedagogických aktivit.

 • Schválený ISP je závazný. Žádost o změnu lze provést při tvorbě ročního hodnocení ve spolupráci se školitelem na konci ak.roku přímo v SIS, pouze OR Neurověd požaduje změnu přes formulář Žádost o změnu individuálního studijního plánu.

 • Plnění ISP podléhá pravidelnému, nejdéle však ročnímu hodnocení, které spolu s řádným odůvodněním předkládá student školiteli a ten následně oborové radě.

 • Studium sleduje a hodnotí OR. Každá oborová rada má odlišné podmínky ke studiu. Na webových stránkách Doktorské studijní programy v Biomedicíně najdete podrobnější informace, také zde prosím sledujte aktuální kurzy pořádané pro jednotlivé studijní programy. 

 • Student, který byl přijat ke studiu v českém studijním programu, by měl psát disertaci v jazyce českém. Vypracování disertační práce v angličtině není automatické. Student si musí podat vyplněný formulář Obecné žádosti, viz webové stránky fakulty, kterou posoudí OR.

 • Student si nemůže sám měnit téma nebo název své disertační práce. Pokud mu název/téma z nějakého důvodu nevyhovuje, je třeba podat žádost (formulář Obecná žádost), která musí být doporučena školitelem. Tato žádost bude předána k posouzení OR. U změny tématu DP je nutné k žádosti přiložit ještě anotaci nového tématu DP. V případě schválení žádosti provede změnu názvu/tématu v SIS Oddělení Ph.D. studia.

 • Pokud chce student mít kromě školitele také konzultanta, musí si o něj požádat. Žádost studenta (obecná) musí být řádně zdůvodněna, podepsána školitelem a navrženým konzultantem. Poté bude předána k projednání OR. Některé OR uplatňují pro konzultanty stejná pravidla jako pro školitele.

 • Výsledky zkoušek jsou klasifikovány známkami „prospěl/a“ a „neprospěl/a“.

 • Děkan na žádost studenta doktorského studijního programu studium přeruší, doba přerušení se však započítává do maximální doby studia. V období, kdy probíhá roční hodnocení ISP, není možné přerušit studium. Přerušení se do maximální doby studia nepočítá, pokud se jedná o důvody zdravotní nebo důvody spojené s těhotenstvím a rodičovstvím, jež musí být doloženy příslušnými dokumenty. K přerušení studia použijte opět formulář Žádost studenta (obecná) + příslušnou dokumentaci k jednotlivým důvodům přerušení (kopie lékařské zprávy, kopie těhotenského průkazu, kopie rodného listu dítěte).


Průkazy studentů Univerzity Karlovy


Průkaz je nutný pro přístup do Studijního informačního systému (SIS). Pokyny k zavedení a používání studentských průkazů na UK naleznete na webu Univerzity Karlovy.


Platforma doktorského studia – vzdělávání doktorandů


Platforma doktorského studia má za cíl představit studentům doktorského studia ucelenou nabídku kurzů dovedností, které jim pomohou v dalším rozvoji jejich začínající vědecké kariéry a poskytnou jim informační podporu při naplňování tématu jejich disertační práce.


Ubytování a stravování


Informace o ubytování na kolejích UK najdete na webu Kolejí a menz UK na záložce Koleje. Informace o stravování v menzách UK na téže adrese na záložce Stravování.


Dlouhodobý pobyt cizinců za účelem studia


Aktuální informace jsou uveřejněny na stránkách Ministerstva vnitra ČR. Přehled změn provedených novelou zákona o pobytu cizinců s účinností od 2. 9. 2022.Manuál ISP


MANUÁL K VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO STUDIJNÍHO PLÁNU


Poslední změna: 15. listopad 2022 12:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor