Vědecká rada

Vědecká rada 3. LF UK je samosprávným akademickým orgánem s působností zejména v oblasti vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti fakulty.


Předsedou vědecké rady je děkan fakulty, členy jmenuje děkan se souhlasem akademického senátu; nejméně jedna třetina členů musí být mimo akademickou obec univerzity.


Další plánované zasedání Vědecké rady 3. LF UK: 04.11.2021 od 14:00.

Předseda

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.

děkan, přednosta Kardiologické kliniky 3. LF UK a FNKV


Interní členové

prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.

proděkan, vedoucí Katedry interních oborů 3. LF UK


prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

přednosta Dermatovenerologické kliniky 3. LF UK a FNKV, ředitel FNKV


doc. MUDr. Alexander Čelko, CSc.

docent Ústavu epidemiologie a biostatistiky 3. LF UK


doc. MUDr. František Duška, Ph.D.

proděkan, přednosta Kliniky anesteziologie a resuscitace 3. LF UK a FNKV


prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.

proděkan, profesor Ortopedicko-traumatologické kliniky 3. LF UK a FNKV


doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

ředitel Ústavu péče o matku a dítě


doc. MUDr. Miloslav Franěk, Ph.D.

docent Ústavu fyziologie 3. LF UK


doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D.

přednosta Urologické kliniky 3. LF UK a FNKV


prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc.

přednosta Chirurgické kliniky 3. LF UK a FNKV


prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc.

přednosta Neurochirurgické kliniky 3. LF UK a FNKV


prof. MUDr. Petr Havránek, CSc.

profesor Kliniky dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a TN


prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.

profesor Kliniky psychiatrie a lékařské psychologie 3. LF UK a Národního ústavu duševního zdraví


prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc.

profesor Ústavu laboratorní diagnostiky 3. LF UK


prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D.

přednosta Interní hematologické kliniky 3. LF UK a FNKV


prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.

přednosta Ortopedicko-traumatologické kliniky 3. LF UK a FNKV


prof. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D.

přednosta Ústavu patologie 3. LF UK a FNKV a Ústavu patologie a molekulární medicíny 3. LF UK a TN


doc. MUDr. Jan Novák, Ph.D.

docent Ústavu imunologie 3. LF UK


prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc.

profesor Fyziologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i.


doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D.

proděkan, přednosta Ústavu patofyziologie 3. LF UK


prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.

přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 3. LF UK a FNKV


prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA

přednosta Ústavu lékařské biofyziky a lékařské informatiky 3. LF UK


prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc.

přednosta Interní kliniky 3. LF UK a FNKV


prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.

proděkanka, přednostka Ústavu fyziologie 3. LF UK


prof. MUDr. Ivana Štětkářová, MHA, CSc.

přednostka Neurologické kliniky 3. LF UK a FNKV


doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

přednosta Gynekologické kliniky 3. LF UK a ÚVN


prof. MUDr. Petr Toušek, Ph.D.

profesor Kardiologické kliniky 3. LF UK a FNKV


doc. MUDr. Jan Trnka, Ph.D.

přednosta Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie 3. LF UK


prof. RNDr. Ing. Petr Tůma, Ph.D.

profesor Ústavu hygieny 3. LF UK


doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D.

docent Kliniky dětí a dorostu 3. LF UK a FNKV


Externí členové

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

přednostka oddělení preventivní kardiologie IKEM, poslankyně Parlamentu ČR


doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.

ředitel Thomayerovy nemocnice


MUDr. Pavel Březovský, MBA

ředitel Státního zdravotního ústavu


prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D.

přednosta Kardiologické kliniky Fakulty zdravotnických studií J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí n. L., o.z.


prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) České republiky


doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.

docent Neurologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice


MUDr. Aleš Herman, Ph.D.

předseda představenstva skupiny AGEL a. s.


MUDr. Emílie Niedobová

primářka Interního oddělení Kolínské nemocnice


MUDr. Rostislav Polášek

primář Kardiologického oddělení - Krajská nemocnice Liberec, a.s.


prof. MUDr. Karel Rais, MBA, CSc.

emeritní rektor VUT Brno, poslanec Parlamentu ČR


MUDr. Zuzana Roithová, MBA

předsedkyně představenstva holdingu Jihočeské nemocnice, a.s.


prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

přednosta Neurochirurgické kliniky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem


prof. Ing. Michael Šebek, DrSc.

vedoucí Katedry řídicí techniky FEL ČVUT


MUDr. Jaroslav Šrám, Ph.D.

přednosta traumacentra Krajské nemocnice Liberec, a.s.


MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D.

ředitel Krajské hygienické stanice Libereckého kraje


prof. MUDr. Ladislav Vyklický, DrSc.

zástupce ředitele Fyziologického ústavu AV ČR, v.v.i.


Čestní členové

doc. MUDr. Marek Bednář, CSc.

docent Ústavu laboratorní diagnostiky 3. LF UK a FNKV


prof. MUDr. Milena Černá, DrSc.

profesorka Ústavu hygieny 3. LF UK


prof. MUDr. Václav Mandys, CSc.

profesor Ústavu patologie 3. LF UK a FNKV


prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.

profesor Ústavu fyziologie 3. LF UK


prof. RNDr. Eva Samcová, CSc.

profesorka Ústavu biochemie, buněčné a molekulární biologie 3. LF UKSekretariát

Jana Skálová, DiS., tel.: +420 267 102 363Poslední změna: 19. říjen 2018 13:28 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor