Vědecká rada

Vědecká rada 3. LF UK je samosprávným akademickým orgánem s působností zejména v oblasti vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti fakulty.


Předsedou vědecké rady je děkan fakulty, členy jmenuje děkan se souhlasem akademického senátu; nejméně jedna třetina členů musí být mimo akademickou obec univerzity.

Předseda

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.

děkan, přednosta III. interní-kardiologické kliniky


Interní členové

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

profesorka 1. LF UK, poslankyně Parlamentu ČR, přednostka oddělení preventivní kardiologie IKEM


prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.

proděkan, vedoucí Katedry interních oborů


prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc.

přednosta Dermatovenerologické kliniky


doc. MUDr. Alexander Čelko, CSc.

přednosta Ústavu epidemiologie a biostatistiky


doc. MUDr. František Duška, Ph.D.

proděkan, přednosta Kliniky anesteziologie a resuscitace


prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.

proděkan, profesor Ortopedicko-traumatologické kliniky


doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

ředitel Ústavu péče o matku a dítě Praha


doc. MUDr. Miloslav Franěk, Ph.D.

docent Ústavu fyziologie


doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D., MHA

přednosta Urologické kliniky, ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady


prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc.

přednosta Chirurgické kliniky


prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc.

přednosta Neurochirurgické kliniky


prof. MUDr. Petr Havránek, CSc.

přednosta Kliniky dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a TN


prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.

přednosta Kliniky psychiatrie a lékařské psychologie, ředitel Národního ústavu duševního zdraví


prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc.

profesor Ústavu laboratorní diagnostiky


prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D.

přednosta Interní hematologické kliniky


prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.

přednosta Ortopedicko-traumatologické kliniky


doc. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D.

docent Ústavu patologie


doc. MUDr. Jan Novák, Ph.D.

docent Ústavu imunologie


prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc.

profesor Fyziologického ústavu Akademie věd ČR


doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D.

proděkan, přednosta Ústavu patofyziologie


prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.

přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky


prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA

přednosta Ústavu lékařské biofyziky a lékařské informatiky


prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc.

přednosta I. interní kliniky


doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

přednosta Gynekologické kliniky 3. LF UK a ÚVN


prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.

proděkanka, přednostka Ústavu fyziologie


prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc.

přednostka Neurologické kliniky


doc. MUDr. Petr Toušek, Ph.D.

docent III. interní-kardiologické kliniky


doc. MUDr. Jan Trnka, Ph.D.

přednosta Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie


doc. RNDr. Ing. Petr Tůma, Ph.D.

docent Ústavu hygieny


doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D.

přednosta Kliniky dětí a dorostu

Externí členové

doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.

ředitel Thomayerovy nemocnice


prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D.

přednosta Kardiologické kliniky UJEP Ústí n. Labem


doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

ředitel Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity


doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.

docent neurologie Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice


MUDr. Aleš Herman, Ph.D., MBA

ředitel Institutu klinické a experimentální medicíny


prim. MUDr. Emílie Niedobová

primářka Interního oddělení Kolínské nemocnice


MUDr. Rostislav Polášek

primář Kardiologického oddělení nemocnice Liberec


prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA

emeritní rektor VUT Brno, poslanec Parlamentu CR


MUDr. Zuzana Roithová, MBA

předsedkyně představenstva holdingu Jihočeské nemocnice, a.s.


prof. MUDr. Martin Sameš CSc.

přednosta Neurochirurgické kliniky Fakulty zdravotnických studií UJEP Ústí nad Labem


Ing. Jitka Sosnovcová

ředitelka Státního zdravotního ústavu Praha


doc. MUDr. Jiří Stehlík, CSc.

přednosta Ortopedického odd. nemocnice České Budějovice


prof. Ing. Michael Šebek, DrSc.

vedoucí Katedry řídicí techniky FEL ČVUT


MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D.

ředitel KHS Libereckého kraje


prof. MUDr. Ladislav Vyklický, DrSc.

zástupce ředitele Fyziologického ústavu AV ČR

Čestní členové

prof. MUDr. Milena Černá, DrSc.

profesorka Ústavu hygieny


doc. MUDr. Marek Bednář, CSc.

docent Ústavu laboratorní diagnostiky


prof. MUDr. Václav Mandys, CSc.

profesor Ústavu patologie


prof. RNDr. Eva Samcová, CSc.

profesorka Ústavu biochemie, buněčné a molekulární biologie


prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.

profesor Ústavu fyziologie


Sekretariát

Jana Skálová, DiS., tel.: +420 267 102 363


Poslední změna: 2. červenec 2018 14:13 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor