Kurzy pro doktorandy

Fyzikální interakce krevního oběhu a cévní stěny a současné metody jejich studia

Předmět v rámci postgraduálního vzdělávání. Kurz najdete v SIS pod kódem B90209


Garant:

prof. MUDr. Jan Malík, CSc., 3 . interní klinika 1. LF UK a VFN ( )


Program (přednášející)


  • Ateroskleróza, její rizikové faktory a důsledky (M. Vrablík)

  • Preklinická ateroskleróza: intima/media thickness (R. Holaj)

  • Endoteliální dysfunkce, FMD a systém EndoPath (G. Dostálová)

  • Základy hemodynamiky a regulace průsvitu a průtoku cévami (J. Malík)

  • Stenózy tepen a jejich kvantifikace (J. Malík)

  • Arteriální a aortální stiffness a její měření (O. Petrák)

  • Základy mechaniky tekutin (doc. Adamec, FS ČVUT)

  • Praktické ukázky sonografického zobrazení cév (J. Malík)


Cyklus 7 přednášek a 1 semináře s praktickými ukázkami, vždy 1x týdně 1 vyučovací hodina. Pořadí přednášek bude specifikováno podle časových možností přednášejících. Kurs je zapsán v SIS a certifikován pro postgraduální studenty.


Výuka bude probíhat v Charvátově sále 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN, adresa: U nemocnice 1, Praha 2, 1. patro vždy v úterý od 15 hodin. Začínat budou 3. března 2020. Zájemci nechť napíší ing. Marii Mentlíkové:

Novinky v biomedicínském výzkumu

Kolegyně a kolegové,


v roce 2018/2019 pokračuje kurz Novinky v biomedicínském výzkumu přednáškami dalších předních světových odborníků. První bude přednáška prof. P.Poňky v pondělí 29. října, 2018 ve velké zasedací místnost děkanátu 1. LF UK (Na Bojišti 3, Praha 2). Registrací účastníků je prezenční listina. K uznání absolutoria kurzu do vašeho studijního výkazu u studentů Biochemie a patobiochemie a studentů Fyziologie a patofyziologie je třeba přítomnost nejméně na třech přednáškových dnech v akademickém roce. Přednášky budou nabízeny průběžně dle možností zvaných expertů. Vítáni jsou i studenti jiných oborů a zájemci z řad vědeckých pracovníků a lékařů.


Prof. Stanislav Štípek,

předseda Oborové rady Biochemie a patobiochemie

Základy lékařských věd pro studenty z nelékařských oborů

Kurz probíhá každé pondělí letního semestru a seznamuje studenty se základy anatomie, fyziologie, patologické fyziologie a patologie. Po každé přednášce je vyhrazen čas pro konzultaci na dané téma.


Podmínkou pro absolvování kurzu je aktivní přítomnost aspoň na 80% přednášek, úspěšné napsání testu a odevzdání práce krátkého rozsahu (literární přehled k tématu dizertace) s využitím znalostí získaných z kurzu.


Za organizaci zodpovídá MUDr. K. Bernášková, CSc.

(ÚNPKF, Ke Karlovu 4, 120 00 Praha 2, )

Úvod do praktické metodologie vědecké práce

Doporučený kurz podle směrnice děkana 3. LF UK č. 6/2018


Kurz Úvod do praktické metodologie vědecké práce je určen pro studenty doktorských studijních programů na počátku jejich studia. V rámci tohoto předmětu studenti jednak získají potřebné teoretické znalosti využitelné ve svém doktorském studiu, jednak si na praktických příkladech osvojí základy metodologie vědecké práce. Jednou z těchto osvojených praktických dovedností by měla být schopnost zpracovat svoji vědeckou práci do formy vědeckého abstraktu, posterové a ústní prezentace.


Více informací získáte v anotaci kurzu.


Poslední změna: 31. říjen 2019 16:21 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor