Kurzy pro doktorandy

Metodologické základy výzkumu kardiovaskulárních nemocí

Kurz pro studenty DSP „Kardiovaskulární vědy“

Koordinátor kurzu: P. Widimský


Kurz je otevřený a přístupný zdarma všem doktorandům UK. K jeho absolvování je nutná účast minimálně na 70% seminářů.


Začátky všech seminářů v 15:30. Prvních cca 20 minut bude přednáška a následovat bude neformální interaktivní diskuze (ev. i vlastní krátké prezentace studentů, sdílení zkušeností apod.). Pokud student bude mít zájem ukázat při semináři vlastní slidy (vč. na slidech napsaných otázek), domluví se předem s lektorem.


Semináře budou prezenční formou (místo uvedeno níže v programu) nebo distanční formou (podle vývoje epidemického skore). Formu semináře potvrdí vždy děkanát 3.LF UK (p. Jizbová) nejpozději týden před jeho konáním. Webová adresa pro distančně pořádané semináře: http://meet.lf3.cuni.cz/metodologie-KV


Kód kurzu v SIS: CPGS014


Program kurzu ke stažení
Základy lékařských věd pro studenty z nelékařských oborů

Ve školním roce 2020/21 opět otevíráme kurz „Základy lékařských věd” pro studenty z nelékařských (nezdravotnických) oborů.


Kurz probíhá každé pondělí letního semestru a seznamuje studenty se základy anatomie, fyziologie, patologické fyziologie a patologie. Po každé přednášce je vyhrazen čas pro konzultaci na dané téma s přednášejícím.


Kurz začíná se začátkem letního semestru. Přihlášky posílejte na adresu . Maximální počet studentů je 15.


Podmínkou pro absolvování kurzu je aktivní přítomnost aspoň na 80% přednášek, úspěšné napsání testu a odevzdání práce krátkého rozsahu (literární přehled k tématu dizertace) s využitím znalostí získaných v kurzu.


Kód kurzu v SIS: CPGS004


Za organizaci zodpovídá MUDr. K. Bernášková, CSc.

(Ústav patofyziologie, Ke Karlovu 4, 120 00 Praha 2, )


Předběžný program kurzu - léto 2021
Úvod do praktické metodologie vědecké práce

Doporučený kurz podle směrnice děkana 3. LF UK č. 6/2018


Kurz Úvod do praktické metodologie vědecké práce je určen pro studenty doktorských studijních programů na počátku jejich studia. V rámci tohoto předmětu studenti jednak získají potřebné teoretické znalosti využitelné ve svém doktorském studiu, jednak si na praktických příkladech osvojí základy metodologie vědecké práce. Jednou z těchto osvojených praktických dovedností by měla být schopnost zpracovat svoji vědeckou práci do formy vědeckého abstraktu, posterové a ústní prezentace.


Více informací získáte v anotaci kurzu.Plakát ke stažení
Kurzy Experimentální chirurgie

Náhradní termíny kurzů Experimentální chirurgie


  • Kurz Experimentální chirurgie I - 20.-21.1.2021

  • Kurz Experimentální chirurgie II - 28.-29.4.2021


Forma výuky bude upřesněna dle aktuální situace.Kurz Pokroky v Neurovědách

  • bude se konat v termínu od 10. května do 21. května 2021

  • virtuální forma výuky

  • počet účastníků kurzu nebude limitován.

  • registrační formulář pro potencionální účastníky:

    https://forms.gle/E7TfyxzpCkoHRBQb8


Program kurzu ke stažení


Poslední změna: 7. květen 2021 10:53 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor