Kurzy pro doktorandy


Biomedicine and biotechnology - B90275

Annotation: This subject focuses on educating students in biomedical research and biotechnologies. It teaches the basis of scientific work, introduction to methodology in biomedicine up to the development of novel diagnostics and therapeutics. Lectures and seminars will contain the insight into modern tools such as transgenic biology or global technologies such as OMICs.


Students are encouraged to read education material (available at https://biocev.lf1.cuni.cz/vyuka) ahead of the seminar.


Lectures will be held in BIOCEV (Conference Hall U2.012 or Seminary Room U2.020 - Průmyslová 595, 252 50 Vestec). In case of questions, please do not hesitate to contact Lucie Vyšatová (lucie.vysatova@lf1.cuni.cz)


Program a deatilní informace kurzu

Vybrané kapitoly z biochemie a patobiochemie

Kurz pro studenty doktorského studia pořádaný OR Biochemie a patobiochemie v akademickém roce 2021/2022. Pro zápočet jsou tolerovány maximálně tři absence, k dispozici bude prezenční listina.


Přednášky se konají vždy ve středu od 14:00 v budově děkanátu 1. LF v posluchárnách Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN,

vchod z Kateřinské 32, Praha 2:

1.089 (KBLDP2) – 1. NP (zvýšené přízemí) vlevo

3.073 (CHE1P1) – 3. NP od schodů vpravo


Program a detailní informace kurzu ke stažení

Childbirth and the Pelvic Floor

Professor Khaled Ismail, MBBCh, MSc, MD, PhD

Professor of Obstetrics and Gynaecology, Charles University, Czech Republic


This is a practical training course that includes both theoretical and video components focused on the prevention, diagnosis & management of perineal trauma and pelvic floor at the time of childbirth. Professor Ismail is internationally recognised for his research and expertise in the field and have been involved in delivering hands on training in perineal trauma management in more than 20 countries. The course is suitable for professionals involved in women’s health and maternity care including obstetricians and gynaecologists, midwives, physiotherapists, colorectal surgeons.


Dates:

 • Tuesday 1st of March, 2022: 10:00 – 12:00, 13:00 – 15:00

 • Wednesday 2nd of March, 2022: 10:00 – 12:00, 13:00 – 15:00


The course will be delivered online over a total of 16 hours (4 Modules, 2 hours each) in English.


Registrations are possible until Thursday, February 24th by sending an e-mail application to


Program a detailní informace kurzu ke stažení


Aplikovaná farmakokinetikaOR 10 – Farmakologie a toxikologie


Kurz je určen především postgraduálním studentům UK v oboru Farmakologie a toxikologie, případně i dalším zájemcům o danou problematiku. Je platný pro absolvování dvou kurzů v rámci DSPB, jeho absolvování potvrzuje garant kurzu zápočtem do indexu doktoranda. Kurz je koncipován jako třídenní – začíná se výkladem teorie, na kterou navazují praktické demonstrace a interaktivní nácvik probírané problematiky. Kurz je zakončen testem.


Datum a místo konání:

25. 4. 2022 – 27. 4. 2022

Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN v Praze, Albertov 4, 128 00 Praha 2


Garant kurzu:

PharmDr. Martin Šíma, Ph.D., Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN v Praze


Kontakt: E-mail: , tel: 224 968 161


Program kurzu ke stažení


Course: Applied Pharmacokinetics (B90274)

Field Board 10: Pharmacology and Toxicology


A course is intended primarily for Charles University doctoral students in the study program Pharmacology and Toxicology and for other students interested in clinical pharmacokinetics. It is valid as one of the obligatory courses that must be passed during Doctoral Study Program. The confirmation of completion of the course is validated by credit in the University Study Report. The course lasts 3 days and comprises from seminars on the basic pharmacokinetic theory which is then discussed on practical demonstrations (case reports, guidelines, therapeutic drug monitoring, and population pharmacokinetics) and interactive practicing of therapeutic drug monitoring on validated software (MW/Pharm). Part of the course is final test of acquired knowledge.


Date and place:

December 15-17, 2021

Institute of Pharmacology 1st Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague, Albertov 4, 128 00 Praha 2


Program kurzu ke stažení


Vybrané problémy endokrinologie a metabolizmu

V letošním školním roce Vás zveme již na 24. ročník seminářů pro postgraduální studenty, který bude probíhat podruhé distanční formou pomocí MS Teams.


Na kurz je nutné přihlásit se e-mailem: mduskova@endo.cz a poslat číslo studenta na UK.


Podmínky udělení zápočtu: účast na seminářích a krátká prezentace cca 5–10 minut související s tématem postgraduálního studia účastníka kurzu, event. dle individuální domluvy (témata nejsou omezena na oblast endokrinologie). Kurz trvá celý rok a není rozdělen na letní a zimní semestr, za které by se udělovaly zvlášť zápočty. Zápočet se uděluje až po skončení kurzu.


Kód kurzu v SIS: B90044


Program kurzu a další informace


Metodologické základy výzkumu kardiovaskulárních nemocí

Kurz pro studenty DSP „Kardiovaskulární vědy“

Koordinátor kurzu: P. Widimský


Kurz je otevřený a přístupný zdarma všem doktorandům UK. K jeho absolvování je nutná účast minimálně na 70% seminářů.


Začátky všech seminářů v 15:30. Prvních cca 20 minut bude přednáška a následovat bude neformální interaktivní diskuze (ev. i vlastní krátké prezentace studentů, sdílení zkušeností apod.). Pokud student bude mít zájem ukázat při semináři vlastní slidy (vč. na slidech napsaných otázek), domluví se předem s lektorem.


Semináře budou prezenční formou (místo uvedeno níže v programu) nebo distanční formou (podle vývoje epidemického skore). Formu semináře potvrdí vždy děkanát 3.LF UK (p. Jizbová) nejpozději týden před jeho konáním. Na kurz se laskavě registrujte na e-mailové adrese tereza.jizbova@lf3.cuni.cz. Webová adresa pro distančně pořádané semináře: http://meet.lf3.cuni.cz/metodologie-KV


Kód kurzu v SIS: CPGS014


Program kurzu ke staženíZáklady lékařských věd pro studenty z nelékařských oborů

Ve školním roce 2020/21 opět otevíráme kurz „Základy lékařských věd” pro studenty z nelékařských (nezdravotnických) oborů.


Kurz probíhá každé pondělí letního semestru a seznamuje studenty se základy anatomie, fyziologie, patologické fyziologie a patologie. Po každé přednášce je vyhrazen čas pro konzultaci na dané téma s přednášejícím.


Kurz začíná se začátkem letního semestru. Přihlášky posílejte na adresu . Maximální počet studentů je 15.


Podmínkou pro absolvování kurzu je aktivní přítomnost aspoň na 80% přednášek, úspěšné napsání testu a odevzdání práce krátkého rozsahu (literární přehled k tématu dizertace) s využitím znalostí získaných v kurzu.


Kód kurzu v SIS: CPGS004


Za organizaci zodpovídá MUDr. K. Bernášková, CSc.

(Ústav patofyziologie, Ke Karlovu 4, 120 00 Praha 2, )


Předběžný program kurzu - léto 2021Úvod do praktické metodologie vědecké práce

Doporučený kurz podle směrnice děkana 3. LF UK č. 6/2018


Kurz Úvod do praktické metodologie vědecké práce je určen pro studenty doktorských studijních programů na počátku jejich studia. V rámci tohoto předmětu studenti jednak získají potřebné teoretické znalosti využitelné ve svém doktorském studiu, jednak si na praktických příkladech osvojí základy metodologie vědecké práce. Jednou z těchto osvojených praktických dovedností by měla být schopnost zpracovat svoji vědeckou práci do formy vědeckého abstraktu, posterové a ústní prezentace.


Více informací získáte v anotaci kurzu.Klíčové informaceKurzy Experimentální chirurgie

Kurzy Experimentální chirurgie pro akademický rok 2021/2022:


 • Experimentální chirurgie I  20. - 21. 4. 2022 (13:00 – 16:00)


 • Experimentální chirurgie II  3.- 4. 5. 2022 (13:00 – 16:00)K registraci na kurz, prosím, kontaktujte paní Bc. Lenku Hájkovou, MSc. - lenka.hajkova@lf1.cuni.cz


Forma výuky bude upřesněna dle aktuální situace.


Program kurzu


Kurz Pokroky v Neurovědách

 • Pokroky v neurovědách 9.5.2022 - 20.5.2022, distanční forma účasti

  Advances in neurosciences 2.5.2022-13.5.2022, on-line participation

 • virtuální forma výuky

 • počet účastníků kurzu nebude limitován.

 • registrační formulář pro potencionální účastníky:

  https://forms.gle/E7TfyxzpCkoHRBQb8
Poslední změna: 19. duben 2022 15:39 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor