Dizertační práce


Administrativní náležitosti

Všechna témata dizertačních prací jsou evidována ve Studijním informačním systému UK (SIS) v aplikaci Témata práce (Výběr práce).


 • Od 1.6.2006 s novelou vysokoškolského zákona vznikla povinnost odevzdat spolu s tištěnou verzí práce i stejnou elektronickou verzi ve formátu pdf, včetně posudků. U obhajob konaných od 1.7.2010 jsou ukládány též i protokoly o obhajobě.

 • Elektronická verze práce a příslušné soubory k ní se ukládají pouze do SIS (aplikace Témata práce). Ze SIS po obhajobě a finalizaci práce se data automaticky předávají do centrálního knihovnického systému Aleph 3. LF a UK a repozitáře závěrečných prací UK, ve kterých jsou práce a příslušné soubory zpřístupněny.

Administrativní povinnosti k dizertačním pracem - ukládáno v SIS

 • Příkaz děkana č. 27/2010, který upravuje pravidla pro závěrečné práce, jak postupovat, co, kdo, kam a kdy se ukládá

 • Pro dizertační práce platí níže uvedené administrativní povinnosti (evidence v SIS, uložení do SIS elektronické verze, uložení posudků vedoucího a oponenta do SIS, uložení protokolu z obhajoby).

 • Téma dizertační práce do SIS studenta PGS zapisuje referentka pro PGS studium (p. Vlčková) při zahájení a po zápise studenta PGS. Téma může případně zapsat i příslušný školitel, ev. školitelé.

 • Změnu v tématu dizertační práce na základě žádosti PGS studenta a potvrzení školitele provádí v SIS referentka pro PGS studium.

 • Jména školitelů a jejich pracoviště; jména oponentů k práci připojuje do SIS referentka pro PGS studium.

 • Manuál formální úpravy dizertační práce.

Soubory, které se do SIS musí být k dizertační práci vloženy:

Ukládá student PGS před obhajobou - povinné soubory - nejméně 1 týden před obhajobou:

 • vlastní dizertační práce (tzv. řešení práce) - ve formátu pdf jako 1 soubor

 • ev. samostatní přílohy k dizertační práce - ve formátu pdf, v případě více samostatných příloh ve formátu zip

 • abstrakt v českém jazyce (a to i v případě, že je práce napsaná v anglickém jazyce)

 • abstrakt v anglickém jazyce

 • autoreferát - ve formátu pdf

Ukládá student PGS po obhajobě:

 • errata - opravy práce po obhajobě - vkládá se znovu celá práce jako errata (nikoliv jen opravené části) - ve formátu pdf jako 1 soubor

Ukládají školitelé, oponenti, příp. referentka pro PGS studium:

 • posudky oponentů - ukládají příslušní školitelé nebo oponenti, případně v zastoupení referentka pro PGS studium - naskenované do formátu pdf - nejméně 3 dny před obhajobou

 • záznam o obhajobě - ukládá referentka pro PGS studium - naskenované do formátu pdf

 • výsledek obhajoby - ukládá referentka pro PGS studium

Podání žádosti o nezveřejnění části prácí nebo celé práce

Lze podat před i po obhajobě.

 • žádost o nezveřejnění příloh - podává student, příp. školitel, příp. oprávněná osoba - cestou podání žádosti v SIS - schvaluje děkan fakulty

 • žádost o nezveřejnění celé práce - podává školitel, příp. oprávněná osoba - cestou podání žádosti v SIS - předává se děkanovi, souhrnně v pravidelných časových intervalech se žádosti postupují na RUK, schvaluje rektor UK

Před obhajobou

 1. Zkontrolujte si vždy, zda Vaše téma je správně zapsané v SIS a jsou správně vyplněny všechny údaje (tj. název práce, anglický název, název v češtině, jména školitele/školitelů, pracoviště školitele/školitelů,  jména oponentů, jejich pracoviště, obor studia a jazyk práce ). Název v SIS musí být uveden ve stejném znění jako ve Vaší tištěné (i totožné elektronické) verzi odevzdávané práce. Ze SIS se téma práce tiskne přímo do dodatků k diplomu. Nyní je možné i pod studentským přístupem opravit překlepy nebo nepřesnosti v názvech.

 2. Uložte přesnou elektronickou verzi (a povinné soubory) do SIS. V SIS po přihlášení je dostupný v aplikaci Výběr práce potřebný konvertor Vašich souborů do pdf. Po jejím definitivním uložení a kontrole souborů stiskněte tlačítko odevzdat. Tím je oficiálně práce odevzdána a zapsáno datum uložení elektronické verze do SIS a provede se automatická kontrola na plagiáty. Práce je pro studenta uzavřena.

 3. Pokud uložíte a odevzdáte chybnou elektronickou verzi před obhajobou a chcete vložit správnou verzi, práci před obhajobou může odemknout paní Vlčková (příp. fakultní koordinátor Tomáš Pajl). Starou verzi po odemčení pak můžete smazat, vložit novou verzi a znova ji povrdit tlačítkem odevzdat.

 4. Postgraduální studenti mohou požádat o tzv. neveřejný přístup k jejich práci, příp. k přílohám. Viz pokyny výše.

 5. Vaši práci uloženou práci v SIS  vidí jen školitelé práce, referent pro PGS studium, fakultní koordinátor a samozřejmě student, který práci řeší. Nikdo jiný. Teprve po obhajobě a uzavření (finalizaci práce) se data po 21 dnech přenášejí do repozitáře UK, ve kterém je práce v plném textu a připojené soubory zpřístupněna veřejnosti.

Pomoc v nouzi - kontaktní osoby

 • Nastavení hesla v CAS sloužící pro přístup do většiny aplikací, včetně SIS - pracovníci Výpočetního střediska

 • Pomoc s ukládáním prací, posudků či jiné technické problémy - Hana Vlčková, email: , příp. fakultní koordinátor pro VŠKP.


Poslední změna: 12. listopad 2021 10:42 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor