Dizertační práce


Obecné informace


 • Témata dizertačních prací se evidují ve Studijním informačním systém UK (SIS) - v aplikaci Témata práce (Výběr práce).

 • Přesné požadavky na obsahovou a formální strukturu dizertační práce definuje školitel a příslušná oborová rada. Dizertační práce se přednostně uchovává v digitální podobě. Studenti programu Molekulární a buněčné biologie, genetiky a virologie nemusí vyhotovovat autoreferát. Studentům programu Neurověd doporučujeme před vytištěním kontaktovat předsedu OR prof. MUDr. J. Lacza, Ph.D.

Administrativa

 • Příkaz děkana č. 6/2020, který upravuje pravidla pro závěrečné práce, jak postupovat, co, kdo, kam a kdy se ukládá

  Příkaz děkana č.7/2019, který stanoví postup při kontrolách závěrečných a habilitačních prací

 • Základní evidenci dizertační práce v SIS provádí referentka pro doktorské studium po zápise studenta (vložení tématu, vložení jmen školitele/školitelů). Téma může případně zapsat i školitel.

 • Změna v tématu dizertační práce se provádí na základě žádosti studenta a potvrzení školitele - vyřizuje referentka pro doktorské studium.

 • Manuál formální úpravy dizertační práce.

Uložení do SIS - vlastní text práce a povinné soubory

Návod pro uložení závěrečných prací - instrukce UK


Ukládá student PGS před obhajobou - povinné soubory - nejméně 3 týdny před obhajobou:

 • vlastní dizertační práce (tzv. řešení práce) - formát pdf/A jako 1 soubor

 • ev. samostatné přílohy k dizertační práci - formát pdf/A, v případě více samostatných příloh - formát zip

 • abstrakt v českém jazyce (a to i v případě, že je práce napsaná v anglickém jazyce)

 • abstrakt v anglickém jazyce

 • autoreferát - ve formátu pdf/A

Ukládá student PGS po obhajobě:

 • errata - opravy práce po obhajobě - vkládá se znovu celá práce jako errata (nikoliv jen opravené části) - ve formátu pdf/A jako 1 soubor

Ukládají školitelé, oponenti, příp. referentka pro doktorské studium:

 • posudky oponentů - ukládají příslušní školitelé nebo oponenti, případně v zastoupení referentka pro doktorské studium - naskenované do formátu pdf - nejméně 3 dny před obhajobou

 • záznam o obhajobě a výsledek obhajoby - ukládá referentka pro doktorské studium - naskenované do formátu pdf

Podání žádosti o nezveřejnění části prácí nebo celé práce

Lze podat před i po obhajobě.

 • žádost o nezveřejnění příloh - podává student, příp. školitel, příp. oprávněná osoba - cestou podání žádosti v SIS - schvaluje děkan fakulty

 • žádost o nezveřejnění celé práce - podává školitel, příp. oprávněná osoba - cestou podání žádosti v SIS - předává se děkanovi, souhrnně v pravidelných časových intervalech se žádosti postupují na RUK, schvaluje rektor UK. (Jen na omezený časový limit).

Před obhajobou

 1. Zkontrolujte si, zda evidenční údaje k vaší dizertační práci v SIS jsou správné a úplné. Ze SIS se téma práce tiskne přímo do dodatků k diplomu.

 2. Uložte vlastní text práce a povinné soubory v požadovaném formátu do SIS (viz instrukce UK). Tlačítkem odevzdat potvrzujete úplnost a správnost všech vámi vložených souborů. Po odevzdání práce se provádí automatická kontrola na plagiáty. Protokol s výsledkem kontroly je přístupný pro studenta a školitele.

 3. Potřebujete-li provést dodatečné opravy v uložených souborech k práci po elektronickém odevzdání, kontaktujte referentku pro doktorské studium pro odemknutí přístupu k souborům, případně správce SIS. Starou verzi pak můžete nahradit novou a ukončení oprav je nutné znovu potvrdit tlačítkem odevzdat.

 4. Uložený vlastní text práce v SIS vidí jen váš školitel, případně oponent. Teprve po obhajobě a uzavření (finalizaci práce) se data po 21 dnech přenášejí do veřejného digitálního repozitáře UK.

Pomoc v nouzi - kontaktní osoby

 • Nastavení hesla v CAS sloužící pro přístup do většiny aplikací, včetně SIS - pracovníci Výpočetního střediska

 • Pomoc s ukládáním prací, posudků či jiné technické problémy - Hana Vlčková, email: , příp. správce SIS na 3.LF (Marek Ploc).

Digitální repozitář, vyhledávač UKAŽ

Pro vyhledání již obhájených dizertačních prací je možné využít buď Digitální repozitář UK nebo centrální vyhledávací službu UKAŽ - centrální vyhledávač Univerzity Karlovy umožňuje prohledávat současně tištěné, digitalizované a elektronické informační zdroje dostupné na UKPoslední změna: 17. únor 2023 11:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor