• Specializace
  • Certifikát o absolvování základního kmene

Certifikát o absolvování základního kmene

Uchazeč zařazený do specializačního vzdělávání požádá o vydání certifikátu 3. LF UK - žádost o vydání certifikátu podávají pouze lékaři zařazení do specializačního vzdělávání před 1.7.2017. Lékaři zařazení do specializačních oborů po 1.7.2017 obdrží certifikát na základě úspěšně absolvované zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni.


3. LF UK posoudí splnění požadavků, a pokud uchazeč požadavky splňuje, vydá do 30 dnů od doručení písemné žádosti certifikát o absolvování základního kmene. Lékařům zařazeným po 1.7.2017 se certifikát vydá na základě úspěšně absolvované zkoušce po ukončení vzdělávání v základním kmeni lékaře. Náležitosti a vzor certifikátu o absolvování základního kmene stanoví vyhláška 259/2018 Sb.


Formulář je k dispozici na https://ezp.mzcr.cz/VzdelavaniLekari/Formulare "Žádost o vydání certifikátu o absolvování základního kmene"


Vyplněnou žádost zašle uchazeč společně s přílohami viz níže na adresu 3. LF UK., Ruská 87, Praha 10, 100 00 nebo doručí osobně na oddělení specializačního vzdělávání, které se nachází na Ředitelství Státního zdravotního ústavu, Šrobárova 48, Praha 10, 100 42.


Žádost o vydání certifikátu o absolvování základního kmene musí obsahovat následující přílohy


a) Lékaři, kteří žádají o vydání certifikátu na základě absolvování praxe a výkonů dle vzdělávacího programu dokládají:


  • kopie stránek průkazu odbornosti, v němž požadované části praxe musí být řádně zaznamenány a stvrzeny podpisem a razítkem školitelů a zaměstnavatele,

  • kopie stránek logbooku, v němž požadované části praxe musí být řádně zaznamenány a stvrzeny podpisem a razítkem školitelů a zaměstnavatele,

  • vyplněné potvrzení o splnění podmínek základního kmene pro vydání certifikátu, které je součástí žádosti o vydání certifikátu,

  • kopie potvrzení o absolvování vzdělávacích akcí.


b) Lékaři, kteří žádají o vydání certifikátu o absolvování základního kmene na základě ukončení společného kmene podle dřívějších vzdělávacích programů dokládají:


  • doklad o absolvování písemného testu na ukončení společného kmene, kopii průkazu odbornosti a logbook

  • vyplněné potvrzení o splnění podmínek základního kmene pro vydání certifikátu, které je součástí žádosti o vydání certifikátu.


Poslední změna: 14. únor 2020 16:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor