Závěrečné práce

Obecná informace

Všechna témata závěrečných prací jsou evidována ve Studijním informačním systému UK (SIS) - v aplikaci Témata práce (Výběr práce).


Přesné požadavky na obsahovou a formální strukturu závěrečných prací definují garanti studijních programů, v případě dizertačních prací školitel a příslušná oborová rada.


Závěrečné práce a habilitační práce se přednostně uchovávají v digitální podobě.


Administrativní povinnosti

 1. Opatření děkana - příkaz děkana č. 6/2020, které upravuje pravidla pro závěrečné práce, jak postupovat, co, kdo, kam a kdy se ukládá

 2. Elektronické verze svých závěrečných prací si studenti sami ukládají do SIS prostřednictvím aplikace Témata práce - Výběr práce a to nepozději 3 týdny před obhajobou. Návod pro uložení závěrečné práce - viz instrukce UK.

 3. Vedoucí práce a oponenti ukládají své posudky k práci studenta také do SIS prostřednictvím aplikace Vypisování témat a to nejpozději 3 pracovní dny před obhajobou. Student má právo seznámit se s posudkem před obhajobou.

 4. Administrativní kontrolu uložených dat a souborů k závěrečným pracem provádí studijní oddělení a oddělení pro administrativu vědy a výzkumu.

 5. Obecné doporučení pro zpracování a grafickou úpravu závěrečné práce - soubor ke stažení.


Speciální požadavky pro studijní program


Uložení do SIS - vlastní text práce a povinné soubory

Ukládá student před obhajobou - povinné soubory - nejméně 3 týdny před obhajobou:

 • vlastní závěrečná práce (tzv. řešení práce) - ve formátu pdf/A jako 1 soubor

 • ev. samostatné přílohy k závěrečné práci - ve formátu pdf/A, v případě více samostatných příloh ve formátu zip

 • abstrakt v českém jazyce (u bakalářské práce nepovinné)

 • abstrakt v anglickém jazyce (u bakalářské práce nepovinné)


Ukládá student po obhajobě:

 • errata - opravy práce po obhajobě - vkládá se znovu celá práce jako errata (nikoliv jen opravené části) - ve formátu pdf/A jako 1 soubor


Ukládají vedoucí práce, oponenti:

 • posudky oponentů - ukládají příslušní vedoucí práce nebo oponenti, naskenované do formátu pdf - nejméně 3 dny před obhajobou

 • záznam o obhajobě - ukládá pověřená osobě (obvykle sekretářka) pro příslušné studium - naskenované do formátu pdf

 • výsledek obhajoby - ukládá pověřená osobě (obvykle sekretářka) pro příslušné studium


Před obhajobou

 1. Zkontrolujte si, zda evidenční údaje k vaší závěrečné práci v SIS jsou správné a úplné. Ze SIS se téma práce tiskne přímo do dodatků k diplomu.

 2. Uložte vlastní text práce a povinné soubory v požadovaném formátu do SIS (viz instrukce UK). Tlačítkem odevzdat potvrzujete úplnost a správnost všech vámi vložených souborů. Po odevzdání práce se provádí automatická kontrola na plagiáty. Protokol s výsledkem kontroly je přístupný pro studenta a školitele.

 3. Potřebujete-li provést dodatečné opravy v uložených souborech k práci po elektronickém odevzdání, kontaktujte garanta příslušného studijního programu, případně správce SIS pro odemknutí přístupu k souborům. Starou verzi pak můžete nahradit novou a ukončení oprav je nutné znovu potvrdit tlačítkem odevzdat.

 4. Uložený vlastní text práce v SIS vidí jen váš školitel, případně oponent. Teprve po obhajobě a uzavření (finalizaci práce) se data po 21 dnech přenášejí do veřejného digitálního repozitáře UK.
Poslední změna: 13. únor 2023 08:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor