Často kladené otázky - FAQ

1. Chci si podat přihlášku ke studiu na Vaši fakultu, co vše pro to musím udělat?


Na webových stránkách si v záložce Uchazeč vyplňte elektronickou přihlášku. Přihláška se stává platnou po jejím vyplnění, uzavření a uhrazení poplatku 880,- Kč – toto vše musí být nejpozději do 29. 2. 2024. Podrobnější informace týkající se přijímacího řízení naleznete v informačním letáku o studiu a přijímacím řízení, nebo také na adrese http://www.lf3.cuni.cz/3LF-64.html


2. Rád/a bych absolvoval/a přípravné kurzy k přijímacím zkouškám, kde se mohu přihlásit?


Fakulta otevírá přípravné kurzy, které probíhají od poloviny ledna. Informace včetně přihlášky najdete na adrese https://www.lf3.cuni.cz/3LF-1882.html.


3. Mohu uhradit poplatek za přípravný kurz v hotovosti?


NE, pouze složenkou, kartou nebo převodem z účtu.

Komerční banka Praha 10, číslo účtu: 115-6882900277/0100

Variabilní symbol: 1002, specifický symbol: číslo el. přihlášky, konstantní symbol: 308

Plátce je povinen uhradit veškeré poštovní a bankovní poplatky. V případě zahraničního bankovního převodu použijte druh bankovních poplatků "SHA".


4. Je možné přijetí na Vaši fakultu i bez přijímacích zkoušek?


Ano, ale pouze na magisterský studijní program Všeobecné lékařství. Uchazeči o studium tohoto programu mohou být přijati bez přijímací zkoušky při splnění všech podmínek specifikovaných na stránce http://www.lf3.cuni.cz/3LF-65.html.


5. Mé dosavadní studijní výsledky jsou výborné, jsem úspěšná/ý i v mimoškolní činnosti – splňuji předpoklady pro přijetí bez přijímacího řízení. Co vše musím doložit a stačí pouze fotokopie?


Výsledky musí uchazeč doložit katalogovým listem nebo ověřenými kopiemi vysvědčení.

Umístění v soutěžích musí být doloženo úředně ověřenou fotokopií diplomu, popř. jiného dokladu dokládajícího umístění. Též je možno jej doložit originálním potvrzením instituce, která danou soutěž pořádala. Přesné a podrobné podmínky naleznete v informačním letáku o studiu a přijímacím řízení, nebo také na adrese http://www.lf3.cuni.cz/3LF-64.html


6. Vydává fakulta modelové otázky k přijímacímu řízení?


Ne, naše fakulta modelové otázky nevydává. Na webových stránkách fakulty v záložce Uchazeči najdete vše potřebné k přijímacímu řízení – testy, vzorové testy, okruhy, doporučenou literaturu.


7. Mohu si podat více přihlášek ke studiu více oborů na Vaší fakultě?


Ano, můžete si podat i více přihlášek. Na každý zvolený program si ovšem podáváte a hradíte samostatnou přihlášku.


8. Nemám zdravotnické vzdělání ani praxi, mohu se přihlásit na obor Všeobecné ošetřovatelství?


Ano můžete, ke studiu vybraného oboru studia není potřeba mít zdravotnické vzdělání ani praxi v oboru.


9. Rád/a bych studoval/a navazující magisterské studium na Vaší fakultě. Jaké jsou podmínky po přijetí na program Intenzivní péče?


Podmínky přijetí:

- ukončené VŠ vzdělání v akreditovaném bakalářském studijním programu Ošetřovatelství, studijním oboru Všeobecná sestra nebo bakalářském studijním programu Všeobecné ošetřovatelství

- prokázání odborné způsobilosti všeobecné sestry ve smyslu ustanovení §5 odst. 1 písm. a) zákona č. 96/2004 Sb.

- úspěšné vykonání přijímací zkoušky

- doložení absolvování VŠ vzdělání v České nebo Slovenské republice, případně uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání


10. Jsem zahraniční student/ka, ale chci studovat v českém jazyce. Potřebuji nějaké potvrzení o složení zkoušky z českého jazyka?


Žádné potvrzení či osvědčení o znalosti českého jazyka nedokládáte. Úspěšným složením přijímací zkoušky prokazujete znalost českého jazyka.


Poslední změna: 28. listopad 2023 08:57 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor