Legislativa

 • veřejnoprávní smlouva mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Univerzitou Karlovou v Praze,


 • zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 4. 2004 (novela výše uvedeného zákona je označena č. 67/2017 Sb., s účinností od 1. 7. 2017),


 • vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 7. 2009 (novela uvedené vyhlášky je označena č. 361/2010 Sb., s účinností od 1. 1. 2011), další změny uvádí Vyhláška č. 286/2013 Sb., s účinností od 2. 10. 2013, a Vyhláška č. 8/2014 Sb., s účinností od 1. 2. 2014,


 • nařízení vlády č. 184/2009 Sb. – o stanovení výše úhrad za zkoušky, s účinností od 1. 7. 2009, novela nařízení vlády pod č. 225/2011 Sb.,


 • vyhláška č. 188/2009 Sb. – o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu k ověření znalostí českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů), s účinností od 1. 7. 2009,


 • věstník MZ ČR, roč. 2013 ze dne 22. 1. 2013 – úpravy vzdělávacích programů základních oborů a certifikovaných kurzů (nástavbových oborů) lékařů,


 • věstník MZ ČR, částka 5, Září 2013,


 • věstník MZ ČR, částka 5, Květen 2015 – vzdělávací programy základních oborů angiologie, dětská a dorostová psychiatrie, dětská neurologie, pracovní lékařství, urgentní medicína a neurochirurgie,


 • Vyhláška č. 152/2018 Sb. - vyhláška o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů,


 • Vyhláška č. 158/2018 Sb. - vyhláška o stanovení vzorů žádostí o započtení odborné praxe, popřípadě její části.


 • Vyhláška č. 221/2018 Sb. - Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů


 • https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-324#p5 - Nařízení vlády č. 324/2018 Sb. Nařízení vlády o výši úhrad za zkoušky lékařů, zubních lékařů a farmaceutů.


 • https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-280 - Vyhláška č. 280/2018 Sb.Vyhláška o stanovení činností, které může lékař vykonávat bez odborného dohledu a bez odborného dozoru na základě odborné způsobilosti.

Poslední změna: 4. únor 2019 12:58 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor