Studentská vědecká konference 3. LF UK 2017


Zpráva o proběhlé konferenci

Dne 23. května 2017 se konala na 3. LF UK Studentská vědecká konference.


V letošním roce bylo přihlášeno na SVK 81 prací. Práce byly rozděleny do 6 kategorií – po 3 přednáš-kových (teoretická, klinická a postgraduální) a 3 posterových sekcí. Vzhledem ke slabé účasti bakalá-řů (jen 2 prezentace) byla letos bakalářská sekce spojena s klinickou posterovou sekcí.

Přednášky

 • Pregraduální teoretická sekce – 8

 • Pregraduální klinická sekce – 8

 • Postgraduální sekce – 8

Postery

 • Pregraduální teoretická sekce – 14

 • Pregraduální klinická a bakalářská sekce – 25

 • ostgraduální sekce – 18

Komise

Vystoupení studentů letos hodnotily odborné komise v následujícím složení:


 • Komise pro rozdělení příspěvků: Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc., Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., Prof. RNDr. Jan Kovář, DrSc.

 • Komise pro teoretickou přednáškovou sekci: Doc. MUDr. Miloslav Franěk, Ph.D., Doc. RNDr. Ing. Petr Tůma, Ph.D., PharmDr. Magdaléna Šustková, CSc.

 • Komise pro klinickou přednáškovou sekci: Prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D., Prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc., Doc. MUDr. Pavel Kraml, Ph.D.

 • Komise pro postgraduální přednáškovou sekci: Prof. RNDr. Jan Kovář, DrSc., Prof. RNDr. Eva Samcová, CSc., Prof. MUDr. Josef Stingl, CSc.

 • Komise pro teoretickou posterovou sekci: Doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D., Doc. MUDr. Jan Trnka, Ph.D., MUDr. Klára Bernášková, CSc.

 • Komise pro klinickou posterovou sekci: Prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., Doc. MUDr. Petr Toušek, Ph.D., PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.

 • Komise pro postgraduální posterovou sekci: Prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., Prof. RNDr. Ilona Hromadníková, Ph.D., Doc. MUDr. Petr Zach, CSc.


Prezentující studenti byli hodnoceni podle předem definovaných kritérií body 1-10, kde 1 je nejhor-ší a 10 nejlepší ohodnocení. Maximální počet bodů od jednoho hodnotitele byl 30. Body všech členů komise pak byly sečteny a na základě dosaženého bodového ohodnocení bylo stanoveno pořadí pro každou sekci zvlášť.


Ve všech sekcích bylo finančně oceněno 1. – 3. místo. Finanční odměny byly ve výši 1. místo 10 000,-- Kč, 2. místo v posterové sekci bylo oceněno částkou 5 000,-- Kč a 3. místo – 3 000,-- Kč. Kromě cen určených odbornými komisemi byla podobně jako v loňském roce udělena i cena děka-na v hodnotě 10 000,-- Kč. Obě zúčastněné bakalářky pak získaly čestné ocenění a poukaz firmy Cadenza v hodnotě 1 000,-- Kč. Dalším, méně formálním, oceněním byla cena diváka. Všichni zú-častnění měli možnost hlasovat pro jakoukoli přednáškovou či posterovou prezentaci. Vítěz zvolený diváky, stejně tak jako vylosovaný hlasující divák, obdrželi iPAD. Finanční ocenění, stejně jako zajiš-tění celé konference bylo dotováno z projektu Specifický výzkum (260389/SVV/2017), který se nám podařilo získat od Univerzity Karlovy.


Výsledky

Umístění na předních místech jednotlivých sekcí bylo následující:


Teoretická sekce – přednášky


 1. Jan Rambousek (doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D.): Mikroskopické metody ve studiu hypoxie jako faktoru vzniku diabetes mellitus

 2. Petr Michenka (MUDr. Matěj Patzelt): Porovnání komerčních kontrastních látek s etanolovou metodou pro zobrazování měkkých tkání v mikro-CT

 3. Mária Šuhajdová, Nikol Tomášová, Ivana Lukášková (Mgr. Anna Holubová): Ovlivňuje perina-tální stres kognitivní funkce potomků drogově závislých matek?


Klinická sekce – přednášky


 1. Pavel Novák, Adam Derner (doc. MUDr. Rastislav Hromádka, Ph.D., MUDr. Otakar Raška, Ph.D.): The posterolateral complex of the knee: choosing an adequate length of the graft for reconstruction surgery based on measured bone parameters, a cadaveric study

 2. David Šilhán (doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.): Vizuální hodnocení parietální atrofie mozku na magnetické rezonanci u Alzheimerovy nemoci

 3. Metoděj Renza, Vojtěch Míra (MUDr. Roman Sýkora, Ph.D.): Audiovizuální konzultace v PNP: proveditelnost pomocí běžných low cost systémů


PGS sekce – přednášky


 1. MUDr. Martin Holek (MUDr. Bashar Aldhoon, Ph.D.): Radiofrekvenční ablace atrioventrikulární junkce k optimalizaci resynchronizační terapie u pacientů se srdečním selháním a fibrilací síní

 2. Mgr. Čestmír Vejmola (MUDr. Filip Tylš, Ph.D.): EEG koreláty účinku serotonergních halucino-genů jako parametr hodnocení translační validity serotonergního modelu psychózy u labora-torního potkana

 3. Mgr. Marek Lapka (PharmDr. Magdaléna Šustková, CSc.): Útlum metamfetaminem navozené preference místa po aplikaci ghrelinového antagonisty u potkanů


Teoretická sekce – postery


 1. Gabriela Valigová (prof. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D.): Administrace klomipraminu a jeho vliv na chování potkanů jako nový animální model obsedantně – kompulzivní poruchy

 2. Alexandra Poláková (prof. Kourosh Saeb-Parsy M.B., M.A., Ph.D.): Optimisation of a novel cry-oprotectant for preservation of human haematopoietic stem cells

 3. David Albrecht (RNDr. Kamila Balušíková, Ph.D.): Stanovení hladiny proteinů metabolismu že-leza ve svalu kontrolní a veganské populace


Klinická sekce – postery


 1. Kristýna Štolbová, Jurgen Shtëmbari (doc. MUDr. Petr Toušek, Ph.D.): Normální koronarogra-fický nález u pacientů s podezřením na stabilní ICHS – chybná diagnostika nebo důležitá infor-mace?

 2. Milan Janoušek (doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.): Jaká velikost hipokampu je ještě normální u starších osob?

 3. Ludmila Košinová (doc. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D.): Pilotní projekt: „Analýza příčin nízké ALP a depistáž hypofosfatázie u českých dětí”


PGS sekce – postery


 1. MUDr. Martin Holek (doc. MUDr. Jiří Kettner, CSc.): Presepsin u pacientů s mechanickou sr-deční podporou

 2. Mgr. Anna Holubová (prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.): Vliv dlouhodobého postnatál-nho stresu na habituaci a pozornost ovlivněného jedince v dospělosti

 3. PhDr. Michal Šmotek (PhDr. Jana Kopřivová, Ph.D.): Prokognitivní účinek umělého osvětlení: objektivní a subjektivní charakteristiky vigility u zdravých dospělých po expozici světlu různé vl-nové délky


Cena děkana


 • Milan Janoušek (doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.): Jaká velikost hipokampu je ještě normální u starších osob?


Cena diváků


 • Pavel Novák, Adam Derner (doc. MUDr. Rastislav Hromádka, Ph.D., MUDr. Otakar Raška, Ph.D.): The posterolateral complex of the knee: choosing an adequate length of the graft for reconstruction surgery based on measured bone parameters, a cadaveric study


Čestné ocenění


 • Pavlína Hrdinová (PhDr. Hana Janečková, Ph.D.): Péče o seniory s demencí v nemocničním prostředí z pohledu sester

 • Lucie Šponiarová (Mgr. Renata Vytejčková): Orientace pacienta se zrakovým postižením v nemocnici


Stejně jako v předchozích letech se nám podařilo zásluhou PhDr. Martiny Hábové zajistit číslo ISBN pro náš sborník abstraktů (tištěná verze: ISBN 978-80-87878-24-8; elektronická verze ISBN 978-80-87878-25-5).


Sborník abstrakt z konference je ke stažení níže.


Informace o vyhlášení SVK

Studentská vědecká konference 3. LF UK se bude konat v úterý 23. května 2017.

Zahájení konference Syllabova posluchárna v 9:45


V letošním roce máme přihlášeno celkem 81 soutěžících a to jak studentů magisterského studia, tak i doktorandů a bakalářů. Vedle přednášek a posterových prezentací studentů se nám podařilo zajistit velice poutavé přednašeče z řad pedagogů a hostů.


Jako čestného hosta uvítáme hned po zahájení v 10 hodin prof. MUDr. Bohuslava Ošťádala, DrSc., významného odborníka v oblasti kardiovaskulární fyziologie. Jsem přesvědčena, že jeho přednáška nazvaná „Jak se liší mužské a ženské srdce“ zaujme nejen studenty, ale i akademické pracovníky.


Druhou z přednášek, na kterou obyčejně zveme některého z našich mladších významných pedagogů, bude mít prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D., nedávno jmenovaná profesorka z III. Interní kliniky naší fakulty. Přednáška, která bude od 13:30 hodin opět v Syllabově posluchárně má poutavý název „Od SVK po Hotlines (nadšení, pracovitost, vědecká "poctivost").“


V rámci naší SVK proběhne na naší fakultě historicky první ročník Science Slam na Univerzitě Karlově. Kolo, které u nás proběhne je věnováno lékařských vědám. Co je Science Slam? Science Slam je formát, který má pomoci popularizovat vědu a výzkum. Je to soutěž, při níž vědci formou “stand up” výstupu představují své zajímavé vědecké a výzkumné projekty a to vše jen v délce trvání 3 minuty. Tato soutěž bude probíhat v Burianově posluchárně mezi 14-16 hodinou. Více informací na https://www.facebook.com/ScienceSlamCUNI/.


Podrobné informace o konferenci naleznete na webové stránce SVK https://inis17.lf3.cuni.cz/svk/ a rovněž na Facebooku SVK https://www.facebook.com/SVKlf3/. Program a sborník jsou ke stažení i níže:Sborník abstrakt
Sborník abstrakt
  Program konference
Program konferenceZa organizační výbor SVK

prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.

Proděkanka pro postgraduální doktorská studia a pro studentskou vědeckou činnost

Koordinátorka SVK
Poslední změna: 16. květen 2018 10:16 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor