• Doktorandi
 • Základní informace o doktorském studiu

Základní informace o doktorském studiu

Smyslem doktorského studia je výchova k samostatné vědecké práci a získání tomu odpovídající kvalifikace. Studium na 3. LF UK se řídí zákonem č. 111/1998 o vysokých školách, Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy (SZŘ) a směrnicí děkana. Základní informace pro studenty doktorských studijních programů jsou uvedeny v tomto manuálu.


 • Uchazeč se stává studentem dnem zápisu do studia.

 • Zápis se v doktorském studiu uskutečňuje pouze v 1. ročníku, tzn., že studenti 2. a vyšších ročníků se již nezapisují.

 • Student je povinen udržovat osobní údaje aktuální a platné (příjmení, adresa, telefon, e-mail, bankovní údaje atd.). Každou změnu je třeba neprodleně nahlásit na Oddělení Ph.D. studia.

 • Standardní doba studia studijního programu trvá čtyři roky podle akreditace příslušného programu.

 • Maximální doba studia v doktorském studijním programu činí od akademického roku 2017/2018 osm let a počítá se od prvního dne akademického roku, do něhož se uchazeč zapsal. U studentů, kteří byli přijati ke studiu nejpozději od akademického roku 2016/2017 je maximální doba studia standardní doba studia tohoto studijního programu navýšená o 5 let.

 • Studium v doktorských studijních programech se nečlení do jednotlivých úseků studia a neuskutečňuje se v kreditním systému.

 • Předmětům určeným pouze studentům doktorských studijních programů se kredity nepřiřazují.

 • Po absolvování vybraného kurzu (přehled kurzů najdete také na webových stránkách 3. LF UK) musí student předložit certifikát nebo jiný doklad o absolvování kurzu (razítko v indexu), na základě kterého jej oddělení vědy zapíše do SIS jako splněný. Bez zapsání kurzu do SIS není možné v ročním hodnocení předměty spárovat a tím je označit za splněné.

 • Před absolvováním stáže je každý student povinen zadat stáž do SIS do modulu evidence stáží. Po absolvování zašle nebo donese potvrzení o stáži na oddělení vědy, kde mu bude stáž zapsána do SIS. Bez této evidence není možné v ročním hodnocení předmět Stáž spárovat a označit jako splněný.    

 • Přehledový článek bude také zapsán jako splněný až po doložení článku na oddělení vědy. K článku musí být také doložena korespondence s redakcí časopisu.

 • Studium se uskutečňuje v prezenční nebo kombinované formě. Při prezenčním studiu se doktorand plně účastní práce na školicím pracovišti. Studentům v prezenční formě studia je po standardní dobu studia vypláceno doktorandské stipendium, 11.000,-Kč

 • Studium probíhá podle individuálního studijního plánu (ISP) pod vedením školitele.

 • Studijní povinnosti pro prezenční i kombinovanou formu studia jsou totožné. Podle směrnice děkana musí každý student 1. ročníku splnit Přehledový článek, Kurz a Angličtinu pro doktorské studium (C1).

 • Obsahem ISP je zejména výčet studijních povinností, vědeckých, výzkumných nebo dalších tvůrčích povinností a dále plánovaných či doporučených zahraničních pobytů nebo jiných stáží anebo pedagogických aktivit.

 • Schválený ISP je závazný. Žádost o změnu lze provést při tvorbě ročního hodnocení ve spolupráci se školitelem na konci ak.roku přímo v SIS.

 • Plnění ISP podléhá pravidelnému, nejdéle však ročnímu hodnocení, které spolu s řádným odůvodněním předkládá student školiteli a ten následně oborové radě.

 • Studium sleduje a hodnotí OR. Každá oborová rada má odlišné podmínky ke studiu. Na webových stránkách Doktorské studijní programy v Biomedicíně najdete podrobnější informace, také zde prosím sledujte aktuální kurzy pořádané pro jednotlivé studijní programy. 

 • Student, který byl přijat ke studiu v českém studijním programu, by měl psát disertaci v jazyce českém. Vypracování disertační práce v angličtině není automatické. Student si musí podat vyplněný formulář Obecné žádosti, viz webové stránky fakulty, kterou posoudí OR.

 • Student si nemůže sám měnit téma nebo název své disertační práce. Pokud mu název/téma z nějakého důvodu nevyhovuje, je třeba podat žádost (formulář Obecná žádost), která musí být doporučena školitelem. Tato žádost bude předána k posouzení OR. U změny tématu DP je nutné k žádosti přiložit ještě anotaci nového tématu DP. V případě schválení žádosti provede změnu názvu/tématu v SIS Oddělení Ph.D. studia.

 • Pokud chce student mít kromě školitele také konzultanta, musí si o něj požádat. Žádost studenta (obecná) musí být řádně zdůvodněna, podepsána školitelem a navrženým konzultantem. Poté bude předána k projednání OR. Některé OR uplatňují pro konzultanty stejná pravidla jako pro školitele.

 • Jak se přihlásit k SDZ

  Upozorňujeme studenty, že na SDZ se nelze přihlásit přes SIS.

  Student musí odevzdat Žádosti o vykonání státní doktorské zkoušky se všemi požadovanými materiály (seznam dokumentů je na konci žádosti) v listinné podobě na Oddělení administrativy vědy a výzkumu 3. LF UK. Příslušná OR navrhne termín konání. Poté je žádost společně s návrhem postoupena děkanovi ke schválení. O konkrétním termínu je student vyrozuměn prostřednictvím Oddělení administrativy vědy a výzkumu 3. LF UK.

  Žádost o vykonání SDZ podává student po splnění předepsaných studijních povinností, stanovených v ISP podle požadavků příslušné OR.

  Podmínky k absolvování SDZ:

  - potvrzení účasti na předepsaných kurzech

  - úspěšné složení zkoušky z anglického jazyka

  - spoluautorství (event. i první autor u SP Experimentální chirurgie) alespoň jedné impaktované publikace

  - předložení literárního přehledu, pokud vyžaduje příslušná OR (týká se pouze studijních programů Fyziologie a patofyziologie člověka, Preventivní medicína a epidemiologie). Tím je text, který popisuje a kriticky hodnotí současné poznatky ve studované oblasti vědy. Literární poznatky umožňují studentovi formulovat vědeckou hypotézu a otázky pro její potvrzení (zamítnutí). Text obsahuje i návrh hypotézy a cíle řešení. Rozsah přehledu je do 15 až 20 stran (viz příloha výše).

  - odevzdání řádně vyplněné Žádosti o vykonání státní doktorské zkoušky včetně předepsaných příloh na Oddělení administrativy vědy a výzkumu 3. LF UK.

  Výsledky zkoušek jsou klasifikovány známkami „prospěl/a“ a „neprospěl/a“.

 • Děkan na žádost studenta doktorského studijního programu studium přeruší, doba přerušení se však započítává do maximální doby studia. V období, kdy probíhá roční hodnocení ISP, není možné přerušit studium. Přerušení se do maximální doby studia nepočítá, pokud se jedná o důvody zdravotní nebo důvody spojené s těhotenstvím a rodičovstvím, jež musí být doloženy příslušnými dokumenty. K přerušení studia použijte opět formulář Žádost studenta (obecná) + příslušnou dokumentaci k jednotlivým důvodům přerušení (kopie lékařské zprávy, kopie těhotenského průkazu, kopie rodného listu dítěte).

 • Publikace - Po úspěšném splnění požadavků na publikační aktivitu studenta se doktorandské stipendium podle odstavce 2 navyšuje o další částku, nejvýše však v úhrnu o 10.000 Kč měsíčně, a to

  a) o 2.000 Kč měsíčně po publikaci článku v časopise s impakt faktorem nad 1,0, pokud je student prvním autorem,

  b) o 1.000 Kč měsíčně po publikaci článku v časopise s impakt faktorem nad 1,0, pokud je student spoluautorem.

  Úprava doktorandského stipendia podle předcházejícího odstavce se provede pouze tehdy, je-li u publikovaného článku u jména studenta uvedeno pracoviště fakulty a bezprostředně souvisí s řešeným tématem disertační práce.

  K navýšení stipendia za publikace je potřeba vyplnit formulář Žádost studenta (obecná) a spolu s článkem odnést na Oddělení administrativy vědy a výzkumu na 3. LF UK paní Vlčkové nebo Jizbové. Publikace musí být uložena v OBD systému.


Průkazy studentů Univerzity Karlovy

Průkaz je nutný pro přístup do Studijního informačního systému (SIS). Pokyny k zavedení a používání studentských průkazů na UK naleznete na webu Univerzity Karlovy.


Platforma doktorského studia – vzdělávání doktorandů

Platforma doktorského studia má za cíl představit studentům doktorského studia ucelenou nabídku kurzů dovedností, které jim pomohou v dalším rozvoji jejich začínající vědecké kariéry a poskytnou jim informační podporu při naplňování tématu jejich disertační práce.


Ubytování a stravování

Informace o ubytování na kolejích UK najdete na webu Kolejí a menz UK na záložce Koleje. Informace o stravování v menzách UK na téže adrese na záložce Stravování.


Dlouhodobý pobyt cizinců za účelem studia

Aktuální informace jsou uveřejněny na stránkách Ministerstva vnitra ČR. Přehled změn provedených novelou zákona o pobytu cizinců s účinností od 2. 9. 2022.


Poslední změna: 8. únor 2024 13:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor