Stipendia a ceny

Stipendia

Informace o stipendiích naleznete na stránkách Univerzity Karlovy


Ceny pro studenty a absolventy, nadace

1. OCEŇOVÁNÍ STUDENTŮ A ABSOLVENTŮ

Cena Nadace Josefa Hlávky

Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd České republiky.


Podmínky pro udělení jsou vyhlašovány každý rok

bližší informace na stránkách nadace.


Seznam nositelů ceny na UK


Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Seznam nositelů ceny na UK


Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu se uděluje vynikajícím studentům studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu. Cena představuje diplom a věcný nebo peněžitý dar.


Podmínky pro udělení ceny jsou mimořádné výsledky ve studiu a ve vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti


Cena Alberta Schweitzera za lékařství

Cílem Ceny Alberta Schweitzera za lékařství, kterou společně pořádají společnost Pierre Fabre Médicament, s.r.o. a Francouzské velvyslanectví v České republice, je odměnit nejlepší výzkumné práce, včetně jejich klinických a epidemiologických aspektů, realizované českými studenty magisterského či doktorského stupně nebo mladými českými lékaři. Jednotlivé univerzity a vysoké školy zapojené do projektu mohou do celostátní soutěže přihlásit všechny uchazeče, o nichž si myslí, že si to zaslouží.


Podmínky a informace o ceně a vyhlášení soutěže


2. Ceny Univerzity Karlovy

Cena rektora Univerzity Karlovy nejlepšímu absolventovi

Seznam nositelů ceny na UK


Cena rektora UK pro nejlepší absolventy UK může být udělena vynikajícím studentům bakalářského studijního programu nebo magisterského studijního programu v závěru jejich studia, kteří v průběhu studia dosáhli mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti.


Cena může být každoročně udělena jednomu studentovi bakalářského studijního programu jednomu studentovi magisterského studijního programu v lékařském oboru – Cena prof. MUDr. Karla Weignera.


Podmínky pro udělení ceny:

 • student závěrečného ročníku v bakalářském nebo magisterském studijním programu

 • mimořádné výsledky ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti


Mimořádná cena rektora

Seznam nositelů ceny na UK


Cena je udílena příležitostně. Laureátovi je slavnostně předána spolu s dopisem rektora na zasedání vědecké rady Univerzity Karlovy.


Podmínky pro udělení ceny:

 • čin, popřípadě činnost, vykonaný během studia a prokazující mimořádnou občanskou statečnosti nebo obětavost

 • dosažení mimořádných výsledků v průběhu studia v oblasti vědy či výzkumu nebo

 • mimořádné vysoké ocenění při provozování kulturních či uměleckých aktivit nebo za skvělé sportovní výsledky v mezinárodním soutěžení


Bolzanova cena

Seznam nositelů na UK


Bolzanova cena je prestižní cenou Univerzity Karlovy udělovanou studentům za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla s interdisciplinárním tématickým přesahem zpracované uchazečem v průběhu studia. Jde o mimořádné ocenění jednotlivců z řad studentů Univerzity Karlovy. Udělení ceny se osvědčuje diplomem a je s ním spojena peněžitá odměna.


Cena je udělována ve třech kategoriích: společenskovědní včetně teologických oborů, přírodovědné a lékařské.3. Ceny 3. lékařské fakulty

Cena Margaret M. Bertrandové

Seznam nositelů Ceny od roku 1992


V květnu 1991 založila Margaret M. Bertrand, profesorka anglického jazyka z Kanady, základním vkladem 1.000 dolarů prestižní cenu pro nejlepšího studenta fakulty. Vklad je rozšiřován příspěvky učitelů, přátel a spolupracovníků fakulty. Z úroků vložené částky bývá odměněn každý rok nejlepší student VI. ročníku. Výše ceny je určena aktuální výší vkladu.


Podmínky pro udělení ceny:

 • studijní průměr za celé studium do 1,2

 • mimostudijní aktivity, kterými student přispěl k dobrému jménu fakulty


Výběr z možných kandidátů provádí akademický senát fakulty vždy na svém květnovém zasedání. Vybraný student obdrží Cenu při slavnostní promoci.


Cena Vesmíru

Cena je udělována jednou v roce dvěma studentům z každého ročníku. Vybraným studentům hradí fakulta roční předplatné časopisu Vesmír. Na návrh studentské části AS provádí výběr akademický senát.


Podmínky pro udělení ceny:

 • studijní průměr za předcházející školní rok do 1,8

 • mimostudijní aktivity v pedagogické, vědecké, kulturní a sportovní oblasti


Ceny děkana 3. lékařské fakulty

Ceny se vyhlašují v následujících kategoriích:


 1. Cena děkana 3. LF UK pro nejlepšího absolventa doktorského studia

  Kandidáty této ceny jsou absolventi, kteří:

    a. 

  po dobu svého studia publikovali jako první autoři článek v prestižním časopise (prestiž časopisu bude hodnocena podle hodnoty impakt faktoru a podle oborového zatřídění časopisu ve WOS). Předpokladem je, že článek vznikl na 3. LF UK;

    b. 

  během svého studia byli úspěšnými řešiteli projektu GAUK (Grantové agentury UK);

    c. 

  úspěšně reprezentovali fakultu na celostátních soutěžích, popř. získali jiná vědecká ocenění ve vědě (Cena za publikaci, Cena za nejlepší abstrakt atd.).

  Cena se uděluje ve výši 20.000,-Kč.

 2. Cena děkana 3. LF UK pro nejlepšího absolventa magisterského studia

  Kandidáty této ceny jsou absolventi, kteří:

    a. 

  měli studijní průměr do 1,3, přitom všechny zkoušky vykonali vřádném termínu a žádnou studijní povinnost neměli opakovaně zapsánu;

    b. 

  státní rigorózní zkoušku vykonali s průměrem do 1,2 s tím, že všechny části splnili v řádném termínu;

    c. 

  účastnili se SVA (Studentské vědecké aktivity) nebo jsou autory či spoluautory odborného článku publikovaného, či přijatého k publikaci v recenzovaném časopise.

  Cena se uděluje ve výši 20 000,-Kč.

 3. Cena děkana 3. LF UK pro nejlepšího absolventa bakalářského studia

  Kandidáty této ceny jsou absolventi, kteří:

    a. 

  měli studijní průměr do 1,3, přitom všechny zkoušky vykonali v řádném termínu a žádnou studijní povinnost neměli opakovaně zapsánu;

    b. 

  všechny části státní závěrečné zkoušky vykonali nejpozději ve standardní době studia s prospěchem výborně a všechny v řádném termínu;

    c. 

  účastnili se SVA nebo jsou autory či spoluautory odborného článku publikovaného, či přijatého k publikaci v časopise, nebo jsou soustavně aktivní v odborné činnosti (například formou brigád, dobrovolnictví apod.).

  Cena se uděluje ve výši 20.000,-Kč.

 4. Cena Radany Königové za přínos pro dobré jméno fakulty

  Kandidáty této ceny jsou absolventi bakalářského i magisterského studia, kteří:

    a. 

  absolvovali nejpozději do 7 let od zahájení studia minimálně všechny části státní rigorozní/závěrečné zkoušky;

    b. 

  v průběhu studia významně přispěli svou aktivitou v sociální, kulturní, sportovní či pedagogické činnosti, nebo svým občanským postojem k dobrému jménu 3. LF UK či UK.

  Cena se uděluje každoročně jednomu studentovi ve výši 20.000,-Kč


Udělování těchto cen je řízeno směrnicí děkana číslo 3/2014


4. Nadační fond Student 3. LF

V akademickém roce 1992/1993 založila 3. LF nadaci pro podporu nadaných studentů, kteří se ocitnou v materiální nouzi a nazvala ji PROBIMED. V roce 1998 ukončila tato nadace podle zákona 227/1997 „O nadacích a nadačních fondech“ svoji činnost a v roce 1999 byl založen Nadační fond Student 3. LF se stejným posláním. Majetek nadace PROBIMED byl převeden na Nadační fond Student 3. LF.


Správcem nadačního fondu je správní rada ve složení:

 • doc. MUDr. Jitka Patočková, Ph.D. - předsedkyně správní rady

 • MUDr. Karel Křikava, CSc.

 • doc. MUDr. Ladislav Mertl, CSc.

 • doc. MUDr. Hana Provazníková, CSc.

 • doc. MUDr. Vlasta Rychterová, CSc.

 • prof. MUDr. Ivan Wilhelm, CSc.

Správní rada se ze své činnosti zodpovídá dozorčí radě, jejímž předsedou je: prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.


Nadační fond bude podle svého programu:

 • poskytovat jednorázovou pomoc pro nákup studijní literatury

 • poskytovat jednorázovou podporu při náhle zhoršené sociální situaci


Pravidla pro udělení finanční podpory:

 • požadavek musí být v souladu s posláním nadačního fondu

 • studijní průměr žadatele za dosavadní studium nesmí být horší než 2,0

 • žádost o příspěvek podává žadatel písemnou formou správní radě nadačního fondu

 • k žádosti dává vyjádření vedení školy


5. Fond mobility studentů

3. lékařská fakulta spolu s ně­kolika sponzory zřídila fond na částečnou podporu cestovních nákladů při zahraničních studijních poby­tech. Tato podpora se uděluje studentům s prospě­chem do 2,0.


6. Další ocenění ve vědě a výzkumu


Informace o dalších oceněních ve vědě a výzkumu naleznete na stránkách Univerzity Karlovy http://www.cuni.cz/UK-113.htmlPoslední změna: 21. listopad 2022 12:56 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor