Přijímací řízení

Přihlášky

Příjem elektronických přihlášek ke studiu doktorských studijních programů pro akademický rok 2020/2021 do 30. 4. 2020 včetně.


Postup pro podání přihlášky:


 1. Založte přihlášku

 2. Potvrďte přihlášku

 3. Vyčkejte na pozvánku k přijímacímu řízení.


Podmínky pro úspěšné podání přihlášky:


 • K přijímacímu řízení se lze přihlásit pouze elektronickou přihláškou

 • Přihláška se stává platnou po jejím vyplnění, uzavření a uhrazení poplatku – toto vše musí být nejpozději do 30. 4. 2020 včetně.

 • Pokud nebude do 30. 4. 2020 včetně přihláška uzavřena, má se za to, že přihláška podána nebyla.

 • Pokud poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením nebude uhrazen v termínu do 30. 4. 2020 včetně a ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, má se za to, že přihláška nebyla podána.

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou UK - k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku: CAS, kde můžete získat nové heslo a případně se dozvědět více informací o Centrální autentizační službě (CAS).

 • V případě, že jste nový uchazeč/ka o studium, na UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu. Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky. Ale tyto údaje není možné použít k přihlášení do jiných modulů Studijního informačního systému (SIS).

 • Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko "Moje přihlášky" uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu. Pokud nepoužijete pro přihlášení správný registrační e-mail, vpravo nahoře bude uvedeno pouze "nový uchazeč"a tlačítko "Moje přihlášky" nebude zobrazeno.


Jednou z podmínek pro přijetí je ukončené vysokoškolské vzdělání na úrovni magisterského studijního programu, a to nejpozději k 30. 9. 2020. Přijímací řízení se řídí příkazem děkana 37/2019 - Vyhlášení přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 do akreditovaných doktorských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia se standardní délkou studia čtyři roky s výukou v českém jazyce na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.


K řádně vyplněné přihlášce uchazeč doloží:


 • Přílohu k přihlášce formulář přílohy přihlášky

 • potvrzení o zaplacení poplatku ve výši 660,- Kč (bankovním převodem na účet fakulty číslo 115-6882900277/0100

 • strukturovaný odborný životopis

 • doklad o ukončeném vysokoškolském vzdělání na úrovni magisterského studijního programu

 • anotaci výzkumného projektu schválenou a podepsanou budoucím školitelem

 • a ostatní doklady hodné zřetele (např. přehled dosavadních publikací uchazeče, doklad o státní zkoušce z angličtiny, doklad o vědecké praxi doma či v zahraničí apod.).

 • 3. LF UK vyžaduje v příloze k přihlášce vyplněné uvažované krytí výzkumu (grant školitele), souhlas vedoucího školitelova pracoviště a koordinátora příslušného výzkumného záměru fakulty


Informace o studijních oborech, předepsaný formulář přihlášky, přílohu přihlášky ke studiu lze získat na děkanátu 3. LF UK, Oddělení administrativy vědy a výzkumu Veškeré informace jsou dostupné na internetové adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=info_fakulta&fak=11120


Na webových stránkách 3. LF UK jsou vyvěšeny podrobné informace o jednotlivých školitelích fakulty a jejich tématech.

Termíny přijímacích pohovorů

Termíny přijímacích pohovorů do doktorského studia v akademickém roce 2020/2021 (podané přihlášky do 30. 4. 2020).


Studijní program

řádný termín datum, hod.

náhradní termín

místo konání přijímacích pohovorů

Biologie a patologie buňky

Ústav buněčné biologie a patologie 1. LF UK, Albertov 4, 128 01 Praha 2, seminární místnost

Biochemie a patobiochemie

Děkanát 1. LF UK, Na bojišti 3, Praha 2, knihovna Ústavu lékařské chemie a laboratorní diagnostiky

Experimentální chirurgie

Ústav anatomie 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10

Fyziologie a patofyziologie člověka

Fyziologický ústav 1. LF UK, Albertov 5, Praha 2

Farmakologie a toxikologie

Purkyňův ústav, Albertov 4, 128 00 Praha 2, seminární místnost "veranda", 1. p. v náhradním termínu tamtéž

Imunologie

PřF UK Viničná 7, Praha 2, 2. patro - místnost č. 234

Kardiovaskulární vědy

3. 6. 2020

10. 6. 2020

Zasedací místnost, děkanát 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10

Lékařská biofyzika

zasedací místnost Ústavu biofyziky a informatiky, Salmovská 1, Praha 2

Molekulární a buněčná biologie,genetika a virologie

Ústav buněčné biologie a patologie 1. LF UK, Albertov 4, 128 01 Praha 2 přízemí

Neurovědy

Neurologická klinika 1. LF UK, Kateřinská 30, Praha 2

Preventivní medicína a epidemiologie

Sál prof. Radany Königové děkanát 3. LF UK, Ruská 87, Praha10Poslední změna: 12. březen 2020 11:08 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor