Přijímací řízení

Přihlášky

Příjem elektronických přihlášek ke studiu doktorských studijních programů pro akademický rok 2020/2021 do 30. 4. 2020 včetně.


Postup pro podání přihlášky:


 1. Založte přihlášku

 2. Potvrďte přihlášku

 3. Vyčkejte na pozvánku k přijímacímu řízení.


Podmínky pro úspěšné podání přihlášky:


 • K přijímacímu řízení se lze přihlásit pouze elektronickou přihláškou

 • Přihláška se stává platnou po jejím vyplnění, uzavření a uhrazení poplatku – toto vše musí být nejpozději do 30. 4. 2020 včetně.

 • Pokud nebude do 30. 4. 2020 včetně přihláška uzavřena, má se za to, že přihláška podána nebyla.

 • Pokud poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením nebude uhrazen v termínu do 30. 4. 2020 včetně a ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, má se za to, že přihláška nebyla podána.

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou UK - k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku: CAS, kde můžete získat nové heslo a případně se dozvědět více informací o Centrální autentizační službě (CAS).

 • V případě, že jste nový uchazeč/ka o studium, na UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu. Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky. Ale tyto údaje není možné použít k přihlášení do jiných modulů Studijního informačního systému (SIS).

 • Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko "Moje přihlášky" uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu. Pokud nepoužijete pro přihlášení správný registrační e-mail, vpravo nahoře bude uvedeno pouze "nový uchazeč"a tlačítko "Moje přihlášky" nebude zobrazeno.


Jednou z podmínek pro přijetí je ukončené vysokoškolské vzdělání na úrovni magisterského studijního programu, a to nejpozději k 30. 9. 2020. Přijímací řízení se řídí příkazem děkana 37/2019 - Vyhlášení přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 do akreditovaných doktorských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia se standardní délkou studia čtyři roky s výukou v českém jazyce na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.


K řádně vyplněné přihlášce uchazeč doloží:


 • Přílohu k přihlášce formulář přílohy přihlášky

 • potvrzení o zaplacení poplatku ve výši 660,- Kč (bankovním převodem na účet fakulty číslo 115-6882900277/0100

 • strukturovaný odborný životopis

 • doklad o ukončeném vysokoškolském vzdělání na úrovni magisterského studijního programu

 • anotaci výzkumného projektu schválenou a podepsanou budoucím školitelem

 • a ostatní doklady hodné zřetele (např. přehled dosavadních publikací uchazeče, doklad o státní zkoušce z angličtiny, doklad o vědecké praxi doma či v zahraničí apod.).

 • 3. LF UK vyžaduje v příloze k přihlášce vyplněné uvažované krytí výzkumu (grant školitele), souhlas vedoucího školitelova pracoviště a koordinátora příslušného výzkumného záměru fakulty


Informace o studijních oborech, předepsaný formulář přihlášky, přílohu přihlášky ke studiu lze získat na děkanátu 3. LF UK, Oddělení administrativy vědy a výzkumu Veškeré informace jsou dostupné na internetové adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=info_fakulta&fak=11120


Na webových stránkách 3. LF UK jsou vyvěšeny podrobné informace o jednotlivých školitelích fakulty a jejich tématech.

Termíny přijímacích pohovorů

Termíny přijímacích pohovorů do doktorského studia v akademickém roce 2020/2021 (podané přihlášky do 30. 4. 2020).


Studijní program

řádný termín

datum, hod.

náhradní termín

místo konání přijímacích pohovorů

Biologie a patologie buňky

11. 6. 2020

18. 6. 2020

 

Experimentální chirurgie

2. 6. 2020

15. 6. 2020

od 11.00 hod.

 

Fyziologie a patofyziologie člověka

8. 6. 2020

22. 6. 2020

Fyziologický ústav 1. LF UK, Albertov 5, Praha 2

Farmakologie a toxikologie

3. 6. 2020

17. 6. 2020

 

Kardiovaskulární vědy

3. 6. 2020

od 14 hod.

10. 6. 2020

od 14 hod.

Zasedací místnost, děkanát 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10

Lékařská biofyzika

9. 6. 2020

23. 6. 2020

 

Molekulární a buněčná biologie,genetika a virologie

24. 6. 2020

7. 7. 2020

 

Neurovědy

1. 6. 2020

15. 6. 2020

Neurologická klinika 2. LF UK, V Úvalu 84, Praha 6

Preventivní medicína a epidemiologie

2. 6. 2020

17. 6. 2020

Sál prof. Radany Königové děkanát 3. LF UK, Ruská 87, Praha10Poslední změna: 18. květen 2020 11:15 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor