Přijímací řízení

Přihlášky

Příjem přihlášek ke studiu doktorských studijních programů pro akademický rok 2018/2019 do 30. 4. 2018 na Oddělení administrativy vědy a výzkumu - doktorské studium 3. LF UK.


Podmínkou pro přijetí je ukončené vysokoškolské vzdělání na úrovni magisterského studijního programu, a to nejpozději k 30. 9. 2018 a úspěšným absolvováním ústního pohovoru před zkušební komisí. Přijímací řízení se řídí příkazem děkana 33/2017 - Vyhlášení přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019 do akreditovaných doktorských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia se standardní délkou studia čtyři roky s výukou v českém a anglickém jazyce na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.


K řádně vyplněné přihlášce (formulář přihlášky, formulář přílohy přihlášky) uchazeč doloží:


  • potvrzení o zaplacení poplatku ve výši 550,- Kč (bankovním převodem na účet fakulty číslo 22734101/0100 nebo poštovní poukázkou typu A, variabilní symbol 1006, konstantní symbol 0379)

  • stručný odborný životopis

  • doklad o ukončeném vysokoškolském vzdělání na úrovni magisterského studijního programu

  • anotaci výzkumného projektu schválenou a podepsanou budoucím školitelem

  • a ostatní doklady hodné zřetele (např. přehled dosavadních publikací uchazeče, doklad o státní zkoušce z angličtiny, doklad o vědecké praxi doma či v zahraničí apod.).

  • 3. LF UK vyžaduje v příloze k přihlášce vyplněné uvažované krytí výzkumu (grant školitele), souhlas vedoucího školitelova pracoviště a koordinátora příslušného výzkumného záměru fakulty


Informace o studijních oborech, předepsaný formulář přihlášky, přílohu přihlášky ke studiu lze získat na děkanátu 3. LF UK, Oddělení administrativy vědy a výzkumu

Veškeré informace jsou dostupné na internetové adrese http://dspb.avcr.cz.


Na webových stránkách 3. LF UK jsou vyvěšeny podrobné informace o jednotlivých školitelích fakulty a jejich tématech.

Termíny přijímacích pohovorů

Termíny přijímacích pohovorů do doktorského studia v akademickém roce 2018/2019 (podané přihlášky do 30. 4. 2018).


Studijní program

řádný termín datum, hod.

náhradní termín

místo konání přijímacích pohovorů

Biologie a patologie buňky

7.6.2018

14.6.2018

Ústav buněčné biologie a patologie 1. LF UK, Albertov 4, 128 01 Praha 2, seminární místnost

Biochemie a patobiochemie

6.6.2018

20.6.2018

Děkanát 1. LF UK, Na bojišti 3, Praha 2, knihovna Ústavu lékařské chemie a laboratorní diagnostiky

Experimentální chirurgie

7.6.2018

od 11.00 hod.

26.6.2018

od 14.00 hod.

Ústav anatomie 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10

Fyziologie a patofyziologie člověka

4.6.2018

25.6.2018

Fyziologický ústav 1. LF UK, Albertov 5, Praha 2

Farmakologie a toxikologie

6.6.2018

13.6.2018

Purkyňův ústav, Albertov 4, 128 00 Praha 2, seminární místnost "veranda", 1. p. v náhradním termínu tamtéž

Imunologie

13.6.2018

28.6.2016

PřF UK Viničná 7, Praha 2, 2. patro - místnost č. 234

Lékařská biofyzika

7.6.2018

od 12.00 hod.

14.6.2018

od 10.00 hod.

zasedací místnost Ústavu biofyziky a informatiky, Salmovská 1, Praha 2

Molekulární a buněčná biologie,genetika a virologie

13.6.2018

27.6.2018

Ústav buněčné biologie a patologie 1. LF UK, Albertov 4, 128 01 Praha 2 přízemí

Neurovědy

4.6.2018

od 13.00 hod.

25.6.2018

od 14.15 hod.

Neurologická klinika 1. LF UK, Kateřinská 30, Praha 2

Preventivní medicína

29.6.2018

9.7.2018

Sál prof. Radany Königové děkanát 3. LF UK, Ruská 87, Praha10
Poslední změna: 18. duben 2018 13:01 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor