Přijímací řízení

Přihlášky

Příjem přihlášek ke studiu doktorských studijních programů pro akademický rok 2017/2018 do 30. 4. 2017 na Oddělení administrativy vědy a výzkumu - doktorské studium 3. LF UK.


Podmínkou pro přijetí je ukončené vysokoškolské vzdělání na úrovni magisterského studijního programu, a to nejpozději k 30. 9. 2017 a úspěšným absolvováním ústního pohovoru před zkušební komisí. Přijímací řízení se řídí příkazem děkana 32/2016 - Vyhlášení přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 do akreditovaných doktorských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia se standardní délkou studia čtyři roky s výukou v českém a anglickém jazyce na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.


K řádně vyplněné přihlášce (formulář přihlášky, formulář přílohy přihlášky) uchazeč doloží:


  • potvrzení o zaplacení poplatku ve výši 540,- Kč (bankovním převodem na účet fakulty číslo 22734101/0100 nebo poštovní poukázkou typu A, variabilní symbol 1006, konstantní symbol 0379)

  • stručný odborný životopis

  • doklad o ukončeném vysokoškolském vzdělání na úrovni magisterského studijního programu

  • anotaci výzkumného projektu schválenou a podepsanou budoucím školitelem

  • a ostatní doklady hodné zřetele (např. přehled dosavadních publikací uchazeče, doklad o státní zkoušce z angličtiny, doklad o vědecké praxi doma či v zahraničí apod.).

  • 3. LF UK vyžaduje v příloze k přihlášce vyplněné uvažované krytí výzkumu (grant školitele), souhlas vedoucího školitelova pracoviště a koordinátora příslušného výzkumného záměru fakulty


Informace o studijních oborech, předepsaný formulář přihlášky, přílohu přihlášky ke studiu lze získat na děkanátu 3. LF UK, Oddělení administrativy vědy a výzkumu

Veškeré informace jsou dostupné na internetové adrese http://dspb.avcr.cz.


Na webových stránkách 3. LF UK jsou vyvěšeny podrobné informace o jednotlivých školitelích fakulty a jejich tématech.

Termíny přijímacích pohovorů

Termíny přijímacích pohovorů do doktorského studia v akademickém roce 2017/2018 (podané přihlášky do 30. 4. 2017).


Studijní program

řádný termín

datum, hod.

náhradní termín

 místo konání přijímacích pohovorů

Experimentální chirurgie

7. 6. 2017

od 13.00hod.

27.6.2017

od 14.00 hod.

Ústav anatomie 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10

Fyziologie a patofyziologie člověka

5.6.2017

26.6.2017

Fyziologický ústav 1. LF UK, Albertov 5, Praha 2

Neurovědy

5. 6. 2017

od 13.00 hod.

19.6.2017

od 15.15 hod.

Neurologická klinika 1. LF UK, Kateřinská 30, Praha 2

Molekulární a buněčná biologie,genetika a virologie

28.6.2017

11.7.2017

Ústav buněčné biologie a patologie 1. LF UK, Albertov 4, 128 01 Praha 2 přízemí

Lékařská biofyzika

7. 6. 2017

od 13.00 hod.

15.6.2017

od 10.00 hod.

zasedací místnost Ústavu biofyziky a informatiky, Salmovská 1, Praha 2

Preventivní medicína

14.6.2017

29.6.2017

Sál prof. Radany Königové děkanát 3. LF UK, Ruská 87, Praha10

Biologie a patologie buňky

8.6.2017

15.6.2017

Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN, Albertov 4, 128 01 Praha 2

Biochemie a patobiochemie

1.6.2017

15.6.2017

Děkanát 1. LF UK, Na bojišti 3, Praha 2, knihovna Ústavu lékařské chemie a laboratorní diagnostikyPoslední změna: 3. květen 2017 13:24 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor