Přijímací řízení

Přihlášky

Příjem elektronických přihlášek ke studiu doktorských studijních programů pro akademický rok 2021/2022 do 30. 4. 2021 včetně.


Postup pro podání přihlášky:


 1. Založte přihlášku

 2. Potvrďte přihlášku

 3. Vyčkejte na pozvánku k přijímacímu řízení.


Podmínky pro úspěšné podání přihlášky:


 • K přijímacímu řízení se lze přihlásit pouze elektronickou přihláškou

 • Přihláška se stává platnou po jejím vyplnění, uzavření a uhrazení poplatku – toto vše musí být nejpozději do 30. 4. 2021 včetně.

 • Pokud nebude do 30. 4. 2021 včetně přihláška uzavřena, má se za to, že přihláška podána nebyla.

 • Pokud poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením nebude uhrazen v termínu do 30. 4. 2021 včetně a ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, má se za to, že přihláška nebyla podána.

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou UK - k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku: CAS, kde můžete získat nové heslo a případně se dozvědět více informací o Centrální autentizační službě (CAS).

 • V případě, že jste nový uchazeč/ka o studium, na UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu. Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky. Ale tyto údaje není možné použít k přihlášení do jiných modulů Studijního informačního systému (SIS).

 • Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko "Moje přihlášky" uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu. Pokud nepoužijete pro přihlášení správný registrační e-mail, vpravo nahoře bude uvedeno pouze "nový uchazeč"a tlačítko "Moje přihlášky" nebude zobrazeno.


K řádně vyplněné přihlášce uchazeč doloží:


 • Přílohu k přihlášce formulář přílohy přihlášky

 • potvrzení o zaplacení poplatku ve výši 720,- Kč (bankovním převodem na účet fakulty číslo 115-6882900277/0100

 • strukturovaný odborný životopis

 • doklad o ukončeném vysokoškolském vzdělání na úrovni magisterského studijního programu

 • anotaci výzkumného projektu schválenou a podepsanou budoucím školitelem

 • a ostatní doklady hodné zřetele (např. přehled dosavadních publikací uchazeče, doklad o státní zkoušce z angličtiny, doklad o vědecké praxi doma či v zahraničí apod.).

 • 3. LF UK vyžaduje v příloze k přihlášce vyplněné uvažované krytí výzkumu (grant školitele), souhlas vedoucího školitelova pracoviště a koordinátora příslušného výzkumného záměru fakulty


Informace o studijních oborech, předepsaný formulář přihlášky, přílohu přihlášky ke studiu lze získat na děkanátu 3. LF UK, Oddělení administrativy vědy a výzkumu Veškeré informace jsou dostupné na internetové adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=info_fakulta&fak=11120


Na webových stránkách 3. LF UK jsou vyvěšeny podrobné informace o jednotlivých školitelích fakulty a jejich tématech.

Termíny přijímacích pohovorů

Termíny přijímacích pohovorů do doktorského studia v akademickém roce 2021/2022 (podané přihlášky do 30.4.2021).


Studijní program

řádný termín

datum, hod.

náhradní termín

místo konání přijímacích pohovorů

Biologie a patologie buňky

17.6.2021

1.7.2021


Experimentální chirurgie

2.6.2021

14.6.2021


Fyziologie a patofyziologie člověka

7.6.2021

21.6.2021

Fyziologický ústav 1. LF UK, Albertov 5, Praha 2

Farmakologie a toxikologie

9.6.2021

16.6.2021


Kardiovaskulární vědy

10.6.2021

od 14 hod.

21.6.2021

od 14.30 hod.

Zasedací místnost, děkanát 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10

Lékařská biofyzika

22.6.2021

29.6.2021


Molekulární a buněčná biologie,genetika a virologie

23.6.2021

9.7.2021


Neurovědy

7.6.2021

28.6.2021

Zasedací místnost R.K., děkanát 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10

Preventivní medicína a epidemiologie

14.6.2021

12.7.2021

Sál prof. Radany Königové děkanát 3. LF UK, Ruská 87, Praha10

Imunologie

22-23.6.2021

7.7.2021

Vývojová a buněčná biologie

17.,18.,21.6.2021

7.7.2021Poslední změna: 13. květen 2021 13:24 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor