Přijímací řízení

Přihlášky

Příjem elektronických přihlášek ke studiu doktorských studijních programů pro akademický rok 2023/2024 bude možný od 1.1.2023 do 30. 4. 2023 včetně.


Postup pro podání přihlášky:


 1. Založte přihlášku

 2. Potvrďte přihlášku

 3. Vyčkejte na pozvánku k přijímacímu řízení.


K řádně vyplněné přihlášce uchazeč doloží:


 • Přílohu k přihlášce formulář přílohy přihlášky

 • potvrzení o zaplacení poplatku ve výši 730,- Kč (bankovním převodem na účet fakulty číslo 115-6882900277/0100 nebo on-line přímo z přihlášky

 • strukturovaný odborný životopis

 • doklad o ukončeném vysokoškolském vzdělání na úrovni magisterského studijního programu

 • anotaci výzkumného projektu schválenou a podepsanou budoucím školitelem

 • a ostatní doklady hodné zřetele (např. přehled dosavadních publikací uchazeče, doklad o státní zkoušce z angličtiny, doklad o vědecké praxi doma či v zahraničí apod.).

 • 3. LF UK vyžaduje v příloze k přihlášce vyplněné uvažované krytí výzkumu (grant školitele), souhlas vedoucího školitelova pracoviště a koordinátora příslušného výzkumného záměru fakulty


!!Po vyplnění je nutné přihlášku s ostatními formuláři vytisknout, podepsat a odeslat či donést na Oddělení Ph.D. studia!!


Podmínky pro úspěšné podání přihlášky:


 • K přijímacímu řízení se lze přihlásit pouze elektronickou přihláškou

 • Přihláška se stává platnou po jejím vyplnění, uzavření a uhrazení poplatku – toto vše musí být nejpozději do 30. 4. 2023 včetně.

 • Pokud nebude do 30. 4. 2023 včetně přihláška uzavřena, má se za to, že přihláška podána nebyla.

 • Pokud poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením nebude uhrazen v termínu do 30. 4. 2023 včetně a ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, má se za to, že přihláška nebyla podána.

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou UK - k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku: CAS, kde můžete získat nové heslo a případně se dozvědět více informací o Centrální autentizační službě (CAS).

 • V případě, že jste nový uchazeč/ka o studium, na UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu. Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky. Ale tyto údaje není možné použít k přihlášení do jiných modulů Studijního informačního systému (SIS).

 • Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko "Moje přihlášky" uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu. Pokud nepoužijete pro přihlášení správný registrační e-mail, vpravo nahoře bude uvedeno pouze "nový uchazeč"a tlačítko "Moje přihlášky" nebude zobrazeno.Informace o studijních oborech, předepsaný formulář přihlášky, přílohu přihlášky ke studiu lze získat na děkanátu 3. LF UK, Oddělení administrativy vědy a výzkumu Veškeré informace jsou dostupné na internetové adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=info_fakulta&fak=11120


Na webových stránkách 3. LF UK jsou vyvěšeny podrobné informace o jednotlivých školitelích fakulty a jejich tématech.

Termíny přijímacích pohovorů

Termíny přijímacích pohovorů do doktorského studia v akademickém roce 2023/2024 (podané přihlášky do 30.4.2023).


řádný termín

datum, hod.

náhradní termín

místo konání přijímacích pohovorů

Anatomie, histologie a embryologie

bude upřesněno

bude upřesněno

Biologie a patologie buňky

15.6.2023

22.6.2023

Purkyňův ústav, Albertov 4, Praha 2

Biochemie a patobiochemie

1.6.2023

8.6.2023

Experimentální chirurgie

2.6.2023, 9.00hod.

15.6.2023

I.chirurgická klinika 1.LF UK a VFN, U nemocnice 2, Praha 2

Fyziologie a patofyziologie člověka

5.6.2023

26.6.2023

Fyziologický ústav 1. LF UK, Albertov 5, Praha 2

Farmakologie a toxikologie

6.6.2023

27.6.2023

Farmakologický ústav 1.LF UK, Albertov 4, Praha 2

Kardiovaskulární vědy

5.6.2023, 10.30hod

21.6.2023, 14.00hod

Budova děkanátu 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10, malá zasedací místnost děkanátu

Imunologie

14.-15.6.2023

11.7.2023

Lékařská biofyzika

13.6.2023

20.6.2023

Ústav biofyziky a informatiky 1.LF UK, Salmovská 1, Praha 2

Molekulární a buněčná biologie,genetika a virologie

12.-14.6.2023

10.7.2023


Neurovědy

12.6.2023

26.6.2023

Děkanát 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10

Preventivní medicína a epidemiologie

13.6.2023

29.6.2023

Děkanát 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10

Vývojová a buněčná biologie

12.-15.6.2023

10.7.2023Poslední změna: 5. květen 2023 11:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor