• Doktorandi
  • Obhajoby dizertační práce - Státní doktorské zkoušky

Obhajoby dizertační práce - Státní doktorské zkoušky


Průběh obhajoby dizertační práce


- Obhajobu zahájí zpravidla předseda komise, který přivítá všechny přítomné a seznámí je s průběhem jednání. Představí jednotlivé členy komise a předá slovo školiteli.


- Školitel představí doktoranda.


- Doktorand přednese hlavní teze své disertační práce (15, max. 20 minut, příprava v Power Point)


- Oponenti přednesou posudky (v případě nepřítomnosti oponenta přečte posudek předsedající nebo jiný stanovený člen komise pro obhajoby).


- Doktorand zaujme stanovisko k posudkům oponentů, zodpoví jejich dotazy.


- Předseda zahájí veřejnou rozpravu, které se mohou zúčastnit všichni přítomní.


- Doktorand zodpoví všechny dotazy účastníků z pléna i z komise (rozpravu ukončuje předseda komise).


- Po uzavření veřejné rozpravy vyloučí předsedající z jednání všechny hosty včetně doktoranda a zahájí neveřejné zasedání komise, kterého se mohou zúčastnit členové komise pro obhajoby disertačních prací, oponenti a školitel (pokud jsou členy zkušební komise).


- Komise zhodnotí průběh obhajoby a rozhodne o výsledku tajným hlasováním.


- Následně předseda komise oznámí výsledek hlasování veřejně doktorandovi.


- Předseda poděkuje všem přítomným a jednání uzavře.


Poslední změna: 21. únor 2024 13:30 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor