Studentská vědecká konference 3. LF UK 2010

Dne 20. května 2010 se v Burianově posluchárně na 3. LF UK uskutečnila Studentská vědecká konference. V rámci konference bylo odprezentováno 18 prací: z toho 5 v klinické a 13 v preklinické (teoretické sekci). Toto členění je dáno členěním sekcí v celostátní soutěži, kam výherci postupují. Oproti loňskému roku jsme pozorovali úbytek klinických prací, což je veliká škoda. Na druhou stranu jsme mohli v řadách prezentujících studentů uvítat, po roční pauze, opět zahraniční studenty. Obdivuhodnou výjimkou mezi soutěžícími byl i student 1. ročníku Patrik Maďa.


Vystoupení studentů tentokrát hodnotily dvě 5-členné komise s přiměřeným zastoupením reprezentantů z různých klinik a ústavů (bez střetu zájmu). Jedna komise hodnotila pouze studenty soutěžící v klinické sekci a druhá komise studenty v preklinické sekci. Komise měly následující složení:

Klinická komise

Předseda komise

 • doc. MUDr. Milan Kment, CSc. - II. interní klinika

Členové komise

 • prof. Pavel Kalvach, CSc. – Neurologická klinika

 • prof. MUDr. Radana Königová, CSc. - Klinika popáleninové medicíny

 • prof. MUDr. Jan Pachl, CSc. – Klinika anesteziologie a resuscitace

 • prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc. - II. interní klinika

Preklinická komise

Předseda komise

 • doc. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D. – Ústav normální, patologické a klinické fyziologie

Členové komise

 • prof. MUDr. Milena Černá, DrSc. – Ústav obecné hygieny

 • prof. RNDr. Jan Kovář, DrSc. - Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie - oddělení buněčné a molekulární biologie

 • doc. MUDr. Vlasta Rychterová, CSc. – Ústav patologie

 • prof. MUDr. Josef Stingl, CSc. – Ústav anatomie

Prezentující studenti byli hodnoceni podle předem definovaných kritérií body 1-10, kde 1 je nejhorší a 10 nejlepší ohodnocení. Maximální počet bodů od jednoho hodnotitele byl 30. Body všech členů komise pak byly sečteny a na základě dosaženého bodového ohodnocení bylo stanoveno pořadí pro klinickou a preklinickou sekci zvlášť. V preklinické sekci, vzhledem k rovnosti bodů, udělila komise dvě 3. místa.


Výsledky

V klinické sekci se na prvních třech místech umístili:

 1. Jan Svítil (školitelé: Karol Čurila, Pavel Gregor) – 128 bodů

  „Význam hodnocení klasických a nových rizikových faktorů náhlé smrti u hypertrofické kardiomyopatie“

 2. Andrej Mikolášik (školitelé: Miluše Hendrichová, Jiří Horák) – 112 bodů

  „Hodnocení metabolické jaterní funkce u nemocných s jaterní cirhózou pomocí dechového testu s 13C methacetinem v porovnání s Child-Pugh klasifikací“

 3. Štěpán Strejček (školitel: Petr Arenberger) – 108 bodů

  „Neinvazivní hodnocení endoteliální aktivity kůže psoriatického ložiska – prvá pozorování“

V preklinické sekci se na prvních třech místech umístili:

 1. Pavel Hrabák, Petr Hříbek (školitelka: Anna Yamamotová) – 127 bodů

  „Vnímání bolesti u návštěvníků piercingových a tetovacích salonů“

 2. Martin Holek, Katarína Hubčíková (školitelé: Eugen Kvašňák, Václav Báča) – 121 bodů

  „Využití výukových videí v e-learningu topografické anatomie končetin“

 3. - 4. Patrik Maďa (školitel: Jan Mareš) – 120 bodů

  „Vliv flurothylového záchvatu na densitu dendritických trnů pyramidových buněk hippocampu“

  Petr Macháč (školitel: David Kachlík) - 120 bodů

  „Variabilita bederní pleteně“

Vítězové byli odměněni nejen zápočtem (jako všichni aktivně prezentující), ale i šekem v hodnotě 15 000 Kč (1. místo), 10 000 Kč (2. místo), 5 000 Kč (3. místo). V případě, že byli dva autoři u jedné práce, tak se o vítěznou částku podělili.


Dvě z umístěných prací (každá z jedné sekce) postupují dále do celostátní soutěže Studentské vědecké konference a rovněž do celostátní soutěže o Cenu za lékařství pořádanou společností Pierre Fabre Médicament s.r.o. a Francouzským velvyslanectvím v ČR. V této celostátní sponzorované soutěži jde o ocenění s vysokou finanční odměnou.

 1. cena bude zahrnovat částku 60 000,- Kč a stipendium na dvouměsíční stáž ve Francii

 2. cena bude zahrnovat částku 30 000,- Kč a stipendium na jednoměsíční stáž ve Francii

 3. cena bude zahrnovat částku 20 000,- Kč a stipendium na dvou týdenní stáž ve Francii


Výhercům gratulujeme!


Chtěla bych touto cestou poděkovat prof. Andělovi a doc. Svobodovi za jejich podporu a účast na konferenci a panu děkanovi rovněž za zrušení výuky v době konání konference. K velké radosti všech organizátorů a vedení fakulty byla letošní účast v publiku hojnější a přispěla tak k důstojnějšímu průběhu celé konference. Posluchači naslouchali pozorně a svými spontánními reakcemi tak pomohli uvolnit napětí u soutěžících. Atmosféra byla velice přátelská. Můj osobní dík patří všem členům hodnotící komise. Velice oceňuji, že si přes veškeré komplikace a nutné přesuny ve svých pracovních aktivitách dokázali udělat čas a přišli podpořit studenty na jejich konferenci. Svými cílenými dotazy a spravedlivým hodnocením tak nastolili atmosféru hodnou mezinárodní vědecké konference. 


Vysoké ocenění patří všem studentům, kteří se podíleli na přípravě konference, především pak studentům Peteru Ivákovi (5. ročník) a Pavlu Sekerkovi (6. ročník). Loni zavedený elektronický formulář se osvědčil i letos a příprava plakátů a sborníků se rok od roku zdokonaluje. Na popud studentů se nám v letošním roce podařilo získat finanční podporu z rektorátu Univerzity Karlovy na tzv. Specifický výzkum (projekt 260708/SVV/2010). Z peněz projektu byly pokryty nejen odměny pro vítěze a organizátory, ale rovněž občerstvení a zakoupeno technické vybavení pro Trimed a Syllabovu posluchárnu.


V neposlední řadě oceňuji práce všech studentů, kteří na konferenci prezentovali výsledky své celoroční práce. Všichni zúčastnění studenti předvedli velice kvalitní výkony (snad až na jednu výjimku) a ke své volbě Studentské vědecké aktivity přistupovali zodpovědně. Studenti se nebáli diskutovat a ukázali, že mají dostatečný přehled o zkoumané problematice. Nemalou zásluhu na tom nepochybně mají i jejich školitelé. Jako již každoročně, tak i letos bych chtěla podotknout, že volba SVA vyžaduje vynaložení většího úsilí a představuje značnější časové vytížení než volba některých Povinně volitelných kurzů, na kterých student získá zápočet „bezbolestně“ za účast. Studenti, kteří nabudou zkušenosti s výzkumem během svého studia na fakultě budou však ve snazší pozici v době zahájení své klinické a vědecké činnosti v rámci studia postgraduálního.


doc. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D

Koordinátorka SVK

Plakát

ProgramPoslední změna: 21. únor 2018 15:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor