Volby do Akademického senátu 3. LF UK na období 2022-2025


Vyhlášení voleb

Akademický senát 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „AS 3. LF UK“) vyhlašuje volby do AS 3. LF UK pro funkční období 1. 12. 2022 – 30. 11. 2025. Volby se budou konat elektronicky.

Termín voleb

Volby se uskuteční

 • v úterý 1. 11. 2022 (9:00 – 16:00 hodin)

 • ve středu 2. 11. 2022 (9:00 – 15:00 hodin)


V případě nutnosti volby opakovat

 • 8. 11. 2022 – úterý ( 9:00 – 16:00 hodin),

 • 9. 11. 2022 – středa ( 9:00 – 15:00 hodin),


Případně

 • 15. 11. 2022 – úterý ( 9:00 – 16:00 hodin),

 • 16. 11. 2022 – středa (9:00 – 15:00 hodin).Volební komise

Volební komise, která bude volby řídit a dohlížet na jejich průběh, byla stanovena hlasováním na červnovém jednání AS 3. LF UK.


AKADEMICI členové

 • doc. RNDr. Anna Yamamotová, CSc. Ústav fyziologie

 • doc. MUDr. Zdeněk Šubrt, Ph.D. Chirurgická klinika as.

 • MUDr. Alexander Kolský, CSc. Klinika dětí a dorostu

 • MUDr. Peter Riško, Ph.D. Klinika pracovního a cestovního lékařství

 • MUDr. Karolína Krátká, Ph.D. Interní klinika

 • RNDr. Zdeněk Musil, Ph.D. Ústav anatomie

 • MUDr. Petr Potměšil, Ph.D. Ústav farmakologie


AKADEMICI náhradníci

 • Mgr. Eva Šilhánová Ústav jazyků

 • doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D., MBA Ústav patofyziologie

 • Mgr. Přemysl Vlček, Ph.D. Klinika rehabilitačního lékařství

 • MUDr. Petr Potměšil, Ph.D. Ústav farmakologie


STUDENTI členové

 • Tomáš Matouš

 • Tereza Entlerová

 • Miroslav Folber

 • Mária Vranovská

 • Amálie Dostalíková

 • Ivona Toroková


STUDENTI náhradníci

 • Laura Nemčičová

 • Anita Nechvátalová

 • Zuzana Slavíčková

 • Valerie Hovadíková


Zapisovatelka:

Radka Tichá, tajemnice AS 3. LF UK, , tel. 267 102 235.


Komise na svém prvním zasedání zvolí předsedu z řad pedagogů a místopředsedu z řad studentů.


Návrhy na kandidáty podávají členové akademické obce elektronicky nejpozději do 9:00 hodin dne 25. října 2022 na adrese https://volby.lf3.cuni.cz/volba/as-3lfuk-2022-2025


Voleni do AS 3. LF UK nemohou být: děkan, proděkani a tajemník fakulty – takovéto návrhy proto nepodávejte.


Volby členů Akademického senátu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy upravuje Volební řád Akademického senátu 3. LF UK.


Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D., v. r.

předseda AS 3. LF UK


Za správnost: Radka Tichá, tajemnice AS 3. LF UKPoslední změna: 5. září 2022 17:06 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor