Volby zástupců 3. LF do Akademického senátu Univerzity Karlovy 2018-2021Předsednictvo Akademického senátu Univerzity Karlovy  na zákl. čl. 2 odst. 1 Volebního řádu Akademického senátu Univerzity Karlovy na svém zasedání dne 22. května 2017 vyhlásilo volby do Akademického senátu pro období 2018 – 2021 (1. 2. 2018 – 31. 1. 2021) na fakultách, které jsou pro účely voleb do Akademického senátu Univerzity Karlovy  podle čl. 1 odst. 4 Volebního řádu Akademického senátu Univerzity Karlovy zařazeny do III. sboru.

Výsledky voleb

Pedagogové

Jméno, příjmení, tituly

Počet platných hlasů

% ze zúčastněných voličů

1.

Prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D.

99

47,59

2.

MUDr. Martin Havrda

70

33,65

 

NÁHRADNÍCI (nad 10%)

3.

Prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.

58

27,88

4.

PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.

45

21,63

5.

Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc.

24

11,53

6.

MUDr. Jan Gojda, Ph.D.

22

10,57

 

7.

 

Doc. MUDr. Skála Rosenbaum, Ph.D.

 

19

 

9,13

8.

Doc. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D.

16

7,69

9.

Doc. MUDr. Jan Trnka, Ph.D.

13

6,25

10.

Doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc.

9

4,32

11.

MUDr. Tomáš Novák, Ph.D.

6

2,88

12.

Prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc.

2

0,96

Studenti


Jméno a příjmení

Počet platných hlasů

% ze zúčastněných voličů

1.

Tomáš Sychra

230

77,96

2

Metoděj Renza

203

68,81


NÁHRADNÍCI

3.

Bc. David Nahalka

64

21,96

4.

MUDr. Vojtěch Petr

41

13,89


Volební komise neobdržela námitky k průběhu a výsledku voleb.

Zvolení zástupci

Na základě výše uvedených údajů dílčí volební komise konstatuje, že volby proběhly v souladu s Volebním řádem Akademického senátu Univerzity Karlovy a členy AS UK byli pro volební období  1. 2. 2018 – 31. 1. 2021 zvoleni:


z řad akademických pracovníků

 1. Prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D.

  Dobrohošť 333, 930 31  Vojka nad Dunajom, Slovenská republika

 2. MUDr. Martin Havrda

  Kněž č. 23, 285 22  Čestín, okr. Kutná Hora

z řad studentů

 1. Tomáš Sychra, student 4. ročníku všeobecného lékařství

  Hradecká 2043, 544 01  Dvůr Králové nad Labem

 2. Metoděj Renza, student 4. ročníku všeobecného lékařství

  Bří Čapků 15/1858, 586 01  Jihlava

Náhradníci

Náhradníky byli/y podle čl. 12 odst. 1 Volebního a  řádu AS UK zvoleni/y:


z řad akademických pracovníků


 1. Prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D., Táboritská 12, 130 00  Praha 3

 2. PhDr. Hana Svobodová, Ph.D., Čeljabinská 14, 100 00  Praha 10

 3. Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc., Náměstí Míru 16, 120 00 Praha 2

 4. MUDr. Jan Gojda, Ph.D., Zásadka 28, 295 01 Boseň, okr. Mladá Boleslav


z řad studentů


 1. Bc. David Nahalka, 3. ročník všeobecného lékařství, Hlavná 17, 059 21  Svit, Slovenská republika

 2. MUDr. Vojtěch Petr, student PGS 2. ročník, Chotýšany 47, 257 28  Chotýšany


Výsledky voleb ke stažení:


2017 volby do AS UK - výsledky konečné.pdf133 K23.11.2017
Kandidátní listiny

Kandidáti pro volby zástupců 3. LF UK do AS UK, kteří kandidaturu přijali.

Pedagogové

1.

Prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.

Klinika psychiatrie, oddělení lékařské psychologie

2.

MUDr. Jan Gojda, Ph.D.

II. interní klinika

3.

MUDr. Martin Havrda

I. interní klinika

4.

Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc.

Neurologická klinika

5.

Prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D.

III. interní kardiologická klinika

6.

MUDr. Tomáš Novák, Ph.D.

Klinika psychiatrie

7.

Doc. MUDr. Skála Rosenbaum, Ph.D.

Ortopedicko traumatologická klinika

8.

Doc. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D.

Klinika plastické chirurgie

9.

PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.

Ústav ošetřovatelství

10.

Prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc.

Neurologická klinika

11.

Doc. MUDr. Jan Trnka, Ph.D.

Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie

12.

Doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc.

Chirurgická klinika

Studenti

1.

Bc. David Nahalka

všeob.

3.

2.

MUDr. Vojtěch Petr

PGS

2.

3.

Metoděj Renza

všeob

4.

4.

Tomáš Sychra

všeob.

4.

5.

Ester Trnková

všeob.

3.Pravidla voleb

I. VOLIČI

  a. 

Studenti, kteří jsou členy akademické obce fakulty (magisterského, bakalářského i postgraduálního doktorského studia).

  b. 

Akademičtí pracovníci, kteří jsou zařazeni na fakultě.


UPOZORNĚNÍ:


Zaměstnanci nebo studenti, kteří jsou zařazeni na pracovištích či studijních programech více fakult Univerzity Karlovy nebo jejich součástí, mohou volit a být voleni na všech fakultách UK, na nichž mají pracovní či studijní poměr. (Statut Univerzity Karlovy).

II.  KANDIDÁTI  

  a. 

Za kandidáta může být navržen akademický pracovník nebo student, který je členem akademické obce 3. LF UK.

  b. 

Navrhovat kandidáty může každý člen akademické obce 3. LF UK.

III.  PODÁVÁNÍ  NÁVRHŮ  NA  KANDIDÁTY  

 1. Návrh kandidátů podávají písemně členové akademické obce 3. LF UK, a to zvlášť

    a. 

  akademických pracovníků (jméno, příjmení, titul, pracoviště)

    b. 

  studentů (jméno, příjmení, ročník, druh studia). U studentů by bylo vhodné dle možnosti uvést i kontakt (tel., e-mail).

 2. Místo pro podávání návrhů kandidátů:

  vstupní hala budovy děkanátu 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10, kde jsou umístěny uzamčené schránky označené zřetelně „akademičtí pracovníci" a  „studenti“ a jsou tam rovněž kandidátní lístky k vyplnění.


Do kdy lze podávat návrhy na kandidáty?


Návrhy lze podávat do  pondělí 13. listopadu 2017 včetně. K později podaným návrhům nelze přihlédnout.

IV. KANDIDÁTKA

Po písemném souhlasu s kandidaturou, který navržení kandidáti předají volební komisi prostřednictvím tajemníka AS 3. LF UK, bude zveřejněna kandidátní listina se jmenným seznamem kandidátů:

  a. 

studentů,

  b. 

akademických pracovníků.


Nejpozději dne 17. 11. 2017 zveřejní volební komise kandidátní listiny.

V.  VOLBY  ZÁSTUPCŮ  3. LF UK DO  AS UK

Volby jsou tajné a provádějí se úpravou na hlasovacím lístku.


Hlasovací lístky jsou barevně odlišené pro akademické pracovníky a pro studenty. Kandidáti jsou na hlasovacím lístku uvedeni v abecedním pořadí.


Volební komise provede kontrolu volebních schránek pro odevzdání hlasovacích lístků před prvním dnem voleb, po ukončení prvního dne volby schránky zapečetí, druhý den před započetím voleb provede kontrolu neporušení zapečetění schránek


Jak probíhá volba?

Voliči - akademičtí pracovníci - vyznačí volbu zakroužkováním maximálně u dvou kandidátů z řad akademických pracovníků (tj. na kandidátce pro akademické pracovníky).

Voliči – studenti – provedou volbu zakroužkováním maximálně u dvou zástupců z řad studentů (tj. na kandidátce pro studenty).


Kdo nesmí volit?

Osoby, které si zvolily pro účely voleb jinou fakultu (akademičtí pracovníci i studenti), osoby, které nejsou členy akademické obce fakulty.


Kdo nesmí být členem volební komise?

Osoba, která je uvedena na kandidátce.

Osoba, která není členem akademické obce univerzity.


Pokud se člen volební komise vzdá funkce, je odvolán z důvodu např. zániku členství v akademické obci, musí být neprodleně jmenován jiný člen.


Kdy je hlas neplatný?

 • pokud volič na hlasovacím lístku nevyznačí žádného kandidáta,

 • vyznačí více kandidátů  než maximálně dva  nebo

 • pokud je vyznačení kandidáta nejasné.


Harmonogram

Termín voleb


zástupců 3. LF do Akademického senátu Univerzity Karlovy stanovil AS 3. LF UK v souladu s čl. 1 odst.4 Volebního řádu AS UK:


místo konání:

 • budova děkanátu 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10, malá jednací místnost na děkanátě - akademičtí pracovníci,

 • budova děkanátu 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10,  vstupní hala - studenti.


Voleni budou 2 pedagogové a 2 studenti 3. LF UK + jejich náhradníci.

21. listopad  2017 (úterý) 

od 9,00 do 15,00 hod.

a

22. listopad 2017 (středa) od 9,00 do 15,00 hod.

Seznamy voličů

Vypracují personální oddělení a studijní oddělení děkanátu nejpozději do


Tajemník AS 3. LF UK s předsedou volební komise  provede úpravy seznamů:

- vyškrtne zaměstnance a studenty, kteří zvolili pro účel volby do AS UK jinou fakultu,

nejpozději do

6. 11. 2017

Stanovení dílčí volební komise

Z řad dobrovolníků – členů akademické obce – pedagogů a studentů

6. 11. 2017

Návrh kandidátů

Lze podávat písemně (čitelně jméno, příjmení, titul, pracoviště) z členů akademické obce fakulty do uzamčených schránek (studenti a pedagogové zvlášť) ve vstupní hale budovy děkanátu, Ruská 87, Praha 10.

od 6. 10. do  

13. 11. 2017

Kandidátka

Volební komise sestaví kandidátku, zajistí písemný souhlas navržených kandidátů s kandidaturou a zveřejní kandidátku (vns, web, vitrína, volební místnost).

nejpozději do

17. 11. 2017

Vyhodnocení výsledků voleb

Provede  volební komise sečtením hlasů voličů po ukončení hlasování

22. 11 2017

Výsledky voleb do AS UK

Volební komise fakulty předá výsledky Hlavní volební komisi UK na příslušném formuláři -  protokolu a zveřejní je na úřední desce fakulty.

24. 11. 2017


Poslední změna: 21. únor 2018 15:32 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor