Volby děkana na funkční období 2022-2026

vo

Výsledky voleb

Členové Akademického senátu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy zvolili dne 20. 10. 2021 na svém 1. mimořádném zasedání kandidáta na děkana 3. lékařské fakulty na období 1. 2. 2022 – 31. 1. 2026


Kandidátem byl zvolen

Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.,

přednosta Kardiologické kliniky 3. LF UK a FNKV a stávající děkan fakulty.


Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D., v.r

předseda AS 3. LF UKKandidátní listina pro 1. kolo volby

Kandidátní listina pro 1. kolo volby kandidáta na funkci děkana 3. lékařské fakulty UK, která se koná 20. 10. 2021


Prof. MUDr. Petr WIDIMSKÝ, DrSc.

přednosta Kardiologické kliniky 3. LF UK a FNKV

stávající děkan 3. LF UK

Fotografie z představení kandidátaKandidát na funkci děkana 3. LF UK

pro období 1. 2. 2022 – 31. 1. 2026+294 


prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.
Zasedání akademické obce

12. 10. 2021 od 14:30, Syllabova posluchárna


Prezentace kandidáta na děkana

  • zhodnocení současného volebního období

  • plán pro budoucí volební obdobíHarmonogram volby kandidáta na funkci děkana 3. LF UK


pro funkční období od 1. 2. 2022 do 31. 1. 2026


Vyhlášení volby kandidáta na funkci děkana

Akademický senát 3. LF UK na svém zasedání dne 11. května 2021 vyhlásil v souladu s §27, odst. 1, písm. g) zákona č. 111/98 Sb., čl. 10, odst. 1, písm. g) Statutu 3. LF a s čl. 19 Volebního a jednacího řádu AS 3. LF volbu kandidáta na funkci děkana fakulty.
Návrhy kandidátů na funkci děkana:


- kdo může podat návrh, komu a jaké náležitosti musí návrh mít

Mohou být podávány písemně ode dne vyhlášení voleb u zapisovatele AS 3. LF (Radka Tichá, sekretariát děkana):

1.

  a. 

kterýmkoliv členem AS,

  b. 

skupinou nejméně 20 členů Akademické obce.


Návrh kandidáta na funkci děkana musí být podán písemnou formou a musí obsahovat:

  a. 

jméno kandidáta včetně titulů,

  b. 

pracoviště kandidáta,

  c. 

jména a podpisy dokumentující splnění podmínek podle odstavce 1.


Návrh musí být podán spolu s:

  a. 

písemným souhlasem navrhovaného s kandidaturou,

  b. 

stručným životopisem navrhovaného s charakteristikou jeho působení na univerzitě,

  c. 

stručnými tezemi volebního programu navrhovaného.

do 20. 9. 2021 včetně

(do 14,30 hodin)


Rozeslání písemných materiálů o kandidátech senátorům

Zajišťuje zapisovatel AS 3. LF UK písemnou formou min. 21 dní před volbami.

Nejpozději do

do 29. 9. 2021

Vyhlášení termínu vystoupení navržených kandidátů na funkci děkana

Senát může vyzvat navržené, aby vystoupili na veřejném jednání senátu a představili sebe a své volební programy, nejpozději však sedm dní před volebním jednáním.

Zasedání Senátu 3. LF UK

15. 6. 2021

Představení kandidátů – volební kampaň

Zasedání Akademické obce – místo – Syllabova posluchárna


Představení přihlášených kandidátů.

úterý

12. 10. 2021

14:30

Syllabova posluchárna

Termín a místo volby kandidáta na děkana

Zasedání AS 3. LF UK v konferenčním sále Radany Königové č. 223, 1. patro. Děkanát a poradová místnost v prostorách děkanátu – konkrétní volba.

středa

20. 10. 2021

14:30

Funkční období děkana

1. 2. 2022 – 31. 1. 2026
Mgr. Marek Vácha, Ph.D. v.r.

předseda AS 3. LF UKPoslední změna: 26. říjen 2021 08:17 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor