Organizace výuky

V Praze dne 20.9.2020


V souvislosti s probíhající (a eskalující) pandemií COVID-19 a v návaznosti na pokyny Rektorátu UK a Nařízení hygienické stanice hl. M. Prahy č. 12/2020 (dále jen „Nařízení“) Vám předkládáme pokyny týkající se organizace výuky ve všech studijních programech na naší fakultě od začátku akademického roku 2020/2021. Současně zdůrazňujeme, že všichni pracovníci fakulty i studenti jsou za všech okolností jsou povinní dodržovat pravidla stanovená Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Univerzitou Karlovou i 3. lékařskou fakultou a zdravotnickými pracovišti, kde vykonávají klinickou část výuky.


1. Zahájení akademického roku

Akademický rok bude na 3. lékařské fakultě UK (dále též „fakulta) zahájen dne 29.9.2020 dle již dříve rozeslaného rozvrhu, který je k dispozici v elektronické podobě na odkazu rozvrh.lf3.cuni.cz.


2. Přednášky a semináře

V návaznosti na Nařízení se tyto formy výuky provádějí zatím do 31.10.2020 výhradně distančně. Informace o možnostech distanční výuky byly předávány garantům jednotlivých předmětů v průběhu měsíce září a věcně se na nich nic nemění:


  a. 

k distanční výuce se využije vždy stejný nástroj pro jeden předmět (rozhoduje garant) a to jeden z následujících: MS Teams, Zoom, meet.lf3.cuni.cz, případně Adobe Acrobat (jako doplňkový). Garanti jednotlivých předmětů sdělí mailem do 23.9.2020 MUDr. T. Kostrhunovi, který nástroj se v daném předmětu bude používat ( ),

  b. 

veškerá distanční výuka probíhá v reálném čase, není již nadále přijatelné využití okomentovaných prezentací uložených na web či rozesílaných studentům. V průběhu výuky laskavě využívejte možnost interakce se studenty např. zařazením slidů s otázkou pro studenty, kratších pauz na dotazy a na konci výukové jednotky zařazením diskuse,

  c. 

veškeré distančně vyučované výukové jednotky se nahrávají a umístí buď přímo, nebo odkazem (dle použitého nástroje – všechny zmíněné mají možnost nahrávání přímo v nastavení) na portál vyuka.lf3.cuni.cz - za zajištění nahrávek a jejich umístění na portál odpovídá přednosta ústavu/kliniky. Opakovaný seminář na stejné téma vedený stejným učitelem pro různé skupiny studentů lze umístit jen jedenkrát,

  d. 

kontrola přítomnosti studentů na výuce tam, kde jde o výuku s kontrolovanou účastí, se provádí mechanicky – hlasovým či vizuálním ověřením přítomnosti studenta.


3. Praktická a klinická výuka

  a. 

praktická výuka (laboratorní či mikroskopovací praxe, simulační výuka) probíhá bez omezení s tím, že garant předmětu resp. vedoucí pracoviště dle místních podmínek zajistí, aby v jedné místnosti nebylo přítomno současně více než 15 osob a současně budou důsledně dodržována preventivní opatření (ochrana úst a nosu, dezinfekce rukou i pracovních ploch) – za dodržování těchto opatření odpovídá přednosta ústavu/kliniky,

  b. 

klinická výuka (stáže) probíhá dle stávajícího rozvrhu s tím, že se při ní zajistí co nejmenší poměr student/pacient – maximální počet studentů přítomných současně v jednom pokoji s nemocnými je 5. Toto omezení se nevztahuje na případy, kdy klinická výuka probíhá formou exkurzí na dané pracoviště – v tomto případě je maximální počet studentů 10. Všichni studenti musí mít po celou dobu pobytu na klinickém pracovišti zajištěnu ochranu úst a nosu a provádět důsledně dezinfekci rukou případně pomůcek (pracovní část fonendoskopu) - za dodržování těchto opatření odpovídá příslušný vyučující,

  c. 

doporučujeme zařadit jako součást klinické výuky prezentaci reálných kasuistik vyučujícím s plným rozborem případu tam, kde je nutné přímý kontakt s konkrétními pacienty omezit, či v případě nesouhlasu pacientů s participací na výuce,

  d. 

při klinických stážích bez přímého kontaktu studentů s pacienty (např. procvičování EKG, RTG, simulační výuka apod.) může být v jedné skupině max. 15 studentů,

  e. 

v případě že to provoz klinického pracoviště vyžaduje (omezení počtu osob na místě v jednom čase), je možné využívat ke klinické výuce i účast studentů v pohotovostních službách, přednosta kliniky odpovídá za dodržení stanovené náplně klinické výuky (sylabus).

  f. 

v případě zásadního omezení pro klinickou výuku lze využívat pro nácvik praktických dovedností simulačních technik,

  g. 

pokud student není z objektivních důvodů (nemožnost přicestovat do ČR) schopen účastnit se klinické výuky, garant předmětu doporučí její zajištění v místě pobytu s tím, že studentovi poskytne seznam požadavků na obsah a rozsah klinické výuky. V případě, že student doloží potvrzení zdravotnického zařízení země pobytu o absolvování stanovených povinností, garant předmětu toto uzná. Tím není dotčeno ověření absolvování povinností přímým dotazem, či stanovení typu zdravotnických zařízení v zahraničí, kde lze klinickou výuku absolvovat.


4. Povinně volitelné kursy

Výuka v povinně volitelných kursech probíhá podle stejných principů jako výuka povinná. Není přípustné tuto výuku nahrazovat zasíláním komentovaných prezentací či rušit. Vyučující odpovídají za informování studentů o organizaci výuky v povinně volitelných kursech mailem prostřednictvím SIS nejpozději do 2. října 2020.


5. Volitelné (nepovinné) kursy

Pokud je vyučující schopen výuku ve volitelných (nepovinných) kursech zajistit v souladu s výše uvedenými pokyny, učiní tak, v opačném případě může volitelný předmět/kurs zrušit či posunout na letní semestr – vyučující odpovídají za informování studentů o organizaci výuky ve volitelných/nepovinných kursech mailem prostřednictvím SIS nejpozději do 2. října 2020.


6. Konzultace

Žádáme všechny garanty a vyučující, zejména v 1. a 2. ročnících všech studijních programů, aby studentům aktivně nabízeli možnost konzultací s vyučujícími – konzultace jsou možné individuálně s dodržením preventivních opatření uvedených v následujícím bodě, případně online v menších skupinách.


7. Kontrola studia

V současné době je možno zkoušet studenty prezenčně za účasti maximálně deseti osob v místnosti současně. Pro akademický rok 2020/2021 byla prodloužena platnost Opatření děkana č. 6/2020, které upravuje postup při distančním zkoušení včetně zkoušení Státních závěrečných zkoušek.


8. Nepřítomnost studentů na výuce

Nepřítomnost studentů na výuce z důvodu karantény či izolace s eřeší obvyklým způsobem s příslušným vyučujícím či vedoucím pracoviště, který případně stanoví formu náhrady zameškané výuky.


9. Preventivní opatření

  a. 

všichni studenti na začátku akademického roku potvrdí v elektronickém systému, že nepřišli do styku s osobou jevící příznaky infekce COVID 19, nejsou v karanténě či v izolaci a berou na vědomí, že se nesmějí účastnit výuky, pokud mají zvýšenou teplotu nebo jakékoli jiné příznaky akutního onemocnění (zejména respiračního) s tím, že jsou povinni jakékoli změny hlásit, na začátku každé prezenční výukové jednotky ověří vyučující, že všichni přítomní studenti se cítí zdrávi a nevztahuje se na ně karanténa či izolace – v pochybnostech účast studentů na výuce nepřipustí,

  b. 

pokud student jeví známky akutního onemocnění (kašel, rýma) a dostaví se k výuce, vyučující jeho přítomnost nepřipustí, případné stížnosti řeší proděkan pro studium a výuku,

  c. 

všechny osoby pobývající v budovách fakulty musí míst nepřetržitě zakrytá ústa a nos s výjimkou nejnutnější doby pro konzumaci jídla a pití,

  d. 

všichni studenti během klinické výuky musí mít zakrytá ústa a nos (vlastní ústenka), případně používat ochranné prostředky stanovené a vydané konkrétním pracovištěm,

  e. 

pokud je to provozně možné, zajistí se dostatečné rozestupy mezi osobami (2 m).


10. Informace pro studenty a zaměstnance

  a. 

veškeré informace týkající se opatření souvisejících s COVID-19 vydaných vedením fakulty či UK, případně orgány státní a veřejné správy budou od 22.9.2020 umístěny na odkazu https://www.lf3.cuni.cz/3LF-1861.html

  b. 

Garanti jednotlivých předmětů jsou povinni zaslat informaci o organizaci výuky v daném předmětu všem studentům daného ročníku včetně studentů vyučovaných v angličtině mailem prostřednictvím SIS nejpozději do 24.9.2020.

  c. 

Pokud aktuální situace na pracovišti vyžaduje jakékoli změny v organizaci výuky s výjimkou změn uvedených v bodech 3d a 6, projedná realizaci těchto změn garant předmětu či přednosta kliniky/ústavu neprodleně s proděkanem pro studium a výuku.


11. Řešení nejasných situací

Nejasnosti při interpretaci výše uvedených pokynů řeší proděkan pro studium a výuku na základě elektronicky zaslaného podnětu ( ) k řešení neodkladných problémů lze použít SOS nonstop telefonní číslo 724292312.


Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, děkujeme vám za vstřícnost při provádění změn nutných pro udržení kvalitní a efektivní výuky na fakultě i v době současných omezení.


Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.

MUDr. David Marx, Ph. D

děkan

proděkan pro studium a výuku


Poslední změna: 5. říjen 2020 12:11 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor