Aktuální informace rektora UK ze 14.12.2020

V reakci na vývoj epidemiologické situace a poslední sérii usnesení vlády České republiky ze dne 14. 12. 2020 sděluji následující:


Základní informace

Usnesení vlády ČR č. 1263 ze dne 30. 11. 2020 navazující na usnesení vlády ČR č. 957 ze dne 30. 9. 2020 bylo doplněno novým usnesením č. 1335 ze dne 14. 12. 2020, které s účinností od 21. 12. 2020 od 00:00 hod. do 23. 12. 2020 do 23:59 hod. ve vztahu k provozu vysokých škol stanoví, že se zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; přičemž zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje:


  a. 

na účast na klinické a praktické výuce a praxi, studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

  b. 

na účast na klinické a praktické výuce a praxi, která probíhá u externích subjektů,

  c. 

na laboratorní, experimentální nebo uměleckou výuku v posledním ročníku bakalářského nebo magisterského studijního programu za přítomnosti nejvýše 20 studentů,

  d. 

na studium v doktorském studijním programu,

  e. 

na individuální konzultace a na individuální návštěvy knihoven za účelem příjmu nebo odevzdání studijní literatury.


Uvedené změny je třeba vykládat tak, že:


  • na všech fakultách je od stanoveného data povolena účast na laboratorní a experimentální výuce již opět pouze u studentů v posledním ročníku bakalářského nebo magisterského studijního programu za přítomnosti nejvýše 20 studentů,

  • na všech fakultách je od stanoveného data zakázána prezenční výuka studentů v prvním ročníku.


Zdůrazňuji, že příprava organizace studia pro letní semestr akademického roku 2020/2021 musí i nadále probíhat jako příprava na zahájení prezenční formy studia. Případné odchylky od akreditace studijního programu ve směru k pokračování distanční formy výuky jsou možné a odůvodnitelné jen aktuální epidemiologickou situací a na ni navazujících vládních opatření.


Dle Usnesení vlády ČR č. 1336 ze dne 14. 12. 2020 se s účinností ode dne 16. prosince 2020 od 00:00 hod. zrušují všechna usnesení vlády (usnesení vlády ze dne 12. října 2020 č. 1023, vyhlášené pod č. 409/2020 Sb., ve znění usnesení vlády ze dne 16. října 2020 č. 1048, vyhlášeného pod č. 417/2020 Sb., ve znění usnesení vlády ze dne 23. listopadu 2020 č. 1226, vyhlášeného pod č. 483/2020 Sb. a usnesení vlády ze dne 7. prosince 2020 č. 1292, vyhlášeného pod č. 513/2020 Sb., usnesení vlády ze dne 12. října 2020 č. 1027, vyhlášené pod č. 411/2020 Sb., ve znění usnesení vlády ze dne 23. listopadu 2020 č. 1226, vyhlášeného pod č. 483/2020 Sb.), kterými byla uložena pracovní povinnost studentům lékařských, farmaceutických a dalších oborů.


Ze strany MŠMT jsme byli informováni, že ministerstvo plánuje vydat v návaznosti na novelu zákona o vysokých školách (zákon č. 495/2020 Sb.) rozhodnutí, které umožní vysokým školám v časovém období 4. 1. 2021 až 31. 3. 2021 využívat odchylky od běžného režimu stanovené touto novelou v plném rozsahu. Rozhodnutí bychom měli obdržet 4. 1. 2021 a následně Vás budeme informovat o podrobnostech.

Knihovny

Knihovny Univerzity Karlovy se při svém provozu a poskytování služeb nadále řídí podmínkami pro provoz a bezpečnost zaměstnanců i studentů a zároveň potřebou zajištění literatury pro studium. 


Dle Usnesení vlády České republiky č. 1335 ze dne 14. 12. 2020, bod 1 písm. e)  je ve vysokoškolských knihovnách povoleno poskytovat individuální konzultace a individuální návštěvy za účelem poskytování studijní literatury.  Zároveň se po dobu dní dotčených Usnesením vlády České republiky č. 1332 ze dne 14. 12. 2020 bod 6 omezuje provoz knihoven tak, že se zakazuje jiný výdej než předem objednaných výpůjček a jejich vracení přes výdejní okénko nebo bezkontaktně.


Organizace služeb v jednotlivých knihovnách zveřejňují knihovny na svých webových stránkách (viz seznam 

https://knihovna.cuni.cz/knihovna_uk/knihovny-fakult-a-soucasti/).


Studenti mohou při hledání literatury využít online přístupu do elektronických informačních zdrojů, včetně digitálních knihoven ("Kramerius") viz 

https://ezdroje.cuni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=964.  


V průběhu prosince 2020 bude nabídka rozšířena i na naučnou literaturu služby BookPort viz https://www.bookport.cz/uvod/ ,a to pro všechny studenty a zaměstnance Univerzity Karlovy až do 31. 12. 2021.  


Centrálně lze získat informace o dostupnosti literatury i v Ústřední knihovně (email: ukn@ruk.cuni.cz, tel. 773 773 131).

Koleje a menzy

Vláda ve výše uvedeném opatření ve vztahu k ubytování studentů na kolejích i nadále stanoví, že se zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, s tím, že nově je upraveno, že výjimka se uplatňuje na studenty, kteří se mohou účastnit vzdělávání podle výše uvedených písmen a), b), c) d).


Menzy

Provoz menz bude ukončen dne 21. 12. 2020 (od 22. 12. 2020 se nevaří) a bude obnoven dne 4. 1. 2020.


Výcviková střediska

S ohledem na Usnesení vlády ČR č. 1332 ze dne 14. 12. 2020 se s účinností od 18. 12. 2020 od 00:00 hod. uzavírají všechna zimní výcviková střediska (chata VAK a Patejdlova bouda), Sportovní centrum Hostivař a Hotel Krystal.


S politováním tedy musím sdělit, že se bez náhrady ruší všechny vánoční a novoroční rekreační pobyty zaměstnanců, které byly v rámci zimních výcvikových středisek naplánovány a rezervovány.


Podatelna RUK

Podatelna RUK bude v období od 21. 12. 2020 do 4. 1. 2020 v provozu takto:

v pracovní dny od 9:00 do 13:00 s výjimkou 23. 12. a 31. 12., kdy bude provozní doba zkrácena do 12:00.


Krizový štáb

Další zasedání krizového štábu UK se uskuteční dne pondělí 4. 1. 2021 od 10.00 hod., pokud nebude s ohledem na vývoj situace zasedání krizového štábu svoláno dříve.


 

S přátelským pozdravem,

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA 


V Praze dne 16. 12. 2020, 14.00 hod.


Poslední změna: 16. prosinec 2020 14:49 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor