Informace rektora UK ze dne 23.9.2020

s ohledem nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 12/2020 ze dne 18. 9. 2020 (s působností pro hlavní město Prahu) a mimořádné opatření č. 5/2020 Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje ze dne 21. 9. 2020 (s působnosti pro Plzeňský kraj) sděluji následující:


*Základní informace – Zkouškové období a výuka *


Dle nařízení se výuka přesouvá do distanční formy (je zakázána osobní přítomnost studentů při výuce) s výjimkou:


  • individuální návštěvy knihoven a studoven,

  • individuální konzultace,

  • zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob,

  • laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 osob,

  • klinické a praktické výuce a praxi (bez omezení osob).


Z uvedených důvodů proto budovy fakult zůstávají pro studenty po celou dobu účinnosti opatření přístupné.


Opatření jsou účinná:


  • do 31.10.2020 pro území hlavního města Prahy

  • do 23. 10. 2020 pro Plzeňský kraj.


Žádné z dosud vydaných opatření nemá působnost pro Královehradecký kraj.


*Akademické obřady - Promoce a imatrikulace*


*Promoce:* V daném okamžiku je konání promocí stále možné v režimu hromadných akcí. Pokud bude nutné promoce zrušit, bude potřeba nabídnout absolventům náhradní termín v letním semestru.


Bakalářské promoce plánované na měsíc říjen 2020 se z důvodu větší kapacity a tím zachování větších hygienických opatření (rozestupy, sezení všech hostů) přesouvají z Profesního domu do prostor Karolina.


*Imatrikulace:* S ohledem na aktuální situaci doporučujeme zvážit konání imatrikulací. Pro naplnění všech podmínek studia postačuje podpis imatrikulačního slibu nově zapsanými studenty na studijním oddělení bez nutnosti konání slavnostního imatrikulačního aktu.


*Institut distančního zápisu do studia:* Zasílám v příloze stručné návody v českém a anglickém jazyce pro Vaše uchazeče, kteří mohou využít distančního zápisu do studia a mohou distančně zažádat o přístupové údajů do SIS. Správci SIS fakult a proděkani pro studium již mají potřebné informace.


*Kurzy celoživotního vzdělávání*


Nařízení hygienických stanic nemá, dle našeho názoru, přímý dosah na programy celoživotního vzdělávání poskytované rektorátem i fakultami.


Doporučujeme ale, aby *garanti kurzů zvážili různé možnosti* – posuny zahájení kurzů, realizace kurzů v distanční podobě apod. Rozhodnutí o formátu a konání kurzu je v kompetenci garanta příslušného kurzu/programu.


*Kurzy U3V se přesouvají pouze do distanční formy výuky*.


*Zahraniční cesty (včetně Erasmus a jiných forem mobility)*


Proděkani a vedoucí ZO na fakultách byli informováni o tom, že Univerzita Karlova přechází dočasně na distanční výuku. OZV RUK informovalo všechny zahraniční přijíždějící studenty přes meziuniverzitní dohody, ICM a Erasmus+ program.


Žádám fakulty, aby informovali o této skutečnosti všechny studenty, na které na OZV RUK nemáme kontakt. Zahraniční studenti mají většinou svoje domovské instituce též v online režimu, takže by to neměli vnímat jako příliš veliké osobní omezení.


Upozorňuji, že oblast Severní Ameriky zvažuje kompletní uzavření pro mobilitu.


*Výdej průkazů UK*


Centra výdeje průkazů UK fungují bez omezení.


Připomínám, že při čekání na výdej průkazu je v hlavním výdejním centru v Celetné 13 možné vyzvednout si pořadový lístek a pořadí čísel sledovat na webu https://cuni.cz/UK-3249.html mimo prostory budovy.


Při rezervaci přepážky pro velké skupiny zahraničních studentů prosím fakulty o dodržování předem domluveného postupu (např. rozdělení skupiny na několik menších, český doprovod apod.).

*Poradny Centra Carolina*


Psychologické, sociální, právní i kariérní poradny Centra Carolina fungují bez omezení. Forma konzultace závisí na dohodě poradce a studenta.

*Evidence studentů a zaměstnanců *


S platností od dnešního dne se mění postup evidence studentů a zaměstnanců s potvrzeným pozitivním testem na COVID-19, nebo v karanténě. Ruší se dosavadní centrální tabulky na sharepointu. Nově žádám fakulty, aby vedly pouze interní evidenci o:


1.studentech s potvrzeným COVID-19,

2.studentech v karanténě,

3.zaměstnancích s potvrzeným COVID-19,

4.zaměstnancích v karanténě,


a to s vědomím skutečnosti, že u studentů jsou fakulty závislé na dobrovolném sdělní studenta o pozitivním testu nebo o karanténě.


Žádám kontaktní osoby na fakultách, aby *vždy v pondělí do 14.00 hod. zapsaly* počty jednotlivých, výše uvedených skupin, za fakultu do nově vzniklé tabulky *EVIDENCE COVID-19 NA UK* na sharepointu <https://cunicz.sharepoint.com/:f:/r/sites/zahranicnispoluprace/Sdilene%20dokumenty/Coronavirus%20na%20UK?csf=1&web=1&e=BgVKNU>. Přístup do této tabulky mají z důvodu GDPR pouze kontaktní osoby jednotlivých fakult a kontaktní osoba za rektorát.


Evidenci stavu početního výskytu koronavirové infekce, včetně podezření na ni, vnímáme jako důležitou z hlediska koordinace výuky i přijímání strategických kroků UK.


*Menzy*


V tomto týdnu zůstává zachován provoz všech menz. V příštím týdnu bude rozhodnuto, s ohledem na počty vydaných jídel a na předpokládanou vytíženost jednotlivých menz, o uzavření některých kuchyní a o dovozu jídel do provozoven.


*Koleje*


Nástupy na koleje v hlavním městě Praze jsou *posunuty k termínu 1. 11. 2020*.


Žadatel o ubytování může k ubytování na kolej nastoupit kdykoliv v posunutém termínu. Rezervace se nestornuje a zůstane v platnosti do 1. 11. 2020.


*Kolejné začne ubytovaný hradit až po nástupu na kolej ode dne nástupu a podpisu Smlouvy o ubytování.*


Studenti, kteří si již rezervovali termín nástupů na koleje, můžou také využít nabídku posunutých nástupů na koleje. Rezervační systém pro rezervování nástupů bude opětovně spuštěn.​


Studenti, kteří se nastěhovaly k ubytování po 14. 9. 2020 a z důvodu omezení prezenční výuky v Praze a Plzni nenavštěvují praktické vyučování, *mohou ukončit pobyt, tj. ukončit Smlouvu o ubytování bez výpovědní lhůty a sankcí. *Studentovi bude vytvořena nová rezervace platná od 1. 11. 2020 na stávající koleji. Uhrazena dlouhodobá finanční záloha, případně platba kolejného bude přeúčtována na novou platnou rezervaci.


*Podmínkou pro ukončení Smlouvy o ubytování je srovnání všech neuhrazených plateb vůči KaM UK.*


V případě dalších dotazů lze kontaktovat /koleje.bounce@kam.cuni.cz/ <mailto:koleje.bounce@kam.cuni.cz>//


*Hotel Krystal*


Hotel Krystal je provozován ve standardním režimu, ovšem v tuto chvíli prakticky bez hostů v režimu krátkodobého ubytování (aktuální obsazenost činí 15%).


*Výcviková střediska*


Výcviková střediska se pro konání sportovních kurzů, soustředění, seznamovacích kurzů a dalších forem výuky a aktivit *po dobu účinnosti nařízení (opatření) uzavírají*.


*Výuku na KTV ve výcvikových střediscích nelze hodnotit jako formu praktické výuky, která by mohla proběhnout bez omezení. *


Volné kapacity ve výcvikových střediscích budou nabídnuty pro rekreace zaměstnanců s omezenou kapacitou a zvýšenými hygienickými opatřeními.


*Sportovní centrum Hostivař*


Sportovní centrum Hostivař zůstává otevřeno pro individuální formy sportovních aktivit. Výuka tělesné výchovy se v souladu s nařízením (opatřením) ruší v prezenční formě.


*Média*


Nadále prosím, abyste jakékoliv případné reakce za Vaši fakultu /součást pro média zasílali v kopii i na e-mail Odboru vnějších vztahů UK (pr@cuni.cz) pro vzájemnou informovanost.**


*Krizový štáb*


Doplňuji, že další zasedání krizového štábu UK je plánováno na *29. 9. 2020 od 8.30 hod.*, pokud si mimořádná situace nevyžádá dřívější zasedání. Prosím v této souvislosti o aktivizaci všech koordinátorů na jednotlivých fakultách tak, aby bylo možno zajistit průběžnou výměnu všech relevantních informací.


Dovolte mi, abych Vám touto cestou upřímně poděkoval za spolupráci a za racionální přístup.


S přátelským pozdravem,


Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

V Praze dne 23. 09. 2020, 9.00 hod.
Poslední změna: 24. září 2020 10:42 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor