Aktuální informace týkající se koronavirové situace, Rektorát UK 30.10.2020

V reakci na poslední Usnesení vlády České republiky vyhlášená dne 26. 10. 2020 (usnesení vlády č. 1102 a 1103) a s přihlédnutím k tomu, že preventivní epidemiologická opatření se dále zpřísňují a nelze v brzké době očekávat, že by došlo k jejich rozvolnění, sděluji následující:


Základní informace – Studium


Výuka ani zkoušení nebyly současnými zpřísňujícími krizovými opatřeními vlády oproti minulému sdělení rektora ovlivněny. Pozornost je dále ve spolupráci se studijními proděkany fakult věnována snaze harmonizovat studijní povinnosti s povinnostmi studentů povolaných k pracovní povinnosti a dobrovolnictvím.​


Zahraniční cesty (včetně Erasmus a jiných forem mobility)


Ministerstvo zdravotnictví vydalo nové Opatření, se kterým se pojí i nový dokument pro vízové zahraniční studenty přicházející na UK. Tento dokument musí UK podepisovat. Došlo přitom na rozdíl od dosavadní praxe k tomu, že se přidal nový bod, kde je výslovně uvedeno, že instituce zajistí úhradu zdravotní péče danému studentovi, pokud to není zajištěno jinak. Celý dokument je opatřen připomínkou, že se netýká všech osob, které mají na UK dlouhodobý pobyt, což by nově z povinnosti vyřadilo většinu samoplátců a ona povinnost by se nadále týkala primárně výměnných studentů. Vedení univerzity nebude bránit fakultám v podepisování zmíněného dokumentu a nechává zodpovědnost v rámci dané otázky v kompetenci děkanů fakult.


Univerzita zvažuje zpřístupnění ubytovacích kapacit hotelu Krystal zahraničním studentům, kteří by měli zájem o single pokoj za trochu vyšší cenu, než je zvykem u kolejí. Myšlenkou u této iniciativy je, že zahraniční studenti, kteří se obávají sdílených pokojů na kolejích, by měli tuto alternativu spojenou i s lepší kvalitou ubytování. Daná iniciativa by byla platná pouze pro akademický rok 2020/2021.


Koleje


Nástupy na koleje jsou vzhledem k aktuální situaci posunuty na další období akademického roku 2020/2021. Žadatel o ubytování může k ubytování na kolej nastoupit kdykoliv v posunutém termínu, dle vlastního uvážení. Již učiněné rezervace se nestornují a zůstávají v platnosti do 31. 12. 2020. Kolejné začne ubytovaný hradit po podpisu Smlouvy o ubytování ode dne nástupu na kolej.


Studentům, kteří k ubytování ještě nenastoupili, ale již provedli platbu kolejného, bude tato úhrada zúčtována v dalším období po nástupu k ubytování na kolej.


Studenti, kteří se rozhodnou svojí rezervaci ubytování na kolejích i přes výše uvedené zrušit a k pobytu na kolejích nenastoupit, bude rezervace na základě písemné žádosti bez jakýchkoliv sankcí a stornopoplatků zrušena.  Podmínkou pro zrušení rezervace bez jakýchkoliv sankcí a stornopoplatků je vyrovnání všech neuhrazených dluhů vůči KaM UK.


Studenti ubytovaní na kolejích mohou i nadále kdykoliv ukončit ubytování bez jakýchkoliv sankcí a stornopoplatků. Podmínkou pro ukončení Smlouvy bez jakýchkoliv sankcí a stornopoplatků je vyrovnání všech neuhrazených dluhů vůči KaM UK.


I nadále je možné, aby student opustil ubytovací kapacitu (kolej) se současným ponecháním osobních věcí v jeho ubytovacím místě (pokoji, buňce). Při opuštění koleje student zanechá klíče v ubytovací kanceláři a ubytovací místo (pokoj, buňka) bude zapečetěno. Od 1. 11. 2020 je pro tyto případy poskytována sleva 50% z ceny kolejného, a to až do opětovného nastěhování na kolej. V období, kdy student opustil svoji ubytovací místo se současným ponecháním si osobních věcí, nemůže student vstupovat do prostor koleje.


Studentům, kteří k datu 15. 10. 2020 písemně požádali o opuštění ubytovacího místa (pokoje, buňky) a bylo jim ubytovací místo zapečetěno s tím, že do 1. 11.2020 svůj pobyt na koleji neobnovili a i nadále si své osobní věci v ubytovacím místě se zapečetěním ponechají, bude poskytnuta sleva 50% z ceny kolejného zpětně i za měsíc říjen 2020.


Menzy


Nadále zůstává v plném provozu pouze menza Kajetánka (Praha) a menza Na Kotli (Hradec Králové).


Obědy budou rozváženy do výdejen – menza Albertov, FHS Trója a bufet Karolinum (Praha) a výdejna a bufet LF (Hradec Králové).


Připravují se další opatření umožňující posílení nabídky chlazených jídel a jejich rozvozu do výdejen a na koleje UK.

Knihovny


Od 29. 10. 2020 nedošlo v oblasti fyzických knihovních služeb ke změně. Výpůjčky, jejichž platnost uplyne do 3. 11. 2020 jsou prodlouženy do 18. 11. 2020. Fakulty řídí poskytování výpůjček na místě podle aktuální situace  a možností (např. nařízená karanténa zaměstnanců, omezení vstupu do budovy). Uzavřeny jsou studovny. Informace ke službám knihoven je ideálně možné získat přímo od příslušné fakultní knihovny (https://knihovna.cuni.cz/knihovna_uk/knihovny-fakult-a-soucasti/)​, centrálně pak i na adrese ukn@ruk.cuni.cz.


Nabídky elektronických informačních zdrojů je rozšířena o možnosti testovacích přístupů, průběžně aktualizovaný seznam je dostupný na následujícím odkazu:


https://ezdroje.cuni.cz/prehled/?type=freetrials&lang=cs.


Centrum podpory e-learningu a Centrum celoživotního vzdělávání nabízí řadu didaktických i technických školení (https://dl.cuni.cz/kalendar-skoleni/ ). Nadále je v provozu poradna (https://dl.cuni.cz/podpora/ ).


Ukládání a zpřístupňování videozáznamů vyučujících (přednášky) s autentifikovaným přístupem je možné z celouniverzitních nástrojů využít streamservery Univerzity Karlovy - další informace jsou dostupné zde (https://dl.cuni.cz/streamserver/) .


Pro dočasné videozáznamy / úkoly studentů je možné využít i alternativní nástroje - specifikace viz Základní metodika pro distanční průběh kontroly studia studijního předmětu (https://cczv.cuni.cz/CCZV-239-version1-03_final_zakladni_metodika_pro_distancni_kontroly.pdf)


Pro zpracování a vystavování videozáznamů mají jednotlivé fakulty i své vlastní doporučení a řešení, doporučujeme se obrátit na fakultního koordinátora e-learningu, seznam zde (https://dl.cuni.cz/podpora/) .


Dobrovolnictví na UK


Rektorát UK obnovuje koordinaci dobrovolnické pomoci studentů a zaměstnanců UK.  Dobrovolnické aktivity jsou rozdělené do 6 oblastí:


  • Centrální pomoc UK v oblasti sociálních a terénních služeb

  • Vyučování, doučování a hlídání dětí

  • Pomoc mediků a studentů dalších zdravotnických programů UK

  • Pomoc zaměstnanců a studentů UK jako jednotlivců

  • Pomoc jednotlivých fakult a spolků

  • Sousedská pomoc


Podpůrným pracovištěm pro koordinaci dobrovolnické pomoci na UK je Centrum Carolina (UK Point).


Kontakty: sarka.vohlidalova@ruk.cuni.cz, tel: 778 750 048.


Výcviková střediska


Výcviková střediska jsou nadále uzavřena.


Sportovní centrum Hostivař


Sportovní centrum Hostivař je nadále uzavřeno.


Podatelna RUK


Otvírací doba podatelny RUK zůstává nedále v čase:

pondělí až čtvrtek 9.00 až 13.00 hod.


Krizový štáb


Další zasedání krizového štábu UK se uskuteční dne pondělí 3. 11. 2020 od 13.00 hod., pokud nebude s ohledem na vývoj situace zasedání krizového štábu svoláno dříve.


S přátelským pozdravem,

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

V Praze dne 30. 10. 2020, 10.00 hod.Poslední změna: 30. říjen 2020 14:51 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor