Aktuální informace rektora UK ze 23.11.2020

V reakci na Usnesení vlády České republiky č. 1195 ze dne 20. 11. 2020, kterým byl prodloužen nouzový stav pro území České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 do 12. prosince 2020, sděluji ve vazbě na úpravu provozu vysokých škol následující:  


Základní informace


V návaznosti na výše uvedené usnesení vlády byla vydána postupně tři usnesení, která upravují provoz na vysokých školách v různých časových obdobích, a to takto:


Usnesení vlády ČR č. 1197 z 20.11.2020 platí pro období od 23.11.2020 od 00:00 hod. do 24.11.2020 do 23.59 hod. a lze konstatovat, že toto usnesení nepřináší ničeho nového, tedy uplatňuje se stejná pravidla, jako dosud.


Usnesení vlády ČR č. 1198 z 20.11.2020 platí pro období od 25.11.2020 od 00:00 hod. do 29.11.2020 do 23.59 hod. a přináší změny tak, jak budou popsány níže.


Usnesení vlády ČR č. 1199 z 20.11.2020 platí pro období od 30.11.2020 od 00:00 hod. do 12.12.2020 do 23.59 hod. a lze konstatovat, že toto usnesení zachovává podmínky a pravidla vymezená pro období od 25.11. do 29.11. (tedy zachovává podmínky dle usnesení vlády č. 1198).


Změny, které budou dále uvedeny, se tedy budou uplatňovat od 25.11.2020 od 00:00 hod., a to takto:

 


Studium


Vláda nově omezila provoz vysokých škol tak, že zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje:


  a. 

na účast na klinické a praktické výuce a praxi, studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

  b. 

na účast na klinické a praktické výuce a praxi, která probíhá u externích subjektů,

  c. 

na laboratorní, experimentální nebo uměleckou výuku v posledním ročníku bakalářského nebo magisterského studijního programu za přítomnosti nejvýše 20 studentů,

  d. 

na studium v doktorském studijním programu,

  e. 

na individuální konzultace a na individuální návštěvy knihoven za účelem příjmu nebo odevzdání studijní literatury.


Současně bylo stanoveno, že v provozu vysokých škol platí, že součástí vzdělávání není zpěv, s výjimkou studijních programů vysokých škol, ve kterých je zpěv stěžejní součástí studijního programu.


Dále se též zakazují sportovní činnosti jako součást vzdělávání, s výjimkou studijních programů vysokých škol, ve kterých je sportovní činnost stěžejní součástí studijního programu.


Uvedená pravidla je třeba vykládat tak, že:


  • na všech fakultách lze i nadále zkoušet prezenčně s omezením do 10 osob,

  • na lékařských fakultách a v učitelských studijních programech spojených s pedagogickými praxemi je nadále povolena účast na klinické a praktické výuce a praxi ve všech ročnících studia (s doporučeným počtem 15 osob dle PES),

  • na všech ostatních fakultách je povolena účast na laboratorní a experimentální výuce jen v posledním ročníku bakalářského nebo magisterského studijního programu za přítomnosti nejvýše 20 studentů,

  • na všech fakultách se doktorandi mohou vrátit k plnění studijních povinností v plném rozsahu,

  • na všech fakultách jsou povoleny individuální konzultace a individuální návštěvy knihoven za účelem příjmu nebo odevzdání studijní literatury.


Konkrétní realizace výuky a s tím souvisejících opatření budou na fakultách upřesněna při zvážení všech praktických důsledků a dopadů pro vyučující i studenty na základě ve spolupráci s garanty studijních programů a s garanty studijních předmětů.


Upozorňuji současně, že se předpokládá provedení úprav harmonogramu akademického roku pro zimní semestr. Možné změny jsou průběžně diskutovány se studijními proděkany, jejichž další setkání proběhne v úterý 24.11.2020 od 11.00 hod.Koleje


Vláda ve vztahu k ubytování studentů na kolejích stanovila, že se nadále i po 25.11.2020 zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, s tím, že nově je upraveno, že výjimka se uplatňuje i na studenty, kteří se mohou účastnit vzdělávání podle výše uvedených písmen a), b), c) nebo d).


Na základě takto nově stanovené výjimky bude umožněno, aby od 25.11.2020 studenti buď realizovali svůj nástup na koleje (mají-li tento nástup stále odložen), nebo aby požádali o znovu nastěhování a „odpečetění“ jejich pokoje. Pokud student požádá o znovu nastěhování nejpozději do 30.11.2020, bude mu kolejné v plné výši účtováno až od 1.12.2020, a to bez ohledu na to, že k faktickému „odpečetění“ pokoje došlo i před tímto datem.Menzy


Nadále zůstává v plném provozu pouze menza Kajetánka (Praha) a menza Na Kotli (Hradec Králové).

Obědy budou nadále rozváženy do výdejen menza Albertov, FHS Trója a bufet Karolinum (Praha) a výdejna a bufet LF (Hradec Králové).Výcviková střediska


S ohledem na blížící se termíny pro konání zimních výcvikových kurzů v rámci výuky na katedrách tělesné výchovy a sportu sděluji, že zimní výcviková střediska (chata VAK, Patejdlova bouda) jsou připravena na zimní sezónu.


Důrazně apeluji na příslušné katedry, aby při rozhodnutí o organizování zimních výcvikových kurzů důkladně zvážily možná rizika spojená s jejich konáním a svá rozhodnutí činily důsledně nejen ve vazbě na aktuální epidemiologická omezující opatření, ale též na obecný vývoj situace a potenciální nebezpečí šíření nákazy. 


Pokud jde o rezervaci výcvikových středisek, je nezbytné, aby k potvrzení o pořádání akce došlo nejpozději týden před zahájením akce.


Pokud následně, po potvrzení akce, dojde ke zrušení konání akce méně než týden před jejím zahájením z důvodu vládních opatření, nebudou uplatňovány žádné stornopoplatky. Pokud ale bude kurz zrušen v této době z jiného důvodu, bude účtován stornopoplatek ve výši již vynaložených nákladů a ušlého příjmu příslušného výcvikového střediska.Krizový štáb


Další zasedání krizového štábu UK se uskuteční dne pondělí 30. 11. 2020 od 11.00 hod., pokud nebude s ohledem na vývoj situace zasedání krizového štábu svoláno dříve.


 

S přátelským pozdravem,

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

V Praze dne 23. 11. 2020, 17.00 hod.


 
Poslední změna: 25. listopad 2020 15:55 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor