Kolegium děkana

Děkan


prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.

děkan 3. lékařské fakulty pro funkční období 2018-2022

přednosta Kardiologické kliniky 3.LF UK a FNKV


>

> osobní stránka

Proděkani

MUDr. David Marx, Ph.D.MUDr. David Marx, Ph.D.

proděkan pro studium a výuku

>

> osobní stránka

> úřední hodiny pro studenty

> zástupci proděkana


Kompletní odpovědnost za studium a výuku v magisterském a v bakalářských programech, vč. sociálních záležitostí studentů.


doc. MUDr. František Duška, Ph.D.doc. MUDr. František Duška, Ph.D.

proděkan pro podporu a evaluaci výzkumu


>

> osobní stránka


Institucionální i grantové financováni vědy, logistická podpora vědy, evaluace vědecké práce.prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.

proděkanka pro doktorské studium a studentskou vědeckou činnost


>

> osobní stránka


Doktorské studium (všechny programy) a studentská vědecká činnost.


prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.

proděkan pro akademické postupy


>

> osobní stránka


Příprava podkladů pro habilitační a jmenovací řízení a pro akreditaci fakulty k těmto řízením.doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.

proděkan pro specializační vzdělávání


>

> osobní stránka


Specializační vzdělávání lékařů (agenda atestací, akreditací, oborových rad aj.), rozvoj fakulty (po stránce prostorové a materiální).


doc. MUDr. Monika Arenbergerová, PhD.doc. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D.

proděkanka pro zahraniční a vnější vztahy


>

> osobní stránka


Propagace fakulty (tiskové zprávy, informace do medií, web, apod.), informatika obecně (vč. vnitrofakultních informací), vztahy se zdravotnickými zařízeními, s absolventy (alumni), sociální záležitosti zaměstnanců. Smlouvy o mezinárodní spolupráci, zahraniční cesty členů akademické obce, oblasti mezinárodní akademické mobility zejména mezinárodní výměny studentů v rámci programu Erasmus, aj.


doc. MUDr. Jan Polák, PhD.doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D.

proděkan pro rozvoj


>

> osobní stránka


Metodicky řídí Oddělení rozvoje. Koordinuje a kontroluje formální stránku předkládání návrhů investičních a rozvojových projektů, dohlíží na implementaci předpisů a termínů vztahující se k oblasti rozvojových projektů, zajišťuje administrativní stránky projektů včetně zpracování statistických výkazů, ve spolupráci s ekonomickým oddělením a personálním a mzdovým oddělením konzultuje s navrhovateli nejvhodnější formu financování projektů, ve spolupráci s právním referátem připravuje návrhy smluv a interních dohod se spolupracujícími organizacemi v oblasti projektů, ve spolupráci s vedoucími pracovišť a s řešiteli projektů na 3. LF UK zajišťuje výběrová řízení, vede evidenci veškerých veřejných zakázek 3. LF UK.prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.

proděkan pro akademické tradice a etiku


>

> osobní stránka


Zachovávání a kultivace akademických tradic, pomoc děkanovi při slavnostních akademických ceremoniích, etika vědecké práce na fakultě, fakultní ocenění pro zasloužilé pracovníky fakulty. Publikace věnované významným osobnostem 3.LF UK.
Ostatní členové kolegia

JUDr. Zdeňka MlužíkováJUDr. Zdeňka Mužíková

tajemnice fakulty


>
Mgr. Marek Vácha, PhD.Mgr. Marek Vácha, Ph.D.

předseda akademického senátu 3. LF UK

přednosta Ústavu etiky a humanitních studií


>Kateřina GrygarováKateřina Grygarová

místopředsedkyně studentské komory akademického senátu 3. LF UK

studentka oboru Všeobecné lékařství


>Poslední změna: 30. listopad 2020 10:41 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor