Etický kodex studentů 3. LF UK

Preambule

My, studenti 3. LF UK si vážíme vzdělanosti, vzájemného respektu, svobodného vyjádření názorů a kolegiality a klademe si za úkol získat vědomosti, dovednosti a postoje vlastní lékařské profesi. Jsme si vědomi, že v rámci lékařského procesu máme privilegované postavení a naším úkolem je učit se od pacientů i od akademických pracovníků. 


Cílem tohoto Etického kodexu je vytyčit etický rámec chování pro všechny studenty, kteří zde studují či se věnují vědecké práci a poskytnout výslovné vyjádření zásad zodpovědného etického chování bez ohledu na to, zda se jedná o studenty bakalářských či magisterských programů nebo o studenty postgraduální. Body tohoto kodexu nevyčerpávají všechny eticky závažné vztahy a situace. 3. lékařská fakulta UK chce vytvořit tvůrčí, přátelské a edukační prostředí, ve kterém budou moci studenti optimalizovat úsilí o vzdělání, výzkum a kvalitní klinickou péči.


Studentem se v tomto textu rozumí studentka i student.

A. Vztah ke spolustudentům, akademickým pracovníkům a všem zaměstnancům fakulty a fakultní nemocnice

 1. Student ctí důstojnost ostatních studentů, akademických pracovníků a všech ostatních zaměstnanců 3. lékařské fakulty a jedná s nimi s úctou a respektem. Student se zejména vyvaruje toho, aby v rámci svých školních i mimoškolních aktivit verbálně či v elektronických nebo jiných médiích artikuloval jakékoli narážky či komentáře interpretovatelné ostatními studenty či akademickými pracovníky jako znevažování či diskriminaci na základě

    a. 

  pohlaví

    b. 

  etnické či rasové příslušnosti a mateřského jazyka

    c. 

  sexuální orientace

    d. 

  náboženského či filosofického systému

    e. 

  rodinného stavu

    f. 

  smyslového či pohybového postižení osob

    g. 

  mentálního postižení osob

 2. Student si je vědom toho, že svým vystupováním na fakultě, ve fakultní nemocnici a ve svých mimoškolních aktivitách reprezentuje 3. lékařskou fakultu.

B. Vztah ke studiu

 1. Student 3. lékařské fakulty UK se vyvaruje při vypracování písemných testů, esejů či jakýchkoli písemných  prací podvodu a plagiátorství.


  Podvod:

  Podvodem se rozumí zpracování písemné přípravy na ústní zkoušku nepovolenými způsoby nebo zpracování písemné zkoušky nepovoleným způsobem. Podvodem se rozumí zejména:

    a. 

  používání nepovolených materiálů při vypracování písemné přípravy na ústní zkoušku nebo při vypracování písemného testu

    b. 

  lhaní v jakékoli podobě na akademické půdě i mimo ni

    c. 

  požadování informací souvisejících se zkouškou od jiných studentů nebo poskytování informací jiným studentům v průběhu zkoušky

    d. 

  použití nepovolených pomůcek a metod pro splnění písemné či ústní zkoušky, psaných či elektronických

    e. 

  vymýšlení či upravování naměřených dat použitých v prezentaci nebo publikovaném textu

    f. 

  neautorizované proniknutí do počítače akademického pracovníka či počítačové sítě fakulty


  Plagiátorství:

  Plagiátorství je akt, při kterém je převzat celek či určitá  část práce jiného autora bez náležité citace. Student 3. lékařské fakulty UK se zdrží jakékoli formy plagiátorství, ať již v písemné (čárka) nebo v ústní podobě. Z textu musí být zcela jasné, co jsou myšlenky autora práce a co jsou citace jiných autorů. Doslovné citace budou jasně označeny a opatřeny odkazem na řádně uvedený zdroj. Plagiátorstvím se rozumí:

    a. 

  Doslovné přejmutí celého textu nebo jeho části bez uvedení zdroje, tedy bez odkazu a uvozovek.

    b. 

  Přeformulování textu jiného autora či autorů bez uvedení zdroje.

    c. 

  Plagiátorstvím se také rozumí odevzdání jednoho textu v několika praktikách či seminářích.

 2. Student se v souvislosti se skládáním zkoušky vyvaruje

    a. 

  nabízení jakékoli formy občerstvení před zkouškou, během zkoušení a po dané zkoušce

    b. 

  nabízení darů v jakékoli podobě před nebo po dané zkoušce

    c. 

  nabízení jakýchkoli služeb před danou zkouškou, které by mohly být interpretovány jako pokus o ovlivnění výsledku zkoušky

C. Vztah k pacientům

 1. Student 3. lékařské fakulty jedná s pacienty ve smyslu čtyř principů lékařské etiky (dobřečinění, neškodění, autonomie, spravedlnost) a je si vědom důstojnosti všech pacientů.

    a. 

  Student s pacientem jedná s úctou a s respektem bez ohledu na národnost, rasu, barvu pleti, náboženské vyznání, politickou příslušnost, sociální postavení, sexuální orientaci, vzhled, rodinný stav, věk, rozumovou úroveň a pověst pacienta či osobní pocity studenta.

    b. 

  Student je v zájmu pacienta povinen důsledně zachovávat lékařské tajemství, s výjimkou případů, kdy je této povinnosti souhlasem pacienta nebo zákonů ČR zbaven. Student zejména neposkytuje informace příbuzným a přátelům pacienta.

    c. 

  Student uvědomí pacienta o tom, že je student a nikoli lékař.

 2. Student nevykonává na pacientovi úkony, k nimž není oprávněn. Zejména nenasazuje, nemění nebo nezastavuje léčbu na základě své vlastní diagnózy.

 3. Student vykonává na pacientovi úkony pouze pod dohledem oprávněného lékaře či oprávněného zdravotnického pracovníka.

 4. Student se vyvaruje všech komentářů, které by byly interpretovatelné jako podceňování či znevažování profesionálních dovedností jiných lékařů, nebude používat ponižujících výrazů o jejich osobách, komentovat nevhodným způsobem znalosti nebo poskytované služby lékařů či spolustudentů v přítomnosti nemocných a nelékařů.

 5. V případě nezbytnosti bude student pacienta chránit před poškozením, které by bylo zapříčiněno chybným výkonem nebo jednáním jiného studenta.

 6. Student nemůže být donucen k takovému lékařskému výkonu, nebo spoluúčasti na něm, který odporuje jeho svědomí.

 7. Student nezneužije závislosti pacientů ani jejich rodinných příslušníků.

D. Vztah k pokusným zvířatům

 1. Student si je vědom toho, že zvíře není věc.

 2. Student nemůže být donucen k takovému výkonu na zvířeti, který by byl proti jeho svědomí.

 3. V případě, že bude experiment proveden, student bude vždy dodržovat zásadu „3R“ (Refinement, Reduction, Replacement).

E. Kouření

Student 3. lékařské fakulty UK si je vědom, že jeho chování a životospráva má vliv na pacienty a ostatní studenty a zejména se vyvaruje kouření na místech, kde je kouření výslovně zakázáno.


Jakožto studentka 3. lékařské fakulty UK prohlašuji, že jsem četla tento Etický kodex studentů,  porozuměla mu a zavazuji se jej dodržovat podle svých nejlepších schopností po celou dobu mých studií.

Jakožto student 3. lékařské fakulty UK prohlašuji, že jsem četl tento Etický kodex studentů, porozuměl mu a zavazuji se jej dodržovat podle mých svých nejlepších schopností po celou dobu mých studií.


Poslední změna: 21. únor 2018 15:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor