Zdravotní péče

Prevence zdravotních rizik

Studium lékařství a dalších zdravotnických oborů s sebou přináší i potenciální riziko ohrožení zdraví v průběhu praktické výuky. Jedná se zejména o riziko infekce, o riziko ionizujícího záření a působení některých toxických látek, zejména cytostatik a riziko úrazů. U těhotných studentek je nutné, aby tuto skutečnost sdělily vedoucím vyučujícím. Těhotná studentka nesmí být vystavena zvýšenému riziku infekce kdekoliv (především v ústavu patologie, mikrobiologie, soudního lékařství, na infekční klinice), dále riziku ionizujícího záření (RTG a izotopová pracoviště) a dále by těhotná studentka neměla být přítomna jakékoliv manipulaci s cytostatickými preparáty (onkologie a řada dalších klinických pracovišť). Dodržování zásad bezpečnosti práce je pro studenty závazné. Veškerá politika fakulty v této oblasti směřuje k důsledné prevenci a absolutní minimalizaci zdravotního rizika v průběhu studia. Jakékoliv konkrétní problémy spojené s individualizací studijního plánu jsou řešeny na jednotlivých pracovištích, definitivně pak proděkanem pro studijní záležitosti.


Zdravotní péče pro studenty

Fakulta má uzavřenu smlouvu s FN Královské Vinohrady – na jejím základě se našim studentům poskytuje zejména akutní zdravotní péče na jednotlivých pracovištích (klinikách a odděleních) nemocnice bez nutnosti doporučení od praktického lékaře. V případě akutního onemocnění, se kterým by například mimopražští studenti šli ke svému praktickému lékaři jim péči poskytne akutní příjem interních oborů na pavilonu S, případně akutní ambulance Kliniky dětí a dorostu (pavilon M).


K neakutní – plánované péči je nutno na příslušné ambulanci objednat.


V případě jakýchkoli problémů se zajištěním zdravotní péče mohou studenti nepřetržitě volat SOS telefon - 724 292 312.


MUDr. David Marx, Ph.D

proděkan pro studium a výukuČlánek I

 1. Zdravotní péči studentům 3. LF (dále jen „studenti“) zabezpečuje jimi zvolený registrující lékař primární péče (praktický lékař), případně lékaři ambulantní specializované péče či lůžková zdravotnická zařízení. Výběr registrujícího lékaře není ze strany 3. LF nijak omezen.

 2. V průběhu studia na 3. LF absolvují studenti všech forem studia:

    a. 

  vstupní preventivní prohlídku

    b. 

  povinné očkování proti hepatitidě B

 3. Studující v anglickém jazyce jsou v průběhu studia na UK - 3. LF povinni absolvovat:

    a. 

  vstupní preventivní prohlídku

    b. 

  povinné očkování proti hepatitidě B


Článek II - Vstupní preventivní prohlídka

 1. Vstupní preventivní prohlídku absolvují všichni studenti před nástupem ke studiu v 1. ročníku – úseku studia 3. LF u svého registrujícího lékaře a to v rozsahu stanoveném v § 29, odst. 5 zákona č. 48/1997. a § 1 vyhlášky MZ ČR č. 56/1997. Tato prohlídka obsahuje:

    a. 

  doplnění anamnézy se zaměřením na změny, rizikové faktory a profesní rizika, v rodinné anamnéze je zvláštní důraz kladen na kardiovaskulární úmrtí, výskyt hypertenze a diabetes mellitus,

    b. 

  kompletní fyzikální vyšetření interního charakteru (včetně orientačního vyšetření zraku a sluchu, palpačního vyšetření nitroočního tlaku, změření krevního tlaku, změření hmotnosti),

    c. 

  laboratorní vyšetření, jehož obsahem je:

  ca) orientační chemické vyšetření moče,

  cb) vyšetření plazmatického cholesterolu celkového a plazmatických lipoproteinů (LDL + HDL).

 2. Studující v anglickém jazyce absolvují vstupní preventivní prohlídku v rozsahu daném předcházejícím odstavcem. Na základě místních zvyklostí je možno vypustit pouze vyšetření uvedené v bodu cb).

 3. Potvrzení o absolvování prohlídky uvedené v předcházejícím odstavci předloží přijatí studenti studující v českém jazyce studijnímu oddělení nejpozději do konce prvního výukového týdne zimního semestru 1. ročníku – úseku studia studia. Pracovník studijního oddělení uloží potvrzení do osobního spisu studenta a potvrdí předložení potvrzení do studentova indexu.

 4. Přijatí studenti studující v anglickém jazyce předloží u zápisu do 1. ročník – úseku studia u vyplněný formulář „student immunization form“ a potvrzení o absolvování prohlídky v rozsahu dle čl. II, odst. 2 této vyhlášky. Pracovník studijního oddělení uloží potvrzení do osobního spisu studenta a potvrdí předložení potvrzení do studentova indexu.

 5. Vzhledem k tomu, že preventivní prohlídka je součástí preventivní péče hrazené dle § 29 zákona číslo 48/1997 Sb. z veřejného zdravotního pojištění, zajišťuje ji registrující lékař studentovi - občanu ČR - bez přímé úhrady.


Článek III - Očkování proti virové hepatitidě B

 1. Na základě § 11 zákona č. 439/2000 Sb. jsou studenti lékařských fakult povinni absolvovat očkování proti virové hepatitidě B. Tomuto očkování se nemusí podrobit osoby s prokazatelně prožitým onemocněním hepatitidou B a osoby s titrem protilátek proti HbsAg přesahujícím 10 IU/litr .

 2. Očkování proti virové hepatitidě B provádí registrující praktický lékař, který o provedeném očkování (případně o tom, že se student nemusí ve smyslu předcházejícího odstavce očkování podrobit) vydá studentovi potvrzení. U studentů studujících v anglickém jazyce je potvrzení dle předcházející věty součástí formuláře „student immunization form“. Toto potvrzení předloží student studijnímu oddělení 3. LF nejpozději do 31.3. v jeho prvém roce studia. Pracovník studijního oddělení uloží potvrzení do osobního spisu studenta a potvrdí absolvování očkování do studentova indexu.

 3. Očkování proti virové hepatitidě B včetně očkovací látky je pro studenty - občany ČR bezplatné . Studenti studující v anglickém jazyce si očkování včetně očkovací látky hradí sami.


Článek IV - Ustanovení společná a závěrečná

 1. Učitelé 3. LF nejsou oprávněni vyžadovat od studentů předložení lékařského potvrzení od jiného zdravotnického zařízení než od toho, které si student sám zvolil.

 2. O výjimkách rozhoduje děkan fakulty na základě písemné žádosti studenta.


Poslední změna: 21. únor 2018 15:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor