Provozní řád používání šatních skříněk na 3. LF UK Ruská 87, Praha 10

  1. Skříňky umístěné ve vestibulu budovy fakulty jsou určeny pro studenty fakulty všech forem studia UK a slouží k odkládání svrchního oděvu a zavazadel. Používání šatních skříněk je bezplatné.

  2. Klíčky od šatních skříněk se vydávají po předložení studentského průkazu ve vrátnici. Peníze, klenoty a jiné cennosti se ve skříňkách neuschovávají. Skříňku je student povinen uzamknout, klíč uschovat u sebe.

  3. Skříňky se používají vždy nejdéle po dobu jednoho výukového týdne (pondělí - pátek, u studentů kombinovaného studia až do soboty).

  4. Po skončení používání skříňky (nejpozději v pátek ve 20,00 hodin, u studentů kombinovaného studia v sobotu v 16,00 hodin) je student povinen skříňku uvolnit a vrátit klíč do vrátnice.

  5. Pokud student zjistí, že je některá ze skříněk poškozená, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu nahlásit pracovníkům vrátnice.

  6. V případě, že uživateli nejde odemknout jím obsazená skříňka, oznámí to pracovníkům vrátnice, kteří zajistí do následujícího pracovního dne otevření event. opravu.

  7. Pokud všechny skříňky nejsou uvolněné nejpozději v sobotu v 16,00 hodin, má fakulta právo je z bezpečnostních důvodů otevřít. Pro tento účel je sestavena dvoučlenná komise (vrátný a prac. 3.LF), která provede otevření a kontrolu skříněk. O otevření skříňky sepíše protokol, nalezené věci zřetelně označí a uloží do uzamykatelného prostoru. Kopie protokolů o otevření skříněk jsou ukládány v sekretariátu děkana. Při vyzvednutí věcí je uživatel povinen předložit doklad totožnosti vydaný státním orgánem a opatřený fotografií, popsat obsah skříňky, podepsat potvrzení o převzetí. V případě, že si uživatelé do 3 měsíců uschované věci nevyzvednou, má UK, 3. LF právo s nimi naložit dle vlastního uvážení.

  8. O výjimkách z tohoto provozního řádu rozhoduje s konečnou platností proděkan pro studium a výuku.Poslední změna: 21. únor 2018 15:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor