Pojištění studentů

Veřejné zdravotní pojištění

Student - občan ČR, je účastníkem veřejného zdravotního pojištění (pojištěncem) jako každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky. Student vysoké školy je považován za nezaopatřené dítě, které se soustavně připravuje na budoucí povolání i pro účely zdravotního pojištění, pouze však do 26-ti let.

Pokud student je současně osobou samostatně výdělečně činnou, pak musí z příjmu ze samostatné výdělečné činnosti platit pojistné. Vysoká škola plní za studenta oznamovací povinnost a to:


  • nástup do školy

  • ukončení studia

  • přerušení studia

  • první den pokračování ve studiu po přerušení studia


V souladu s § 54 zák.č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění přestává být v době přerušení studia osoba studentem vysoké školy. Doba přerušení studia se nepovažuje za soustavnou přípravu nezaopatřeného dítěte na budoucí povolání a stát proto v době přerušení studia neplatí za tuto osobu pojistné.


Zahraniční studenti (vč. slovenských studentů) si zajišťují zdravotní pojištění ve své zemi nebo si sjednávají samostatně zdravotní pojištění u některé ze zdravotních pojišťoven v ČR.


Informace o smluvním pojištění pro občany s dlouhodobým pobytem u Všeobecné zdravotní pojišťovny získají zájemci na adrese VZP http://www.vzp.cz. Výši pojistného a způsob placení stanoví zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.


Pojištění studentů při vykonávání praxe během studia (za škodu či úraz)

Tuto problematiku řeší příkaz děkana č. 7/2008


Na základě smluvních vztahů se zdravotnickými zařízeními, ve kterých je vykonávaná praxe studentů, byla založena povinnost všem takto praktikujícím studentům uzavřít samostatnou pojistnou smlouvu odpovědnosti v občanském životě (pojištění odpovědnosti za škodu občanů) a samostatnou pojistnou smlouvu řešící úrazové pojištění.


Vzhledem ke skutečnosti, že 3. LF UK z důvodů opatrnosti a generální prevence uzavřela pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu (pokrývající i úraz) vztahující se na všechny řádné studenty fakulty, není nadále výslovně povinné, aby výše uvedené pojistné smlouvy byly před započetím praxe na území České republiky uzavřeny. Tento příkaz však nebrání, aby si studenti i nadále pojištění samostatně sjednávali.


Pokud student chce vykonávat praxi mimo území České republiky, je z důvodu předcházení škodám nadále nutné, aby uzavřel samostatnou individuální pojistnou smlouvu zahrnující odpovědnost za škodu i úraz.


V případě, že se studentovi při výkonu praxe nebo v souvislosti s ní stane úraz či student způsobí škodu, je povinností studenta o tom sepsat s příslušným pověřeným lékařem či sestrou zápis a neprodleně informovat studijní oddělení 3. LF UK.


Poslední změna: 21. únor 2018 15:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor