O nás

prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.

Působí na 3. lékařské fakultě UK od roku 1993. V současné době zastává pozici vedoucí Oddělení lékařské psychologie, vyučuje psychiatrii a lékařskou psychologii a vede kurzy v rámci celoživotního specializačního vzdělávání.


 : : Publikační činnost


Lucie Bankovská Motlová vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Absolvovala postgraduální studium psychiatrie na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové a dvouletý vzdělávací program na University of California Berkeley, USA. Získala specializace v oborech psychiatrie a systematická psychoterapie. Publikovala desítky odborných článků v českém i zahraničním tisku. Je autorkou monografií Schizofrenie (neurobiologie, klinický obraz, terapie), Citový mozek (obě spolu s Františkem Koukolíkem) a Schizofrenie, jak předejít relapsu, aneb terapie pro 21. století (spolu s Filipem Španielem). Je spoluautorkou a odbornou garantkou programů oceněných Vondráčkovou cenou: PREDUKA (Preventivně edukační program proti relapsu psychózy; 2007), ITAREPS (Program prevence relapsu schizofrenie s pomocí informačních technologií; 2008), Program pro dobré zdraví (2009) a Kuchařka pro nemocné psychózou a KOUZLA (Koučováním za lepší adherenci; 2010). Opakovaně se umístila na předních místech ankety o nejoblíbenějšího pedagoga 4. ročníku magisterského studia a získala 4x Syllabovu křídu. Předmětem klinického i výzkumného zájmu Lucie Bankovské Motlové jsou rodinné psychoedukační programy a destigmatizace duševně nemocných.


PhDr. Karolína Dvorská

Vyučuje lékařskou psychologii na 3. lékařské fakultě, koordinuje výuku psychologie v oborech Fyzioterapie a Veřejné zdravotnictví. Působí jako supervizor na Psychosomatické klinice v Praze a provozuje ambulantní praxi klinického psychologa.


Karolina Dvorská vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy obor divadelní věda –psychologie, následně absolvovala specializační studium klinické psychologie. Získala atestaci z klinické psychologie, funkční specializaci v psychoterapii, má ukončeno úplné psychoterapeutické vzdělání daseinsanalytického směru. Od roku 2000 se věnuje oboru klinické psychologie, pracovala na lůžkových odděleních akutní i následné péče v Psychiatrické léčebně Bohnice a v Psychiatrickém centru Praha, působila na Psychoterapeutické a psychosomatické klinice ESET v denním stacionáři pro léčbu úzkostných poruch, dlouhodobě spolupracuje s Centrem krizové intervence Praha. Jako lektorka se podílí na programu PREDUKA - Preventivně edukační program proti relapsu psychózy, pravidelně se účastní edukačních programů v rámci týdnů pro duševní zdraví, dlouhodobě vedla skupinu pro příbuzné nemocných psychózou.


Stěžejním výzkumným zájmem Karoliny Dvorské je sledování a posouzení účinnosti psychosociálních intervencí u schizofrenie. Tématu se věnuje v rámci postgraduálního studia klinické psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.


PhDr. Miloslava Raisová, Ph.D.

Od roku 2016 vyučuje lékařskou psychologii na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady se na Oddělení klinické psychologie věnuje neuropsychologické diagnostice osob s roztroušenou sklerózou. V Národním ústavu duševního zdraví v Klecanech působí na pozici výzkumníka-juniora.


Miloslava Raisová vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy a SZZK ukončila dva obory: dvouoborovou psychologii (Pedagogika a Psychologie) a jednooborovou psychologii se specializací na Klinickou psychologii. Absolvovala postgraduální studium klinické psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, které ukončila obhajobou disertační práce na téma: Odolnost vůči zátěži a rozvoj syndromu burnout u zdravotních sester. Ve své profesní dráze se dlouhodobě věnovala neuropsychologické diagnostice u pacientů s Alzheimerovou nemocí v ambulantní poradně pro poruchy paměti na Neurologické klinice FN Královské Vinohrady Praha. Od roku 2012 byla spoluřešitelkou neuropsychologického grantu MZ IGA ("Krátké kognitivní testy a dotazníky k časné a kvalitní diagnostice Alzheimerovy nemoci") za FN KV Praha a působila jako odborný spolupracovník i v dalších grantových projektech. Kromě klinických zkušeností z neuropsychologie má zkušenosti i v dalších oblastech psychologické diagnostiky jak dospělé tak i dětské populace. Pracovala například na dětském psychiatrickém oddělení VFN Praha,  v oblasti dopravní psychologie u soukromé dopravní firmy, v oblasti personalistiky a lidských zdrojů, kde se věnovala výběru vhodných kandidátů na určité profese a v soukromé ambulanci. Je členkou několika odborných společností: Neuropsychiatrické fórum o. s. (NPF), Českomoravská psychologická společnost (ČMPS), Česká neuropsychologická společnost o. s. (CENES), Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging (ČSTPMJ) a spoluautorkou několika odborných publikací.  Poslední publikace vydána na podzim roku 2015, kde je spoluautorkou, je zaměřená na oblast diagnostiky u pacientů s Alzheimerovou nemocí („Testy a dotazníky pro vyšetřování kognitivních funkcí, nálady a soběstačnosti“).


PhDr. Martin Loučka, Ph.D.

V rámci lékařské psychologie na 3. lékařské fakultě vyučuje témata paliativní péče a sdělování špatných zpráv. Je ředitelem Centra paliativní péče (paliativnicentrum.cz), které se věnuje rozvoji tohoto oboru skrze výzkumné a vzdělávací projekty a jako psycholog spolupracuje s domácím hospicem Cesta domů (cestadomu.cz).


Martin Loučka vystudoval psychologii a sociální práci na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Doktorát v paliativní péči získal na Lancaster University v Anglii jako stipendista Marie Curie Actions a poté absolvoval postdoktorskou stáž v rámci Fulbright Schuman stipendia na Icahn School of Medicine at Mount Sinai v New Yorku. Absolvoval výcvik v dětské paliativní péči (dětský hospic Plamienok), telefonické krizové intervenci (o. s. Rafae) a komplexní výcvik v gestalt psychoterapii (institut Dialog). V minulosti pracoval na Modré lince, v rodinné poradně Bethesda a v podpůrných programech pro rodiny pacientů na klinikách dětské onkologie v Brně a Banské Bystrici.


V rámci výzkumných aktivit se věnuje řadě témat, mimo jiné hodnocení efektivity paliativní péče, prioritami pacientů v závěru života a komunikaci mezi zdravotníky a rodinou pacienta.


Více na:


MUDr. Pavla Čermáková, Ph.D.

Na Oddělení lékařské psychologie při 3. lékařské fakultě vyučuje kurz Metodologie, zároveň pracuje na pozici výzkumníka-seniora ve výzkumném programu Sociální psychiatrie v Národním ústavu duševního zdraví.


Pavla Čermáková vystudovala v roce 2013 všeobecné lékařství na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Poté absolvovala postgraduální studium na Karolinska Institutet ve Stockholmu, Švédsku, kde obhájila dizertaci na téma „Kardiovaskulární nemoci u demence“ a získala titul Ph.D. v lékařských vědách. Během postgraduálního studia se účastnila dvouleté výzkumné školy „Swedish INterdisciplinary Graduate School in register-based research – SINGS”. V roce 2015 absolvovala pětiměsíční stáž na National Institute of Health v Bethesdě, Spojených státech amerických, kde pracovala ve skupině zaměřené na neuroepidemiologii při National Institute of Aging.   


Ve svém výzkumu se zabývá stárnutím mozku, prevencí demence snížením cévních rizikových faktorů a komorbiditami u pacientů s duševním onemocněním. Má zkušenosti s analýzou dat ze švédských a českých zdravotnických registrů a z epidemiologických populačních studií.


Více na: https://scholar.google.cz/citations?user=Qe1Ew_8AAAAJ&hl=cs


Mgr. Kristýna Poláková

Kristýna Poláková vystudovala obor Ošetřovatelství na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a obor Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Nyní studuje doktorandské studium paliativní péče na Lancaster University ve Velké Británii. Absolvovala vý¬cvik v dětské paliativní péči, pořádaný International Children’s Palliative Care Network a v roce 2017 získala stipendium Nadačního fondu Avast pro lídry v paliativní péči. V současné době pracuje jako výzkumná pracovnice v Centru paliativní péče.


Ve svém výzkumu se věnuje prognostickému uvědomování pacientů s pokročilým onkologickým onemocněním a dětské paliativní péči.


Mgr. Karolína Vlčková

Karolína Vlčková (dříve Horáková) vystudovala psychologii na FF UK v Praze, absolvovala program Erasmus na univerzitě v Groningenu a výcviky v reminiscenční terapii a trénování paměti. Karolína stážovala na Neurologické klinice 2. LF UK v Motole, na gerontopsychiatrii v Dobřanech, v několika českých hospicech a pracovala také pro Centrum aktivizačních programů Prahy 8 a Domov Sue Ryder v Praze. Od roku 2014 působila jako výzkumný asistent pro Národní ústav duševního zdraví (dříve Psychiatrické centrum Praha) na projektech, které se týkaly standardizace neuropsychologických metod, dále se věnovala diagnostice kognitivních poruch u seniorů a lingvistickým fenoménům u seniorů s kognitivní poruchou.


V současné době dokončuje studium sociální práce na FF UK v Praze a studuje doktorské studium na 1. LF UK v Praze. Pracuje jako výzkumný pracovník se zaměřením na paliativní péči a gerontopsychologii v Centru paliativní péče, kde realizuje svůj doktorský projekt, v němž se zabývá prognostickým uvědomováním u pacientů s onkologickým nemocněním. Věnuje se také metodologii a využití dotazníků, připravuje českou verzi dotazníku IPOS na měření kvality života u pacientů v paliativní péči.


 : : Více informací o publikacích

MUDr. Adam Houska

MUDr. Adam Houska vyučuje v rámci lékařské psychologie na 3. Lékařské fakultě témata paliativní péče a komunikace závažných zpráv. Pracuje jako vedoucí lékař Podpůrného a paliativního týmu FNKV a výzkumný pracovník Centra paliativní péče.


Adam Houska je absolventem 3. lékařské fakulty. Pracoval na Interní klinice Ústřední vojenské nemocnice, v ordinaci praktického lékaře ve Slaném a jako kmenový lékař mobilního hospicu Cesta domů. Získal specializovanou způsobilost ve všeobecném praktickém lékařství a v paliativní medicíně. V rámci doktorského studia lékařské psychologie na 1. Lékařské fakultě UK se věnuje problematice autonomie pacientů v závěru života. V Centru paliativní péče se podílí zejména na výzkumných a vzdělávacích aktivitách.

Mgr. Michaela Viktorinová, M.Sc.

Michaela Viktorinová vystudovala psychologii na FF UK v Praze a postgraduální MSc program zaměřený na neurovědy a psychoanalytickou teorii na University College London-Anna Freud Centre v Londýně. Od r. 2012 pracuje v Národním ústavu duševního zdraví (dříve Psychiatrické centrum Praha) jako psycholog a výzkumný pracovník, v r. 2017 vykonala atestaci v oboru Klinická psychologie. V NUDZ se aktuálně podílí na výzkumných projektech zaměřených na možnosti využití psychedelik v léčbě duševních poruch a dokončuje doktorské studium na 3. LF UK v programu Neurovědy. Je absolventkou sebezkušenostního výcviku v integrativní psychoterapii (Skálův institut), krizové intervenci (Remedium), kandidátkou České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii a zajímá se o propojení neurověd s psychoterapií. V soukromé praxi poskytuje psychologické poradenství převážně dospívajícím klientům.


MUDr. Eliška Selingerová

Na ústavu lékařské psychologie 3. lékařské fakulty UK zodpovídá za výuku předmětu Metodologie. Je lékařkou Státního zdravotního ústavu v Praze (Centrum podpory veřejného zdraví), kde se podílí na přípravě široké škály preventivních a vzdělávacích programů. V rámci svého doktorského studia na 2.interní klinice FNKV se věnuje zdraví a chování české veganské populace a dopadům alternativního stravování na zdraví.


Eliška Selinger vystudovala v roce 2019 všeobecné lékařství na 3.Lékařské fakultě UK. V rámci svého studia absolvovala několikaměsíční výzkumné stáže na Universita Magna Greacia v Catanzaro, v Německém centru výzkumu nádorů (DKFZ) v Heidelbergu a na Arctic University of Norway v Tromso a dále krátkodobé tréninky v Evropské molekulárně biologické laboratoři (EMBL) v Heidelbergu a v Německém diabetologickém centru (DDZ) v Dusseldorfu. Je jednou z iniciátorek založení Evropské sítě výzkumníků se zájmem o téma rostlinné stravy (VESNA).


Výzkumně se pohybuje především v oboru nutriční epidemiologie a datové analýze. Má zkušenosti z molekulární biologie, v rámci zahraničních stáží absolvovala kurzy klinické epidemiologie, vyhledávání a  hodnocení výzkumu a statistiky. Získala také praktické zkušenosti s prací s nutričně-epidemickými daty propojenými s nádorovým registrem (NOWAC study). V současné době pracuje především na nutričně-epigenetickém výzkum methylačních donorů a DNA methylace u veganů a podílí se na výzkumu zdraví vegetariánských a veganských dětí. Kromě metodologie vyučuje volitelné kurzy věnované zdraví a prevenci u vegetariánů a veganů. Je českou koordinátorkou programu Evropského technologického institutitu (EIT): Eat Healthy to Keep healthy zaměřeného na překlad, adaptaci a disseminaci preventivních metodických pomůcek pro 1.stupeň ZŠ. Působí jako popularizátorka vědy, mimojiné v rámci organiazčního týmu soutěže Science Slam CUNI.


Poslední změna: 23. září 2020 15:00 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor