Prezentace pracoviště

Klinika psychiatrie a lékařské psychologie 3.LF UK sídlí v Národním ústavu duševního zdraví v Klecanech, který je její klinickou a výzkumnou bází, jež slouží pro výuku magisterského studia medicíny, bakalářských studií a doktorandských studií.


Psychiatrie je lékařský obor, zabývající se prevencí, diagnostikou a léčbou duševních poruch. Psychiatrie jako vědní disciplína náleží do oboru neurověd. Ve spolupráci s dalšími lékařskými obory zkoumá etiopatogenezi a terapii duševních poruch. Více než jiné lékařské obory navazuje psychiatrie i na poznatky věd humanitních (psychologie, sociologie).


Vědecká práce

Vědecká práce oboru navazuje na výzkum v oblasti molekulární biologie, neurověd, fyziologie CNS, psychologie, demografie a sociologie. Zahrnuje metody základního translačního a aplikovaného výzkumu v neurovědách a také klinický a aplikovaný výzkum duševních poruch, poruch chování a prožívání. Psychiatrická problematika je studována též metodikou epidemiologie nepřenosných onemocnění a poruch včetně závislostí. K této vědecké práci má 3.LF UK v Národním ústavu duševního zdraví v Klecanech zázemí v celém rozsahu. NUDZ je zároveň propojen spoluprací s ostatními odpovídajícími pracovišti fakulty.


Výuka oboru psychiatrie na 3.LF UK

NUDZ (Klinika psychiatrie a lékařské psychologie) poskytuje a zajišťuje magisterské studium všeobecného lékařství (přednášky a praktická cvičení) v českém a anglickém curriculu v modulech Neurobehaviorální vědy I, Neurobehaviorální vědy II, vypisuje 6 Povinně volitelných a volitelných kurzů jak pro studenty 3.LF UK, tak studenty Univerzity Karlovy (Biologická psychiatrie, Psychopathology in /moving/ pictures: film and mental illness, Experimentální psychofarmakologie: současný výzkum psychedelik a psychedelická psychoterapie, Velké psychiatrické případy ze současného pohledu, Hodnocení psychopatologie, Spánková medicína). Klinika psychiatrie je spolu s Neurologickou klinikou garantem části Státní rigorózní zkoušky z Neurobehaviorálních věd. Zajišťuje výuku psychiatrie v bakalářském studijním programu Fyzioterapie, Specializace ve zdravotnictví: Dentální hygienistka, Ošetřovatelství (Všeobecná sestra v denním i dálkovém studiu).

Klinika psychiatrie se podílí na výuce postgraduálních studentů Biomedicíny v oboru Neurovědy a na specializačním vzdělávání Psychiatrie. Cíleně se zaměřuje na soustavné rozvíjení znalostí a dovedností výzkumníků i vzdělávací akce určené pro širokou odbornou veřejnost.


Perspektiva oboru

Po výzkumu, výuce a výchově v psychiatrii významně narůstá společenská poptávka, která činí tento obor v rámci univerzitního školství stále atraktivnější, a to i vzhledem k probíhající reformě oboru na celostátní úrovni. Pokud jde o 3.LF UK, je perspektiva oboru pozitivně podpořena též mimořádným personálním (výchovou 10-15 Ph.D. studentů ročně), přístrojovým a materiálním zajištěním (OPpVVaI NUDZ, Progress).Poslední změna: 14. září 2021 08:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor