Ekonomické oddělení

Kontakty

Děkanát - ekonomické oddělení

Úřední hodiny:
Ekonomické odd.Po, Út, Čt, Pá: 8.00-11.30, 12.00-14.30 PokladnaÚt a Čt: 8.00-11.00 Bankovní spojení:http://www.lf3.cuni.cz/3LF-168.html

+ Popis oddělení

Ekonomické oddělení zabezpečuje činnost fakulty zejména tím, že:
1.sestavuje rozpočet fakulty i rozpočet jednotlivých samostatných základních pracovišť a činností a trvale vyhodnocuje jejich plnění,
2.zpracovává finanční plány včetně jejich aktualizace a na jejich základě předkládá vedení fakulty návrhy zásad ekonomického řízení fakulty,
3.zpracovává finanční prognózy, analýzy, kalkulace a výkazy s ekonomickou problematikou,
4.kontroluje dodržování rozpočtové kázně, ostatních obecně závazných právních předpisů i účinnost fakultních ekonomických nástrojů,
5.zajišťuje plnění funkce účetní jednotky za fakultu,
6.vede evidenci majetku fakulty,
7.zajišťuje pokladní službu a platební styk,
8.vystavuje faktury pro odběratele,
9.projednává s bankami veškeré finanční záležitosti,
10.plní funkce hlavního účetního a správce rozpočtu ve smyslu zákona o finanční kontrole,
11.zpracovává návrhy a aktualizace interních předpisů 3.LF UK ve spravované oblasti a po schválení děkanem kontroluje jejich dodržování,
12.vyjadřuje se k investičním potřebám fakulty v rámci své kompetence,
13.připravuje, shromažďuje a zpracovává statistické údaje za spravovanou oblast
14.zodpovídá za problematiku z oblasti daňové, celní a cenové a jejich projednání s příslušnými orgány státní správy a Univerzity Karlovy v Praze.

Telefon: 420 26710 2179
Adresa: Ruská 2411/87, Praha (hlavní město), Praha 10, PSČ: 10000

Vedoucí

Marta Koudelková 420 26710 2179 marta.koudelkova@lf3.cuni.cz

Finanční účetní

Eva Dusilová 420 26710 2238 eva.dusilova@lf3.cuni.cz
Lucie Heltová, DiS. 420 26710 2269 lucie.heltova@lf3.cuni.cz
Bc. Libuše Krejcárková 420 26710 2236 libuse.krejcarkova@lf3.cuni.cz
Ivana Kunštárová 420 26710 2166 ivana.kunstarova@lf3.cuni.cz
Alena Mašková 420 26710 2164 alena.maskova@lf3.cuni.cz

Aktuálně

Provedení inventarizace 2023

Inventarizaci v roce 2023 řeší opatření děkana číslo 2023/08. Opatření děkana včetně všech příloh je k dispozici na http://www.lf3.cuni.cz/3LF-232.html#1


Nastavení prohlížeče Edge aby v něm fungoval EIS

Prohlížeč Internet Explorer již nebude od 15. června 2022 ve Windows 10 a 11 podporován., proto je potřeba začít používat prohlížeč Edge. Na stránce https://www.lf3.cuni.cz/3LF-2172.html naleznete veškeré postupy jak nastavit prohlížeč Edge, aby v něm fungoval Ekonomický informační systém.


Dodržování zákonného postupu při objednávání služeb a zboží

Veřejná vysoká škola je institucí hospodařící s veřejnými zdroji a proto se na ni vztahuje Zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole. Ve smyslu tohoto zákona i ve smyslu vnitřních předpisů (Příkaz děkana č. 23/2011 k vystavování objednávek v programu EIS – JASU; Směrnice děkana č. 6/2010 Oběh účetních dokladů), které tento zákon aplikují na fakultní podmínky, jsou všichni zaměstnanci povinni dodržovat stanovený závazný postup při pořizování zboží a služeb, jehož časový sled bude doložitelný v ekonomickém programu. Více zde...


Aktualizovaná směrnice děkana č. 1/2007 o cestovních náhradách

Ve směrnici je zapracován dodatek č. 4, v rámci kterého došlo ke změně částky náhrady výdajů za ubytování.

Směrnice naleznete zde...


Nový modul Jízdy v Ekonomickém informačním systému EIS

V EIS je pro všechny uživatele zpřístupněn modul Jízdy, který slouží k zadávání žádostí o tuzemské i zahraniční cesty a následně i pro vyúčtování cest. Postup zadávání je obdobný jako u zadávání objednávek. Schvalování tuzemských cest: pracovník, přednosta ústavu, kliniky, oddělení administrativy vědy a výzkumu, je-li cesta hrazena z prostředků projektu, tajemnice fakulty. Schvalování zahraničních cest cest: pracovník , přednosta ústavu, kliniky, oddělení administrativy vědy a výzkumu , je-li cesta hrazena z prostředků projektu, kolegium děkana.


Daňové doklady v roce 2013

Novela zákona o Dani z přidané hodnoty zakazuje jakékoliv změny na daňových dokladech (fakturách, paragonech) . Jedná se o opatřování dokladů razítky příjemce, podpisy zdroji financování a dalšími dodatečnými úpravami. Všechny tyto údaje jsou přípustné pouze na zvláštní příloze k daňovému dokladu. Tato změna bude obsažena v dodatku směrnice o oběhu účetních dokladů. Zvláštní přílohou budou vybaveny všechny faktury a ostatní daňové doklady v podatelně. Pokud bude na dokladu cokoliv připsáno zaměstnancem fakulty, nemůže být takovýto doklad ekonomickým oddělením akceptován, tedy proplacen.


Oznámení Ekonomického oddělení

S účinností Příkazu děkana č. 23/2011 k vystavování objednávek v programu EIS – JASU je zpřístupněna I. etapa Ekonomického informačního systému EIS-JASU zaměřená na vytváření a schvalování objednávek v elektronické podobě. EIS je dostupný pomocí webového prohlížeče na adrese https://eis.ruk.cuni.cz/3lf. Odkaz na tento systém je umístěný také jak na úvodní stránce fakulty, tak na stránkách Ekonomického oddělení. Informace o přihlášení do EIS vám dá buď ekonomické oddělení, nebo jsou dostupné po přihlášení v detailu aktuality. Více zde...Poslední změna: 1. listopad 2023 13:53 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor