Studijní povinnosti v rámci DSP Kardiovaskulární vědy

Je povinností studenta a školitele tyto povinnosti zabudovat (po ev. bližší konkretizaci dle tématu) do individuálního studijního plánu pro daný ročník studia. Nebude-li tomu tak, individuální studijní plán nebude Oborovou radou schválen.

1. ročník studia (prezenční i kombinovaná forma)

Povinnosti, které student musí splnit, jinak bude klasifikován „C“ a studium mu bude po 1.ročníku ukončeno jako neúspěšné.


1. Zkouška z anglického jazyka

2. Napsání přehledného článku o studované problematice a jeho odeslání do recenzovaného časopisu (může jít i o tuzemský časopis bez IF). Ke splnění povinnosti stačí full text článku + potvrzení o odeslání do časopisu. Není nutné, aby článek během 1.roku studia byl již časopisem přijat.


Další doporučené studijní povinnosti. (Jejich případné nesplnění musí být písemně zdůvodněno studentem, odsouhlaseno školitelem a student se musí zavázat k jejich splnění ve 2. roce studia.)


3. Absolvování kurzu prezentačních dovedností nebo jiného kurzu zaměřeného na prezentaci vědeckých výsledků.

4. Nejméně 1 měsíc trvající stáž na špičkovém tuzemském pracovišti (jiném než základní působiště studenta), zabývajícím se kardiovaskulárním výzkumem.

5. Absolvování nejméně jednoho kurzu metodologie experimentálního a/nebo klinického výzkumu nebo kurzu biomedicínské statistiky.


2. ročník

Povinnosti, které student musí splnit, jinak bude klasifikován „C“ a studium mu bude po 2.ročníku ukončeno jako neúspěšné.


1. Prezentace přednášky nebo posteru v angličtině na odborné konferenci v ČR nebo v zahraničí. Prezentace nemusí nezbytně obsahovat již první vědecké výsledky, ale může jít jen o přehledové sdělení či kasuistiku. Student musí být jak prezentujícím tak i prvním autorem.


Další doporučené studijní povinnosti. (Jejich případné nesplnění musí být písemně zdůvodněno studentem, odsouhlaseno školitelem a student se musí zavázat k jejich splnění ve 3. roce studia.)


2. Nejméně 1 měsíc trvající stáž na zahraničním pracovišti, zabývajícím se kardiovaskulárním výzkumem. Možnou alternativou stáže na zahraničním pracovišti může být nejméně 1 měsíc trvající stáž v ČR na ústavu či klinice opačného zaměření než je mateřské pracoviště studenta: tzn. studenti primárně zařazení na teoretických či preklinických ústavech absolvují nejméně 1 měsíční stáž na klinickém pracovišti s kardiovaskulárním zaměřením (dle vlastní volby) a naopak studenti primárně zařazení na klinikách absolvují nejméně 1 měsíční stáž v teoretickém či preklinickém ústavu (dle vlastní volby).

3. Absolvování nejméně jednoho kurzu zaměřeného speciálně na kardiovaskulární oblast (např. teoretické základy výzkumu kardiovaskulárních nemocí, to nejlepší z klinického kardiovaskulárního výzkumu). Přijatelné (resp. vítané) jsou i kurzy (v ČR nebo v zahraničí) zaměřené specificky na studovanou problematiku.

(4.) Případné splnění odložených povinností (č. 3-5) z 1.ročníku studia.


3. ročník (prezenční forma) resp. 3.-4. ročník (kombinovaná forma)

Povinnosti, které student musí splnit, jinak bude klasifikován „C“ a studium mu bude po 3.(4.) ročníku ukončeno jako neúspěšné.


1. Spoluautorství nejméně 1 článku in extenso v časopise s impakt faktorem vyšším než 1,5

2. Prezentace (jako 1.autor) vlastních vědeckých výsledků (tedy již nikoli kasuistiky či přehledného sdělení) v angličtině nejméně na jednom mezinárodním kongresu či konferenci v zahraničí.


Další doporučené studijní povinnosti. (Jejich případné nesplnění musí být písemně zdůvodněno studentem, odsouhlaseno školitelem a student se musí zavázat k jejich splnění ve 4.(5.) roce studia.)


3. Absolvování státní zkoušky

(4.) Případné splnění odložených povinností (č. 2-3) ze 2.ročníku studia.


4. ročník (prezenční forma) resp. 5. ročník (kombinovaná forma)

Povinnosti, které student musí splnit, jinak bude klasifikován „C“ a studium mu bude po 4.(5.) ročníku ukončeno jako neúspěšné.


1. Druhá prezentace vlastních výsledků na mezinárodním kongresu (první autor)

2. Stěžejní publikace získaných výsledků v mezinárodním časopise s impakt faktorem vyšším než 1,5 (student je prvním autorem nejméně jednoho článku s vlastními výsledky, publikovaného in extenso). Tento stěžejní článek nemůže být pouhým abstraktem, kasuistikou ani přehledovým sdělením.

(3.) Případné splnění odložených povinností (státní zkouška) ze 3.(4.) ročníku studia.

4. Sepsání a obhajoba doktorské dizertační práce.


V konkrétně odůvodněných případech na písemnou žádost studenta může být studium (kombinovaná forma) prodlouženo až do celkového trvání 8 let. V takovém případě je na konci každého akademického roku školitelem a oborovou radou posouzeno, zda student ve svém studiu konkrétně pokročil. Pokud v průběhu kteréhokoli akademického roku student neprokáže žádnou konkrétní aktivitu, bude mu studium ukončeno. Prodlužování se však nepovoluje v případě nesplnění základních dvou povinností v 1.ročníku.


Kurzy pro doktorandy studující v DSP „Kardiovaskulární vědy“Do ISP je nutné zadat mimo kurzů i tyto předměty:


  • Angličtina pro doktorské studium, kód CPGS001

  • Státní doktorská zkouška, kód CPGS002

  • Obhajoba dizertační práce, kód CPGS003Poslední změna: 8. říjen 2021 11:31 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor