Podmínky a průběh SZK

Podmínky podání přihlášky ke zkoušce:

 1. Splnění všech povinností daných studijním plánem.

 2. Potvrzení školitele o splnění těchto povinností a jeho souhlas s přihláškou ke státní zkoušce.

 3. Předložení nejméně dvou publikovaných článků v časopisech s impakt faktorem vyšším než 1,0. Nejméně v jednom z nich musí být uchazeč prvním autorem a tento prvoautorský článek musí obsahovat výsledky vlastního výzkumu (nemůže se jednat o přehledový článek, editorial, kasuistiku, abstrakt apod.). Je přijatelné, aby tento článek byl zveřejněn příslušným časopisem předběžně ve formě „e-pub ahead of print“.


Průběh státní zkoušky:

Zkušební komise je nejméně tříčlenná a je složena ze členů Oborové rady. Při zkoušce je přítomen školitel uchazeče nebo školitelem určený spolupracovník, který se s uchazečem podílel na jeho výzkumu (školitel není členem zkušební komise).

Zkouška začne diskuzí o hypotéze chystané (budoucí) dizertační práce.

Uchazeč si následně vylosuje dvojici otázek, z nichž jedna bude z preklinických a teoretických oborů a jedna z klinických oborů. Uchazeč si může vyžádat čas na přípravu v délce max. 15 minut.


Otázky ke zkoušce

Teoretická část


 1. Anatomie a histologie srdce a cév

 2. Patofyziologické vztahy mezi diabetem a kardiovaskulárními chorobami

 3. Hemodynamika systémového a plicního oběhu

 4. Hodnocení funkce a perfúze levé komory

 5. Genetický podklad kardiovaskulárních chorob

 6. Patofyziologické vztahy ledvin a kardiovaskulárního systému

 7. Patofyziologie aterosklerózy

 8. Epidemiologie kardiovaskulárních chorob

 9. Patofyziologie srdečního selhání

 10. Trombóza a kardiovaskulární systém

 11. Teoretické základy EKG, elektrofyziologie srdce

 12. Vývoj srdce a cév

 13. Základní metodologie vědy: hypotéza, protokol projektu, prospektivní / retrospektivní / kohortová / randomizovaná / dvojitě slepá / jednoduše slepá / otevřená studie, prospektivní registr, retrospektivní analýza.

 14. Základní principy statistiky: určení velikosti souboru, hodnocení statistické významnosti, základní testy.

 15. Etické otázky ve výzkumu: Norimberský kodex, Helsinská deklarace Světové lékařské asociace, místní a národní etické komise, informace pacientům, informovaný souhlas pacienta, etika experimentálního výzkumu.

 16. Základní metodologie vědy: databáze, registrace studie, primární a sekundární cíle (end-points), vstupní a vylučovací kritéria), klinické (tvrdé) cíle, náhradní (měkké, surrogate) cíle.


Klinická část (důraz na znalost patofyziologie)


 1. Akutní koronární syndromy

 2. Cévní mozkové příhody a srdce

 3. Získané a dědičně choroby myokardu a perikardu

 4. Poruchy srdečního rytmu – bradykardie a převodní poruchy. Synkopy.

 5. Onemocnění periferních tepen a žil

 6. Tromboembolická nemoc

 7. Chlopenní vady

 8. Vrozené srdeční vady

 9. Prevence kardiovaskulárních chorob

 10. Esenciální a sekundární hypertenze

 11. Kardiochirurgické operace

 12. Operační výkony v cévní chirurgii

 13. Plicní hypertenze, cor pulmonale

 14. Poruchy srdečního rytmu – tachykardie. Náhlá smrt

 15. Kardiomyopatie.

 16. Šokové stavy
Poslední změna: 17. květen 2021 13:07 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor