Farmakologie a toxikologie

Farmakologie a toxikologie jsou vědy studující mechanismy vzájemné interakce látek a léčiv s biologickými systémy a sledují jejich příznivé i nepříznivé důsledky pro organismus. Konečným cílem je využití těchto znalostí při prevenci, diagnostice a léčení humánních a veterinárních onemocnění.


Velkou předností studia farmakologie a toxikologie je úzké propojení teoretického oboru se všemi klinickými obory, které provádějí terapii, prevenci a diagnostiku. Studijní program ve farmakologii a toxikologii je proto vhodný nejen pro zájemce o experimentální výzkum, ale i pro zájemce, kteří v budoucnu předpokládají své uplatnění v klinické práci. Zaměření studijního programu je však experimentální a to na úrovni pre-klinické i klinické.


Cílem doktorského programu Farmakologie a toxikologie je připravovat odborníky s hlubokými znalostmi v oblasti klinické i experimentální farmakologie a toxikologie. To zahrnuje znalosti ze širokých oblastí farmakokinetiky, farmakodynamiky, účinku i toxicity léčiv, včetně znalostí o vlastnostech lékových forem.


Studijní povinnosti

Konkrétní obsah doktorského studia je každému studentovi určen individuálním studijním plánem. Povinně obsahuje minimálně absolvování dvou předmětů vypsaných jakoukoliv oborovou radou v rámci koordinační rady postgraduálního doktorského studia biomedicíny. Je doporučeno, aby minimálně jeden z absolvovaných předmětů byl vypsán OR Farmakologie a toxikologie.


Součástí studijního plánu je rovněž jazyková zkouška z angličtiny (zkouška na Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků, státní jazyková zkouška nebo mezinárodně uznávaná jazyková zkouška, např. TOEFL, Cambridge Certificate).


Kurzy vypsané OR Farmakologie a toxikologie:

CCOCA0011 Drogy a drogové závislosti (kurz probíhá na 3. LF)

B90274 Aplikovaná farmakokinetika

B90248 Personalizovaná farmakoterapie Program 2024

B90247 Ekotoxikologie

DV01118 Léky indikovaná onemocnění a problematika nežádoucích účinků léčiv (kurz probíhá na 2. LF)

CVOL0182 Základy fytoterapie (kurz probíhá na 3. LF)


Požadavky na tvůrčí činnost

Nejméně dvě originální práce v časopise s IF, které se týkají tématu obhajoby a mají dohromady souhrnný impakt faktorem alespoň 1,0. Alespoň u jedné z publikací musí doktorand být prvním autorem.


Požadavky na absolvování stáží

Doporučenou součástí studijních povinností v doktorském studijním programu je absolvování zahraniční stáže. Vítána je i další forma přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci, např. účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí apod.


Další studijní povinnosti

Součástí individuálního studijního plánu je průběžná publikační činnost a prezentace výsledků na domácích i zahraničních vědeckých konferencích. Možné/vhodné je i zapojení studentů do pregraduální výuky (praktická cvičení).


Státní doktorská zkouška

Státní doktorská zkouška se obvykle koná ve 3. roce doktorského studia. Podmínkou připuštění ke zkoušce jsou:

· zápočty alespoň ze 2 absolvovaných předmětů

· rešeršní práce k tématu disertace (20-30 stran) nebo vlastní odborná publikace v recenzovaném časopise (může být i přehledová)


Státní doktorská zkouška se koná v rozsahu, který je v souladu se studijním programem OR 10. Jejím cílem je ověřit vědecký způsob myšlení studenta, tj. jeho schopnost postihnout podstatu problému včetně schopnosti navrhovat vlastní způsoby řešení předložených problémů. Předpokládá se, že studenti osvědčí při zkoušce nejen znalost zvoleného oboru v celé šíři na úrovni pregraduální, ale i znalost výzkumných trendů a moderní metodologie současné biomedicíny s aplikací na oblast tématu své disertační práce. Zkouška se skládá z diskuze o absolvovaných předmětech ukončených zápočtem, z diskuze o předložené rešerši/vlastní publikaci a zodpovězení losem vybrané trojice otázek. Zkušební otázky z farmakologie a toxikologie jsou uvedeny na stránkách OR, spolu s doporučenou literaturou. Zkouška je ústní a výsledek se vyjadřuje dvěma stupni: „prospěl“, „neprospěl“; předseda komise zapíše výsledek do výkazu o studiu a připojí k zápisu datum a svůj podpis. Zkoušku lze opakovat jen jednou.


Podmínky k připuštění k obhajobě: 

Nejméně dvě originální práce v časopise s IF, které se týkají tématu obhajoby a mají dohromady souhrnný impakt faktorem alespoň 1,0. Alespoň u jedné z publikací musí doktorand být prvním autorem.


 




Poslední změna: 22. duben 2024 09:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojení



Jak k nám


Váš názor