Fyziologie a patofyziologie člověka

Program Fyziologie a patofyziologie člověka je zaměřen na studium funkcí jednotlivých systémů organismu (krve, systém oběhový, dýchací, trávicí, vylučovací, humorální, nervový) a jejich řízení, a to od molekulární úrovně, až po studium vzájemných vztahů mezi jednotlivými systémy v normě a za patologických stavů. Stejně významné je studium faktorů, které mohou zasáhnout do mechanismů vývoje, plasticity a adaptace na epigenetické a vnitřní vlivy.


Experimentální a analytický přístup poznání umožňuje využít získané vědomosti pro prevenci, diagnostiku, terapii a rehabilitaci lidského organismu.


Cílem studia ve studijním programu Fyziologie a patofyziologie člověka je připravit studenta tak, aby byl schopen samostatné vědecké práce nutné pro objasňování fyziologických a patofyziologických mechanismů, které mohou být příčinou závažných klinických onemocnění.


Studijní povinnosti

Studijní povinnosti jsou dány Individuálním studijním plánem (ISP) vypracovaným studentem spolu se školitelem (popřípadě konzultantem) na základě anotace předkládané v rámci přijímacího řízení. Plnění ISP kontroluje a schvaluje školitel a garant studijního programu. Případnou změnu ISP včetně výměny již schváleného školitele, která je řádně zdůvodněná, musí schválit OR, garant programu a děkan příslušné fakulty. Student musí mít zápočty alespoň ze tří kurzů vybraných z aktuálních seznamů kurzů vypsaných v rámci Biomedicíny. Jeden z kurzů může být absolvován v zahraničí. Pokud absolvuje jako vyučující výuku v rozsahu předmětu magisterského studia, může mu být uznán Kurz fyziologie a patofyziologie člověka.


Jazyková zkouška z angličtiny (zkouška na Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků, státní jazyková zkouška nebo mezinárodně uznávaná jazyková zkouška, např. TOEFL, Cambridge Certificate).


Úspěšné absolvování státní doktorské zkoušky


Kurzy vypsané OR Fyziologie a patofyziologie člověka:

B90054 Elektrofyziologické metody v lékařském výzkumu

B90209 Fyzikální interakce krevního oběhu a cévní stěny a současné metody jejich studia

B90044 Vybrané problémy endokrinologie a metabolismu

B90275 Biomedicine and Biotechnology

B90276 Jak být pánem a ne otrokem klinického výzkumu

Odkazy na předměty naleznete zde.


Požadavky na tvůrčí činnost

1) Vypracování Literárního přehledu

2) Publikace minimálně 2 prací s IF


Požadavky na absolvování stáží

OR doporučuje absolvování zejména zahraničních stáží, které by v souhrnu měly trvat alespoň 1 měsíc.


Další studijní povinnosti

Aktivní účast na národních a zahraničních vědeckých konferencích


Státní doktorská zkouška

Podmínky pro SDZ:

1) Jazyková zkouška z angličtiny (zkouška na Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků, státní jazyková zkouška nebo mezinárodně uznávaná jazyková zkouška, např. TOEFL, Cambridge Certificate)

2) Zápočty alespoň ze tří kurzů (předmětů)

3) Literární přehled k tématu disertace s navazující hypotézou a cíli práce (15 – 20 stran bez literatury)

4) 1 publikace v časopise s IF (pouze práce in extenso, ne abstrakt, ne kazuistika či Letter to the Editor).


SDZ je veřejná a koná se před komisí jmenovanou děkanem na návrh OR. Členem komise je školitel nebo konzultant.

1) Student oznámí jednu z předem stanovených trojic tematických okruhů. Otázky jsou studentům k dispozici na adrese: http://pdsb.avcr.cz/oborove-rady/

2) Členové komise zhodnotí vypracovaný Literární přehled a projednají se studentem své připomínky

3) Na uzavřeném jednání vyhodnotí průběh SDZ a hlasují – prospěl x neprospěl

4) Studenta seznámí s výsledkem a výsledek zapíší do indexu

5) Průběh SDZ je popsán v protokolu, který členové podepíší


Názvy tematických okruhů. Každý okruh je složen z cca 14 otázek, které si student losuje

1) Principy fyziologických regulací

2) Fyziologie buňky

3) Vnitřní prostředí a obranné funkce organismu

4) Kardiopulmonální systém a jeho význam pro udržení homeostázy

5) Patofyziologie kardiopulmonálního systému

6) Přeměna látek a forem energií

7) Vylučovací systémy organismu a jejich poruchy

8) Endokrinní regulace a její poruchy

9) Krev a dýchání

10) Smyslové informační vstupy

11) Výkonné funkce nervstva a jejich poruchy

12) Fyziologie a patofyziologie chování, biorytmy

13) Vývojová fyziologie

14) Gastrointestinální trakt


Kombinace okruhů:

1, 4, 14

2, 5, 13

3, 7, 12

4, 7, 11

5, 6, 11

6, 8, 12

7, 10, 14

8, 14, 2

9, 5, 10

10, 2, 4

11, 8, 1

12, 8, 2

13, 14, 7

14, 9, 2


1. Principy fyziologických regulací

1.1. Zásobení tkání kyslíkem

1.2. Isotonie, isoosmie a isohydrie, hospodaření vodou a ionty

1.3. Řízení metabolických dějů v organizmu

1.4. Celkové a lokální řízení krevního tlaku a cirkulace

1.5. Řízení příjmu potravy a vody, pasáž GIT, mikce, defekace

1.6. Řízení dýchání

1.7. Interakce nervový – endokrinní – imunitní systém - psychoneuroendokrinoimunologie

1.8. Lokální, systémové a celotělové řízení fyziologických dějů

1.9. Šok

1.10. Stres

1.11. Látkové a nervové regulační procesy v organizmu

1.12. Hlad a žízeň

1.13. Multiorgánové selhání při sepsi

1.14. Mechanismy adaptace na zevní prostředí

1.15. Genetická podmíněnost chorob

2. Fyziologie buňky

2.1. Funkce buněčné membrány a mezibuněčných kontaktů

2.2. Membránové transportní systémy

2.3. Iontové a vodní kanály

2.4. Intracelulární signální systémy

2.5. Funkce buněčných organel

2.6. Životní cyklus buňky

2.7. Autokrinní a parakrinní informace a komunikace

2.8. Genová exprese a buněčná diferenciace

2.9. Apoptóza a nekróza

2.10. Buněčné receptory a jejich poruchy

2.11. Membránové potenciály

2.12. Srovnání excitace a kontrakce hladkého a kosterního svalu

3. Vnitřní prostředí a obranné funkce organismu

3.1. Tělní tekutiny

3.2. Homeostáza

3.3. Mimobuněčná hmota

3.4. Vnitřní prostředí CNS

3.5. Regulace extracelulární koncentrace draslíku a sodíku

3.6. Imunitní mechanismy a jejich poruchy

3.7. Stáří a stárnutí

3.8. Poruchy acidobazické rovnováhy

3.9. Význam vápníku v organizmu

4. Kardiopulmonální systém a jeho význam pro udržení homeostázy

4.1. Krevní a lymfatický oběh

4.2. Mechanismus srdeční kontrakce a relaxace

4.3. Srdeční automacie a elektrická činnost srdce

4.4. Srdce jako pumpa, srdeční revoluce

4.5. Kardiovaskulární regulační mechanismy

4.6. Koronární oběh

4.7. Krevní oběh mozkem, splanchnickou oblastí, kůží,svalstvem

4.8. Průtok krve placentou a fetální oběh

4.9. Plicní cirkulace

4.10. Význam cirkulace pro renální funkce

4.11. Krátkodobá a dlouhodobá regulace TK

5. Patofyziologie kardiopulmonálního systému

5.1. Adaptace srdečního svalu na pracovní zatížení

5.2. Remodelace myokardu a stěny cévní

5.3. Srdeční selhání – stunning a hibernace

5.4. Základní poruchy srdečního rytmu

5.5. Arteriální hypertenze

5.6. Hypertenze, kolaps, oběhový šok

5.7. Poruchy tvorby a vedení vzruchu v srdci

5.8. Vrozené vady srdeční, chlopenní vady

5.9. Mechanismus vzniku aterosklerózy a jejích komplikací

5.10. Ischemická choroba srdeční

5.11. Plicní hypertenze a cor pulmonale

5.12. Hypoxie a její druhy

6. Přeměna látek a forem energií

6.1. Tkáňové dýchání

6.2. Termoregulační mechanismy

6.3. Přehled metabolických funkcí jater

6.4. Regulace glykémie

6.5. Formy cirkulujících lipidů a jejich metabolismus

6.6. Kvantitativní a kvalitativní poruchy výživy

6.7. Metabolismus proteinů

6.8. Poruchy metabolismu sacharidů

7. Vylučovací systémy organismu a jejich poruchy

7.1. Systémy a orgány podílející se na vylučování

7.2. Úloha ledvin a dýchacího systému při udržování acidobazické rovnováhy a vylučování

H+

7.3. Úloha hormonů a vnitřního prostředí při vylučování vody ledvinami

7.4. Regulace vylučování draslíku, sodíku, fosfátů a vápníku ledvinami

7.5. Mikce a její poruchy

7.6. Příčiny a důsledky porušení koncentrační schopnosti ledvin

7.7. Akutní renální selhání

7.8. Chronické selhání ledvin

7.9. Tubulární defekty

7.10. Funkce glomerulu a její poruchy

8. Endokrinní regulace a její poruchy

8.1. Obecné principy humorálních regulací

8.2. Postavení hypotalamo-hypofyzárního systému v regulaci periferních žláz

8.3. Metabolické a fyziologické důsledky poruch funkce nadledvin

8.4. Reprodukční endokrinologie

8.5. Patofyziologie štítné žlázy

8.6. Kalciofosfátový metabolismus a jeho hormonální regulace

8.7. Patogeneza DM I. a II. a poruch glukózové tolerance

8.8. Poruchy růstu a sexuální diferenciace

9. Krev a dýchání

9.1. Krev a krvetvorné orgány

9.2. Hemostáza a její poruchy

9.3. Hemoglobin (ontogenetické typy a funkční deriváty)

9.4. Centrální regulace dýchání

9.5. Vliv periferních receptorů na regulaci dýchání

9.6. Plicní ventilace

9.7. Vztah ventilace/perfuze

9.8. Transport plynů krví

9.9. Patologické formy dýchání

9.10. pH krve a nárazníkové systémy

9.11. Regulace orgánového prokrvení

10. Smyslové informační vstupy

10.1. Zrak a jeho poruchy

10.2. Poruchy rovnováhy

10.3. Sluch a jeho poruchy

10.4. Poruchy chuťových a čichových vjemů

10.5. Hluboké čití

10.6. Bolest

10.7. Somestetické vnímání a jeho poruchy

10.8. Funkce receptorových buněk

10.9. Centrální projekce smyslových informací

11. Výkonné funkce nervstva a jejich poruchy

11.1. Typy svalů, svalová kontrakce

11.2. Motorické projevy a jejich poruchy

11.3. Centrální mechanismy řízení hybnosti a jejich poruchy

11.4. Autonomní nervový systém a jeho poruchy

11.5. Poruchy periferního nervstva

11.6. Syndromy z porušení míchy

11.7. Syndrom nitrolební hypertenze

12. Fyziologie a patofyziologie chování, biorytmy

12.1. Spánek a jeho poruchy

12.2. Biorytmy, mechanismy, projevy, poruchy

12.3. Rytmické projevy endokrinních funkcí

12.4. Paměť a její poruchy

12.5. Proces učení

12.6. Motivace a instinkty

12.7. Funkce mozkové kůry, mozková kůra u člověka

12.8. Vědomí a jeho poruchy

12.9. Vzestupný a sestupný systém retikulární formace

12.10. City a emoce

12.11. Degenerativní poruchy mozku, Alzheimerova choroba

13. Vývojová fyziologie

13.1. Základní etapy ontogeneze, kritické vývojové periody

13.2. Význam perinatálního období a období odstavu pro vývoj jedince

13.3. Ontogeneze vývoje homeostázy

13.4. Puberta

13.5. Vývoj endokrinního a reprodukčního systému

13.6. Změny funkcí organismu v průběhu stárnutí, teorie mechanismů stárnutí

14. Gastrointestinální trakt

14.1. Zpracování potravy v ústech, regulace sekrece slin

14.2. Fyziologie a patofyziologie polykání

14.3. Žaludek, regulace motility a sekrece

14.4. Funkce a patologie tenkého střeva

14.5. Funkce pankreatu, činnost jater

14.6. Tlusté střevo, pohyby, sekrece, resorpce, defekace

14.7. Přehled motility GIT

14.8. Přehled řízení jednotlivých funkcí GIT

14.9. Mechanismy řízení příjmu potravy a jejich poruch


Doporučená literatura

Lékařská fyziologie, O. Kittnar a kol., Grada 2011

Přehled lékařské fyziologie, Ganong, Galén 2005

Atlas fyziologie člověka, S. Silbernagl, A. Despopoulos, Grada 2016

Atlas patofyziologie, S. Silbernagl, F. Lang, Grada 2012

Atlas fyziologických regulací, O. Kittnar, M. Mlček, Grada 2009

Jakákoliv cizojazyčná učebnice fyziologie a patofyziologie člověka


Podmínky k připuštění k obhajobě:

1) SDZ

2) 2 práce in extenso se souhrnným impakt faktorem alespoň 1. Na jedné z nich musí být student uveden jako první autor

3) Disertační práce a autoreferát musí být vypracované podle pokynů uvedených na stránkách fakult a Biomedicíny.
Poslední změna: 28. červen 2022 11:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor