Neurovědy

Studijní program Neurovědy je zaměřen na všechny aspekty studia a výzkumu nervové tkáně, a to centrální a periferní, ve fyziologickém stavu a v nemoci, v základním výzkumu i v klinickém aplikovaném výzkumu. Studijní program má následující součásti: Neuroanatomie, Neurofyziologie, Neurogenetika, Neuropatologie, Neurologie, Psychiatrie, Neurochirurgie, Neurofarmakologie, Neurorehabilitace, Neurozobrazování.


Cílem studia je, aby student získal znalost neurovědního oboru jako celku, schopnost samostatné vědecké práce, schopnost provedení samostatného výzkumu včetně uveřejnění jeho výsledků v odborném recenzovaném periodiku s definovaným IF a to vše se zřetelem k nervové tkáni její fyziologii a patofyziologii a klinickému výzkumu.


Kurzy vypsané OR Neurovědy:

B90005 Pokroky v neurovědách - Kurz se letos bude odehrávat pouze v českém jazyce a bude tedy určen pouze pro zájemce, kteří tento jazyk ovládají. Anglická verze kurzu bude v případě zájmu studentů probíhat příští rok.


program + registrace ke kurzu Pokroky v Neurovědách

program + registration Advances in NeurosciencesOborová rada Neurovědy bude uznávat následující kurzy vědecké práce a biostatistiky:

B90068 Základy vědecké práce v AV ČR

DS001 Kurz základů vědecké činnosti na 2. lékařské fakultě

CPGS014 Úvod do praktické metodologie vědecké práce na 3. lékařské fakultě

B90211 Kurz biostatistiky pro lékaře a PhD studenty v biomedicínských oborech na 1. lékařské fakultěStudijní povinnosti

Pokroky v neurovědách (povinný kurz). Další kurzy Doktorských studijních programů v biomedicíně (povinný alespoň jeden dle volby studenta a školitele). Zkouška z anglického jazyka (zkouška na Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků, státní jazyková zkouška nebo mezinárodně uznávaná jazyková zkouška, např. TOEFL, Cambridge Certificate) Státní doktorská zkouška z neurověd. Osvojení si základů vědecké práce tak, aby po skončení studia byl student schopen samostatné vědecké práce a publikace jejích výsledků v mezinárodně uznávaných časopisech.


Požadavky na tvůrčí činnost

Příprava a realizace výzkumu, který vede k získání výsledků, které jsou následně publikovány a prezentovány v doktorské dizertační práci. Aktivní účast na vědeckých konferencích, kongresech a sjezdech (dle pokynů školitele resp. s jeho doporučením). Předložení minimálně třech původních prací, přijatých k publikaci nebo již publikovaných v časopisech s definovaným impakt faktorem, jehož kumulativní hodnota přesahuje 1.5. Student je nejméně u jedné z těchto publikací prvním autorem a impakt faktor časopisu této práce přesahuje 1.0. Příprava a úspěšná obhajoba doktorské dizertační práce.


Požadavky na absolvování stáží

V souladu s OR 13/2019 je zahraniční stáž v SP Neurovědy studijní povinností. Část studia na zahraniční instituci však lze v odůvodněných případech nahradit jinou formou přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci, např. účastí na vědeckovýzkumném projektu. Souhrnná délka studia na zahraniční instituci musí činit nejméně jeden měsíc.


Státní doktorská zkouška

Znalost tematických okruhů definovaných otázkami připravenými oborovou radou. Znalost témat probíraných v kurzu Pokroky v neurovědách. Zkouška je ústní.


1) podmínky pro připuštění k SDZ

- kurzy: povinně kurz Pokroky v neurovědách a další kurz z nabídky ostatních oborových rad v DSPB

- zkouška z anglického jazyka

- počet publikací: student má mít splněnu jednu publikaci jako spoluautor v časopise s IF nebo jako první autor v recenzovaném časopise

2) průběh SDZ - zkouška je ústní, komisionální, pokládají se 3 otázky

3) zkušební okruhy (otázky):

1. Struktura a funkce buněčné membrány

2. Membránový transport

3. Excitabilita nervových buněk a iontové kanály

4. Membránový a akční potenciál

5. Vedení vzruchu nervovými vlákny

6. Gliové buňky a jejich funkce

7. Struktura a funkce synapse

8. Synaptické receptory

9. Přehled mediátorů

10. Acetylcholin na nervosvalové ploténce a v CNS

11. Katecholaminové mediátory, serotonin

12. Opioidní peptidy a jejich receptory

13. Neuropeptidy a funkce hypothalamu

14. Excitační aminokyseliny jako synaptické mediátory

15. Glutamátové receptory

16. GABA a glycin

17. Oxid dusnatý, úloha v CNS

18. G proteiny a cyklické nukleotidy v CNS

19. Fosforylace proteinů a regulace nervové funkce

20. Axonový transport

21. Vývoj CNS a neurální lišty - úloha genů

22. Nervová plasticita a regulace

23. Vliv stárnutí na nervový systém

24. Cerebrospinální mok a hematoencefalická bariéra

25. Cirkulace krve v mozku a energetický metabolismus mozku

26. Extracelulární prostor CNS

27. Struktura a funkce periferních nervů

28. Struktura a funkce míchy

29. Struktura a funkce vegetativních nervů

30. Sensorické funkce, přehled, receptory obecně

31. Somatosensorický systém

32. Bolest

33. Oko - receptory a nervové buňky

34. Anatomie a fyziologie centrální části zrakového systému

35. Sluch - vnitřní ucho a centrální část sluchového systému

36. Vestibulární systém

37. Chronobiologie

38. Motorický systém mozku

39. Řízení hybnosti - úloha basálních ganglií a mozečku

40. Mozek a emoce - úloha limbického systému

41. Mozková kůra a integrační funkce CNS

42. Úloha thalamu

43. Elektrická aktivita mozku - EEG

44. Elektrická aktivita mozku - pomalé potenciály

45. Elektrická aktivita mozku - evokované potenciály

46. Funkční zobrazovací metody mozku

47. Snímání aktivity neuronů a glie - extracelulární a intracelulární záznam

48. Spánek a bdění – řízení a vztah k základním fyziologickým funkcím

49. Iontově-selektivní mikroelektrody, principy funkce, využití

50. Mozkové řezy, princip metody, využití

51. Základy anatomie mozku

52. Poruchy řeči a poruch gnosie

53. Neurofyziologie učení a paměti

54. Ischemie a hypoxie CNS

55. Epilepsie

56. Poruchy funkce basálních ganglií a jejich mediátorů

57. Alzheimerova choroba

58. Biochemické aspekty duševních poruch

59. Behaviorální modely učení a paměti

60. Neuroendokrinologie

61. Poruchy synaptického přenosu na nervosvalové ploténce

62. Vliv toxických látek na nervový systém

63. Demyelinizační onemocnění

64. Psychiatrická onemocnění – základní charakteristiky

65. Poruchy spánku a bdění

66. Stereotaxe CNS, radiochirurgie pomocí GAMA nožePožadavky v průběhu studiaPoslední změna: 9. leden 2023 15:13 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor