Požadavky v průběhu studia

Předseda oborové rady


prof. MUDr. Jan LACZÓ, Ph.D.

Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol

V Úvalu 84

150 06  Praha 5

tel.: 224 436 860

e-mail: jan.laczo@fnmotol.cz

Kontaktní osoba


ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.

Oddělení Ph.D. studia 2. LF UK

V Úvalu 84

150 06  Praha 5

tel. : 224 435 836

e-mail: jitka.sykorova@lfmotol.cuni.cz


Požadavky v průběhu studia

 • Kvalitní ISP a jeho řádné plnění (kontroluje školitel).

 • Absolvování kurzu Pokroky v neurovědách. Jedná se o dvoutýdenní celodenní kurz, který je přehledem aktuálního neurovědního výzkumu. Probíhá na vybraných pracovištích UK a AV ČR a Nemocnici Na Homolce. Tolerovaná absence je jeden a půl dne.

 • Další kurz z nabídky DSPB. 


OR bude nyní uznávat následující kurzy vědecké práce a biostatistiky:


 1. Kurz základů vědecké práce v AV ČR (B90068)

 2. Kurz základů vědecké činnosti na 2. LF UK (DS001)

 3. Úvod do praktické metodologie vědecké práce na 3. LF UK (CPGS005)

 4. Kurz biostatistiky pro lékaře a PhD studenty v biomedicínských oborech na 1. LF UK (B90211)


Další kurzy jsou OR uznávány pouze na základě podané žádosti. Doporučuje se, aby zvolený kurz měl vztah k náplni studia či tématu disertační práce.


 • Zkouška z anglického jazyka (zkouška na Ústavu jazyků 2. LF UK, státní jazyková zkouška nebo mezinárodně uznávaná jazyková zkouška, např. TOEFL, Cambridge Certificate) 

 • SDZ 

 • Aktivní účast na vědeckých konferencích, kongresech a sjezdech (dle pokynů školitele resp. s jeho doporučením).

 • Osvojení si základů vědecké práce tak, aby po skončení studia byl student schopen samostatné vědecké práce a publikace jejích výsledků v mezinárodně uznávaných časopisech.


Požadavky na absolvování stáží

V souladu s OR 13/2019 doporučuje OR stáž na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce. Část studia v zahraničí však lze v odůvodněných případech nahradit jinou formou přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci, např. účastí na vědeckovýzkumném projektu. 

Vypsané kurzy

B90005 Pokroky v neurovědách

B90068 Základy vědecké práce v AV ČR

DS001 Kurz základů vědecké činnosti na 2. LF

CPGS014 Úvod do praktické metodologie vědecké práce na 3. LF

B90211 Kurz biostatistiky pro lékaře a Ph.D. studenty v biomedicínských oborech na 1. LF


Požadavky ke SDZ

 • absolvování kurzu Pokroky v neurovědách (B90005) a dalšího kurzu v rámci DSPB (povinný alespoň jeden dle volby studenta a školitele)

 • zkouška z anglického jazyka

 • přijetí/publikace nejméně jednoho článku v odborném recenzovaném časopise z databáze RIV, který však nemusí mít IF. V případě, že je student spoluautorem, musí se jednat o originální článek v časopise s definovaným IF, v případě, že student je prvním autorem, se musí jednat o článek (originální nebo review). Krátká sdělení, dopisy editorovi atd. se pro tento účel neuznávají.


Pokud se student ze závažných důvodů nemůže dostavit ke SDZ v plánovaném termínu a je z tohoto termínu děkanem omluven, je mu stanoven termín náhradní, což bývá nejbližší termín, který po tomto termínu následuje. Určení jiného termínu SDZ není nárokové. 


Zkušební okruhy ke SDZ

1. Struktura a funkce buněčné membrány

2. Membránový transport

3. Excitabilita nervových buněk a iontové kanály

4. Membránový a akční potenciál

5. Vedení vzruchu nervovými vlákny

6. Gliové buňky a jejich funkce

7. Struktura a funkce synapse

8. Synaptické receptory

9. Přehled mediátorů

10. Acetylcholin na nervosvalové ploténce a v CNS

11. Katecholaminové mediátory, serotonin

12. Opioidní peptidy a jejich receptory

13. Neuropeptidy a funkce hypothalamu

14. Excitační aminokyseliny jako synaptické mediátory

15. Glutamátové receptory

16. GABA a glycin

17. Oxid dusnatý, úloha v CNS

18. G proteiny a cyklické nukleotidy v CNS

19. Fosforylace proteinů a regulace nervové funkce

20. Axonový transport

21. Vývoj CNS a neurální lišty - úloha genů

22. Nervová plasticita a regulace

23. Vliv stárnutí na nervový systém

24. Cerebrospinální mok a hematoencefalická bariéra

25. Cirkulace krve v mozku a energetický metabolismus mozku

26. Extracelulární prostor CNS

27. Struktura a funkce periferních nervů

28. Struktura a funkce míchy

29. Struktura a funkce vegetativních nervů

30. Sensorické funkce, přehled, receptory obecně

31. Somatosensorický systém

32. Bolest

33. Oko - receptory a nervové buňky

34. Anatomie a fyziologie centrální části zrakového systému

35. Sluch - vnitřní ucho a centrální část sluchového systému

36. Vestibulární systém

37. Chronobiologie

38. Motorický systém mozku

39. Řízení hybnosti - úloha basálních ganglií a mozečku

40. Mozek a emoce - úloha limbického systému

41. Mozková kůra a integrační funkce CNS

42. Úloha thalamu

43. Elektrická aktivita mozku - EEG

44. Elektrická aktivita mozku - pomalé potenciály

45. Elektrická aktivita mozku - evokované potenciály

46. Funkční zobrazovací metody mozku

47. Snímání aktivity neuronů a glie - extracelulární a intracelulární záznam

48. Spánek a bdění – řízení a vztah k základním fyziologickým funkcím

49. Iontově-selektivní mikroelektrody, principy funkce, využití

50. Mozkové řezy, princip metody, využití

51. Základy anatomie mozku

52. Poruchy řeči a poruch gnosie

53. Neurofyziologie učení a paměti

54. Ischemie a hypoxie CNS

55. Epilepsie

56. Poruchy funkce basálních ganglií a jejich mediátorů

57. Alzheimerova choroba

58. Biochemické aspekty duševních poruch

59. Behaviorální modely učení a paměti

60. Neuroendokrinologie

61. Poruchy synaptického přenosu na nervosvalové ploténce

62. Vliv toxických látek na nervový systém

63. Demyelinizační onemocnění

64. Psychiatrická onemocnění – základní charakteristiky

65. Poruchy spánku a bdění

66. Stereotaxe CNS, radiochirurgie pomocí GAMA nože


Doporučená literatura

Adam, P., Brožek, G., Bureš, J., Faber, J. et al.: Pokroky v neurovědách, Univerzita Karlova, Praha, 1995.

Trojan, S. a kol.: Lékařská fyziologie. 4. přepracované a doplněné vydání, Grada, 2004.

Petrovický, P.: Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi díl III. (neuroanatomie a smyslová ústrojí), Osveta, 2003.

Ganong, W. F.: Přehled lékařské fyziologie, (eds. překladu J. Berger), nakladatelství H & H, Praha, 1995.

Silbernagl, S., Lang, F.: Atlas fyziologie člověka, (eds. překladu S. Trojan), Grada Publishing, Praha, 2001.

Foelsch, U. R., Kochsiek, K., Schmidt, R. F.: Patologická fyziologie, (eds. překladu R. Rokyta, J. Mareš), Grada Publishing, 2003.

Höschl, C., Libiger, J., Švestka, J. (eds): Psychiatrie (II. doplněné a opravené vydání), Praha, Tigis, s.r.o., 2004.

Nevšímalová, S., Růžička, E., Tichý J. (eds): Neurologie, Galén, Praha, 2002.

Ambler, Z., Bednařík, J., Růžička, E. (eds): Klinická neurologie, část I. obecná neurologie. Triton, Praha, 2004.

Snell, R. S.: Clinical Neuroanatomy for Medical Students. 5th Edition. Lippincott, Williams and Wilkins, 2001.

Brodal, P.: The Central Nervous System. 3rd Edition. Oxford University Press, 2004.

Bear, M. F., Connors, B. W., Paradiso, M. A.: Neuroscience – Exploring the Brain, 2nd edition, Lippincott, Williams and Wilkins, 2001.

Purves D. et al.: Neuroscience. 2nd Edition, Sinauer Assoc. Sunderland, 2001.

Rosenzweig M. R., Breedlove S. M., Liman A. L.: Biological Psychology. 3rd Edition, Sinauer Assoc. Sunderland, 2002.

R. Cooper, J. R., Bloom, F. E., R. H. Roth R. H.: The Biochemical Basis of Neuropharmacology. 8th Edition, Oxford University Press, 2003


Požadavky na publikační činnost

Příprava a realizace výzkumu, který vede k získání výsledků, které jsou následně publikovány a prezentovány v disertační práci. Předložení minimálně třech původních prací, přijatých k publikaci nebo již publikovaných v časopisech s definovaným impakt faktorem, jehož kumulativní hodnota přesahuje 1,5. Student je nejméně u jedné z těchto publikací prvním autorem a impakt faktor časopisu této práce přesahuje 1,0.


Požadavky k obhajobě

 • SDZ

 • Nejméně tři přijaté/uveřejněné originální publikace v časopisech s IF (celkový součet je vyšší 1,5), z toho nejméně jedna publikace s prvoautorstvím v časopise s IF vyšší 1,0. 

 • OR vyžaduje autoreferát. Poslední změna: 17. květen 2021 12:50 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor