Pořízení vybavení pro inovaci výuky biofyziky na lékařských fakultách UK


Tento projekt je podpořen z Evropských strukturálních a investičních fondů.


Projekt je realizován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzvy č. 02_16_016 pro ERDF pro vysoké školy v prioritní ose 2 OP.


Registrační číslo projektu:    

CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002273

Doba realizace projektu:   

1. 7. 2017 – 30. 11. 2021

Řešitel projektu:

Ing. Jan Kašpar (1.LF UK)

Řešitel projektu na 3.LF:

RNDr. Eugen Kvašňák, PhD.


Základní informace o projektu

Projekt sleduje zvýšení úrovně studia napříč všemi lékařskými fakultami, a to ve formě inovace výuky prostřednictvím pořízení moderního vybavení pro demonstraci použití základních principů fyziky a biofyziky s využitím prvků telemedicíny. Jedná se o pomůcky založené na moderních ICT řešeních doplněné mobilní formou e-learningu, které studentům vhodnou formou zprostředkují požadované znalosti a poslouží k rozšíření jejich schopností při práci s těmito prostředky s návazností na uplatnění v praxi.


Cíl projektu

Cílem projektu je inovovat metody výuky a pořídit inovované laboratorní vybavení, a přispět tak ke zvýšení kvality vzdělávání lékařské biofyziky s pomocí moderních prvků mobilních a ICT systémů.


Dílčí cíle projektu

  1. Vytvoření e-learningového systému pro výuku základů fyziky a lékařské biofyziky, který bude umožňovat využití moderních mobilních komunikačních prostředků. V rámci tohoto cíle dále dojde k:

      a. 

    pořízení vybavení pro výuku s pomocí mobilních komunikačních prostředků,

      b. 

    přizpůsobení obsahu e-learningového systému pro výuku s pomocí mobilních technologií.

  2. Inovace laboratorního vybavení pro praktickou výuku fyziky a lékařské biofyziky (pořízení vybavení a edukačních pomůcek pro podporu výuky základních principů fyziky a biofyziky s prvky telemedicíny), včetně vytvoření řídicího SW pro plné využití pořízeného vybavení ve výuce.


Kvantifikace cílů

Dochází k vytvoření jednoho jednotného e-learningového systému a jeho implementaci na celkem pěti (všech) lékařských fakultách Univerzity Karlovy. E-learningový systém bude pořízen formou nákupu od dodavatele v roce 2019, v následujících letech bude docházet k jeho implementaci a customizaci pro konkrétní potřeby výuky a fakult. Pro 3.LF bude pořízeno celkem 9 výukových stanic pro telemetrické měření (EKG, BMI, krevního tlaku, glykémie, oxymetrie a posturální stability) a dílčích sad pro výuku e-learningu. Dále bude pořízeny samostatné laboratorních přístroje pro praktické úlohy z biofyziky (ultrasonografie, termografie, audiometrie, ergometrie, transkraniální elektrické stimulace apod.). Bude také vytvořen řídící ICT systém nad pořízenými laboratorními přístroji pro účely jejich plného využití při výuce.


Realizace projektu přinese následující změny:

Odstranění bariér při studiu lékařské biofyziky ve vazbě na budoucí praktické uplatnění a zatraktivnění výuky: inovace metod výuky ve formě vytvoření e-learningu dostupného přes mobilní zařízení – specializované mobilní aplikace, využití moderních komunikačních zařízení – smartphonů a tabletů. V současné podobě se výuka v podobě e-learningu a výukových mobilních aplikací nerealizuje.


Inovace přístrojového vybavení: Pořízené laboratorní vybavení umožní praktickou výuku s pomocí demonstračních setů a s pomocí řídicího ICT systému, které zahrnuje prvky telemedicíny. Přístup simulovaného pacienta i lékaře. Bude možné provádět demonstrace na reálné problematice s využitím prvků telemedicíny a eHealth, což umožní kvalitní vzdělávání a zvýší schopnosti absolventů při jejich následném uplatnění na trhu práce.


Zjednodušení evidence výstupů a hodnocení praktické výuky: Pořizovaný ICT systém umožní studentům zjednodušenou tvorbu a vyplňování protokolů z jednotlivých biofyzikálních úloh a v jednotné formě je bude evidovat. Pro vyučující budou připraveny funkcionality pro automatické předvyhodnocení v interním systému s cílem usnadnit celkové hodnocení studentů. Pořizovaná ICT infrastruktura navíc umožní propojení všech serverových databází jednotlivých fakult a náhled na data získaná v průběhu výuky mediků. Roční počet provedených měření, které odpovídají počtu studentů realizujících praktika z biofyziky, se tak předpokládá v řádu několika set záznamů. Tato databáze záznamů následně bude sloužit navazujícím aktivitám s návazností na průběžné hodnocení výuky, vzájemnému porovnání vybraných parametrů a pro potřeby budoucích analýz za účelem neustálého zlepšování kvality výuky.


Harmonogram

Zahájení projektu: 1. 7. 2017

Zahájení fyzické realizace projektu: 1. 7. 2017

Předpokládané ukončení fyzické realizace projektu: 30. 11. 2021Poslední změna: 14. srpen 2020 14:37 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor