Projekt Výzkum, Vývoj, Vysočina - Cesty k vědění VŠPJ (CZ.1.07/2.3.00/35.0029)

Název projektu

Výzkum, Vývoj, Vysočina - Cesty k vědění VŠPJ

Reg.číslo: CZ.1.07/2.3.00/35.0029


Příjemce : Vysoká škola polytechnická Jihlava

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK)

Název prioritní osy: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj


Popis projektu

Cílem projektu je popularizace výzkumu a vývoje mezi studenty bakalářských studijních programů VŠPJ a rovněž mezi žáky vybraných středních škol zejména Kraje Vysočina. Projekt je zacílen rovněž na systematické vzdělávání akademických pracovníků v oblasti metodiky popularizace a komunikace výzkumu a vývoje. Během realizace projektu je plánováno rovněž využití vhodných metodických postupů v působení na cílovou skupinu akademických pracovníků za účelem zvýšení kvality prezentace výstupů výzkumu a vývoje. V partnerské spolupráci s vybranými pracovišti univerzit a veřejnou výzkumnou institucí bude docházet k přenosu dovedností a zkušeností v oblasti popularizace výsledků výzkumu a vývoje na cílové skupiny, jako jsou akademičtí a ostatní pracovníci VŠPJ, studenti bakalářských oborů na VŠPJ a na další zájemce o vědeckou-výzkumnou práci z řad žáků vybraných středních škol na území Kraje Vysočina. Hlavním výstupem bude zajištění odborného rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji včetně zvýšení počtu nových lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji. V průběhu realizace projektu bude rovněž zavedena metoda systematické práce se studenty bakalářských oborů na VŠPJ a se žáky vybraných středních škol v Kraji Vysočina v oblasti seznamování se s výzkumem a vývojem. Do projektu budou zapojeni akademičtí a výzkumní pracovníci s excelentními zkušenostmi s výzkumem a vývojem z partnerských institucí - z Národohospodářského ústavu Akademie věd, z Fakulty elektrotechnické ČVUT, z 3. lékařské fakulty UK a z Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, kteří budou na území Kraje Vysočina během svého působení na vybrané cílové skupiny popularizovat výsledky VaV a tím získávat nové zájemce pro odbornou činnost v oblasti VaV.


Zapojení 3. LF UK proběhne zejména v klíčových aktivitách KA2 - Systematická práce se studenty VŠPJ v oblasti výzkumu a vývoje a KA4 Systematické vzdělávání akademických pracovníků VŠPJ v oblasti metodiky výzkumu a vývoje, jejich popularizace a prezentace a to v oblasti zdravotnických disciplín, které jsou pěstovány na VŠPJ.


Předkládaný projekt v klíčové aktivitě KA2 pro zpřístupnění a přirozené zprostředkování možností další akademické profilace počítá v pravidelných zájmových seminářích k zapojení doktorandů a mladých vědců z 3. LF UK. Doktorandi a mladí vědci si budou moci vyzkoušet práci se studenty bakalářských oborů profilovaných zejména na spolupráci s aplikační sférou, posluchači zájmových seminářů budou mít možnost seznámit se s prací doktorandů a mladých vědců a tím získávat vlastní vztah a motivaci v oblasti výzkumu a vývoje.


V aktivitě KA4 dojde ke zřízení pozice mentora výzkumu pro oblast zdravotnických disciplín, jímž bude zkušený vědecký pracovník 3. LF UK, dále dojde k pravidelné organizaci seminářů a workshopů za účasti odborníků z 3. LF UK k problematice metodiky výzkumu a vývoje, její popularizace a prezentace. Mentor výzkumu z 3. LF UK se bude dále podílet na vytvoření elektronického metodického materiálu k problematice výzkumu a vývoje, jejich popularizace a prezentování. Dále částečně participovat na přípravě Dnů výzkumu a vývoje VŠPJ či dalších aktivitách projektu.


Termíny projektu

Projekt byl zahájen 1. června 2012.

Ukončení realizace projektu bude 31. května 2014


Kontaktní osoba

Mgr. Hana Svobodová – Ústav ošetřovatelství

mail:


Poslední změna: 21. únor 2018 15:35 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor