Harmonogramy přijímacího řízení 2024 

Přesný harmonogram bude zveřejněn nejpozději 15 dní před konáním přijímací zkoušky.

 


Pro magisterský studijní program Všeobecné lékařství se k přijímací zkoušce dostavte

1. kolo přijímací zkoušky

 • s platným občanským průkazem, popř. cestovním pasem či povolením k pobytu

 • se svou pozvánkou, na které je uvedeno Vaše číslo uchazeče, pod kterým budete přijímací zkoušku konat

 • zároveň je na pozvánce uvedeno místo konání Vaší přijímací zkoušky.


Dopolední část:

08:00 zahájení prezence

09:00 zahájení testu

12:20 předpokládané ukončení testu


Odpolední část:

14:00 zahájení prezence

15:00 zahájení testu

17:20 předpokládané ukončení testu


2. kolo přijímací zkoušky

 • s platným občanským průkazem, popř. cestovním pasem či povolením k pobytu

 • se svou pozvánkou, na které je uvedeno Vaše číslo uchazeče, pod kterým budete přijímací zkoušku konat

 • s úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení nebo ověřenou kopií dokladu o nostrifikaci středního vzdělání - pokud budete vykonávat maturitní zkoušku až v zářijovém termínu, odevzdáváte u prezence o této skutečnosti originál potvrzení ze střední školy


Na ústní pohovory jsou uchazeči rozděleni do skupin ve dvacetiminutových intervalech dle rozpisu ve studijním informačním systému (SIS) (první skupina se dostaví cca v 8.00 hod.).


Pro navazující magisterský studijní program Intenzivní péče se k přijímací zkoušce dostavte

 • s platným občanským průkazem, popř. cestovním pasem či povolením k pobytu

 • se svou pozvánkou, na které je uvedeno Vaše číslo uchazeče, pod kterým budete přijímací zkoušku konat

 • Doklad o absolvování VŠ vzdělání v České nebo Slovenské republice, případně uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání


Řádné termíny přijímacích zkoušek

Přijímací zkouška do magisterského programu Všeobecné lékařství na 3. lékařskou fakultu se uskuteční ve dnech 13. - 17. 6. 2024.V případě náhlé indispozice v den konání přijímací zkoušky volejte na mobilní číslo 725 812 057 - Daniela Lvová, vedoucí studijního oddělení.Detailní harmonogramy a informace k řádným termínům13. 6. 2024 písemná část


 • První kolo pro magisterské programy Všeobecné lékařství (písemný test z biologie, fyziky a chemie) a Intenzivní péče (písemný test z anatomie, fyziologie, patofyziologie, ošetřovatelství a základů z intenzivní péče).

 • První kolo pro bakalářské programy Všeobecné ošetřovatelství (písemný test ze základů biologie), Dentální hygiena (písemný test z biologie a chemie), Nutriční terapie (písemný test z biologie a chemie), Fyzioterapie (písemný test z biologie a fyziky).


14. 6. 2024 ústní část

Druhé kolo zahrnuje ústní pohovor - interpretaci populárně vědeckého textu, posouzení komunikačních schopností, schopnosti samostatného úsudku, všeobecného rozhledu.


 • Druhé kolo pro magisterský program Všeobecné lékařství

 • Druhé kolo pro magisterský program Intenzivní péče

 • Druhé kolo pro bakalářský studijní program Fyzioterapie


17. 6. 2024 ústní část


 • Druhé kolo pro magisterský program Všeobecné lékařství

 • Druhé kolo pro bakalářský studijní program Všeobecné ošetřovatelství, Nutriční terapie.


Náhradní termín přijímací zkoušky


 • Náhradní termín přijímací zkoušky je stanoven na 27. 6. 2024

Zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to písemně požádá do 3 dnů ode dne konání části zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemohl zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních, dále z důvodu konání maturitní zkoušky.


Důvodem k podání žádosti o náhradní termín je kolize termínů maturitních zkoušek s termíny přijímacích zkoušek na 3. LF UK.


Přílohou žádosti je originál potvrzení ze střední školy. Studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je obligatorním důvodem k povolení náhradního termínu. Další náhradní termín se nepřipouští.


Informace pro přijaté uchazeče


Poslední změna: 23. říjen 2023 14:55 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor