Přijímání ke studiu dle § 49 odst. 3, zákona č. 111/98 Sb. o vysokých školách, v platném znění

Přijímací řízení do akademického roku 2023/2024

V souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění a dále s čl. 2, odst 3 Řádu přijímacího řízení UK se stanovují odlišné podmínky pro přijetí uchazečů, kteří absolvovali studijní program nebo jeho část nebo studují jiný studijní program na vysoké škole v České republice nebo v zahraničí.

Odlišné podmínky pro přijetí pro studenty, kteří studují na lékařských nebo zdravotnických fakultách

Děkan rozhodne o přijetí v případě, že budou splněny kumulativně níže uvedené podmínky:

1) Základní podmínka pro přijetí

Základní podmínkou přijetí je úspěšné ukončení ročníku na fakultě, ze které uchazeč o přijetí žádá v akademickém roce, který bezprostředně předchází akademickému roku, do kterého uchazeč podal přihlášku.

Za úspěšné ukončení ročníku je považováno nejen splnění podmínek pro postup do vyššího ročníku, ale i splnění všech zapsaných studijních povinností pro daný úsek (ročník) studia.

2) Další podmínky pro přijetí

2.1)

podání listinné přihlášky na předepsaném formuláři (formulář SEVT) a úhrada poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 880,- Kč do 4. 9. 2023;

2.2)

předložení úředně ověřené kopie dokladu o ukončení středního vzdělání. Uchazeč/ka, který předchozí vzdělání absolvoval/a na zahraniční střední škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů: doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice (tzv. "nostrifikace"), nebo doklad o udělení Evropského bakalaureátu, nebo zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu (maturitní vysvědčení ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska), nebo zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 880,- Kč). Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou pro absolventy zahraničních středních škol naleznete na webových stránkách fakulty, sekce Uchazeči „Přijímací řízení“. Doklady je nutné fyzicky zaslat na adresu fakulty: 3. LF UK, Ruská 87, 100 00 Praha 10, nejpozději do 4. 9. 2023. Poplatek uchazeč uhradí současně s platbou za přihlášku nebo v okamžiku, kdy požádá o posouzení svého zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení pro studium v českém jazyce číslo účtu: 115-6882900277/0100, v.s: 9021113, pro studium v anglickém jazyce číslo účtu: 0500081433/0300, SWIFT: CEKOCZPP, IBAN: CZ 82 0300 0000 0005 0008 1433;

2.3)

- uchazeči o studium magisterského programu Všeobecné lékařství v anglickém jazyce - prokázání znalosti českého jazyka na úrovni zkoušky B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (netýká se uchazečů, kteří složili maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka) a prokázání znalosti anglického jazyka na úrovni zkoušky C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (netýká se uchazečů, jejichž předchozí vysokoškolské studium, ze kterého žádají o přijetí, probíhalo v anglickém jazyce)

- studium v českém jazyce – prokázání znalosti českého jazyka na úrovni zkoušky C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (netýká se uchazečů, kteří složili maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka).

Znalost příslušného jazyka prokazuje uchazeč následovně: angličtina (min. úroveň C1) – certifikátem o vykonání mezinárodní jazykové zkoušky IELTS (International English Testing System) nebo CAE (Certificate in Advanced English), CPE (Certificate of Proficiency in English), TOEFL (Test of English as a Foreign Language), ESOL- (English for Speakers of Other Languages Qualification); český jazyk (úroveň B2, resp. C1) certifikátem o vykonané zkoušce: CCE (Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince), ECL (Mezinárodní certifikát jazyků EU a kandidátských zemí), Státní jazyková zkouška (Certifikát schválený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR). Studenti, kteří žádají o přestup, avšak nevykonali tuto zkoušku z českého jazyka, mohou ji konat na fakultě, a to v jednom z následujících termínů: 10. 5. 2023, 16. 5. 2023, 23. 5. 2023, 1. 6. 2023, 15. 6. 2023, 31. 8. 2023 a 6. 9. 2023 - vždy v 9:30 hod.


Ke zkoušce se student přihlásí alespoň 14 dní předem na email: daniela.lvova@lf3.cuni.cz

2.4)

úspěšně ukončený ročník v ak. roce 2022/2023 – tj. splnění všech zapsaných studijních povinností pro daný úsek (ročník) studia a splnění podmínek pro postup do vyššího ročníku – musí být doloženo výpisem absolvovaných studijních povinností, které si uchazeč v ak. roce 2022/2023 zapsal a potvrzením příslušné fakulty o splnění podmínek pro postup do vyššího ročníku.

2.5)

absolvované studijní povinnosti dle studijního plánu budou kompatibilní se studijními povinnostmi příslušného studijního plánu na 3. LF UK.

3)

Do každého programu či oboru může být přijato maximálně 7 uchazečů. Aritmetický průměr známek ze všech konaných zkoušek a opravných termínů za jednotlivé ročníky nesmí být vyšší než 2,00. Kritériem pro stanovení pořadí uchazečů je aritmetický průměr, který se počítá, jako součet aritmetických průměrů známek za jednotlivé absolvované ročníky děleno počtem ročníků. Aritmetický průměr se zaokrouhluje podle matematického pravidla na dvě desetinná místa. Podmínku průměru může děkan prominout při splnění všech ostatních podmínek z doloženého důvodu hodného zvláštního zřetele – zejména závažné a nezaviněné zhoršení sociální situace uchazeče.

Podání přihlášky

Uchazeč, který žádá o přijetí dle § 49, odst. 3, zákona č. 111/98 Sb. o vysokých školách v platném znění, musí podat listinnou přihlášku na předepsaném formuláři (formulář SEVT) a uhradit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 880,- Kč.


Současně s listinnou přihláškou a dokladem o úhradě poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením uchazeč předkládá:

  • fotokopii indexu a výpis známek a studijních povinností absolvovaných při studiu

  • potvrzení o splnění podmínek pro zápis do dalšího úseku studia

  • sylaby všech splněných studijních povinností


Všechny tyto přílohy musí být potvrzeny studijním oddělením studované fakulty.

  • úředně ověřenou kopii dokladu o ukončení středního vzdělání či podklady potřebné k ověření absolvování středního vzdělání (dle bodu 2.2)

  • úředně ověřenou kopii dokladu o příslušné znalosti jazyka (dle bodu 2.3)


Všechny doklady, předkládané uchazečem podle tohoto bodu se stávají součástí studijního spisu.

Termín pro podání přihlášky

Termín pro podání přihlášky: přihláška, včetně požadovaných náležitostí, se podává do 4. 9. 2023 (včetně).
Poslední změna: 5. leden 2023 09:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor