Informace pro studenty se speciálními potřebami

Před podáním přihlášky

Univerzita Karlova vítá všechny zájemce o studium, tedy i ty s různým druhem znevýhodnění. Před podáním přihlášky ke studiu je vhodné se seznámit s charakteristikami jednotlivých oborů a poradit se na fakultě o své volbě studijního programu s kontaktní osobou pro studenty se speciálními potřebami. Kontaktní osobou na 3. LF UK – PhDr. Hana Svobodová, Ph.D., hana.svobodova@lf3.cuni.cz, tel.: 267 102 942.


Modifikace přijímacího řízení

Pokud si podáváte přihlášku ke studiu na 3. LF UK a máte speciální potřeby, můžete požádat o úpravu přijímací zkoušky. Úprava nejčastěji spočívá v delší časové dotaci na složení zkoušky, zvětšeném tisku zadání testu, využití různých pomůcek a technologií, bezbariérové úpravě, a podobně - vždy na míru vašim potřebám.


V případě, že žádáte o modifikaci, postupujte podle následujících kroků:


  1. Zaškrtněte v elektronické přihlášce kolonku Požadavky na zvláštní zacházení z důvodu zdravotního handicapu a vyberte typ svého zdravotního omezení.

  2. Pokud znáte své požadavky, můžete je popsat.

  3. K přihlášce je nutné nahrát naskenovaný podepsaný formulář Žádost o modifikaci přijímací zkoušky spolu s potřebnými dokumenty dokládajícími vaše zdravotní znevýhodnění (lékařské potvrzení, doporučení pedagogicko-psychologické poradny apod.).


Žádost o modifikaci přijímací zkoušky musí být podána nejpozději do konce období pro podávání přihlášek ke studiu.


Uznatelné doklady o zdravotním znevýhodnění

V případě žádosti o modifikaci přijímacího řízení (i později pro případnou evidenci) je třeba dodat aktuálně platný dokument dokládající vaše zdravotní znevýhodnění. Uznatelnými doklady jsou:


  a. 

doklad o zdravotním postižení ve smyslu § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, nebo

  b. 

doklad o invaliditě libovolného stupně ve smyslu § 39 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, nebo

  c. 

průkaz osoby se zdravotním postižením libovolného stupně ve smyslu § 34 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, nebo

  d. 

doklad o specifické poruše učení zjištěné na základě výsledků získaných obecně dohodnutou diagnostikou specifických poruch učení nebo

  e. 

doklad o poruše autistického spektra zjištěné na základě komplexního vyšetření klinickým psychologem, nebo

  f. 

lékařská zpráva o výsledcích odborného lékařského vyšetření v případě osob, které se nemohou prokázat doklady uvedenými výše v písm. a) až e), nebo


O modifikacích přijímacího řízení komunikujete se studijním oddělením. V případě dotazů či nejasností se můžete obrátit též na kontaktní osobu.


Poslední změna: 16. srpen 2022 13:13 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor