Rehabilitační ošetřovatelství v neurorehabilitaci

Certifikovaný vzdělávací kurz, Akreditovaný MZČR


Certifikovaný vzdělávací kurz realizuje Ústav ošetřovatelství 3. lékařské fakulty UK, Ruská 87, Praha 10, ve spolupráci s Klinikou rehabilitačního lékařství FN Královské Vinohrady.


Certifikovaný kurz je určen pro nelékařské zdravotnické pracovníky – všeobecné sestry.


Cílem certifikovaného kurzu je získat znalosti a dovednosti v neurorehabilitačním ošetřovatelství. A to zejména v oblasti nácviku mobility, ADL, k nácviku dechového cvičení u pacientů s neurologickým onemocněním s aktivizací terapeutického prostředí.


Rozsah certifikovaného kurzu je celkem 80 hodin (32 hodin teoretická část, 48 hodin praktická část, stáž na Klinice rehabilitačního lékařství FNKV).


Délka studia je max. 6 měsíců. Certifikovaný kurz je ukončen závěrečnou písemnou zkouškou, praktické dovednosti posoudí školitel praktické části CK v podmínkách zdravotnického pracoviště.


Teoretická výuka (přednášky) bude probíhat v učebnách Ústavu ošetřovatelství 3. LF UK.


Účastník kurzu v teoretické části bude seznámen s klinickým obrazem u nejčastějších neurologických a neurochirurgických onemocnění, s neuropsychiatrickými deficity, s neurobehaviorální poruchou, s poruchou řeči.


Dále bude seznámen se zásady terapeutického polohování, s ADL, s dechovou a respirační terapií u neurologicky nemocných pacientů.


Praktická výuka se bude uskutečňovat v akreditovaném zdravotnickém zařízení na Klinice rehabilitačního lékařství FNKV a v odborných učebnách 3. LF UK.


Úspěšní absolventi získají zvláštní odbornou způsobilost k:

 • Provádění rehabilitačního ošetřování v neurorehabilitaci.

 • Nácvik ADL v neurorehabilitaci.

 • Nácvik mobility (používání rehabilitačních pomůcek) v neurorehabilitaci.

 • Nácvik polohování manipulace s pacientem v neurorehabilitaci.

 • Aktivizace terapeutické prostředí v neurorehabilitaci.

 • Nácvik dechových cvičení v neurorehabilitaci.

 • Provádění multisenzorické stimulace v neurorehabilitaci.

 • Schopnost kvalifikované participace v terapeutickém týmu v neurorehabilitaci.

 • Provádění testování (ADL, GUSS) v neurorehabilitaci.

 • Nácvik podpory kognitivních funkcí v neurorehabilitaci.

 • Nácvik základního managementu dysfagie v neurorehabilitaci.


V rámci kurzu bude poskytnuto vzdělávání maximálně 16 zájemcům. O zařazení do kurzu rozhodne pořadí přihlášek.Vzdělávací program je akreditován MZČR v rámci celoživotního vzdělávání a po jeho úspěšném dokončení získává absolvent 24 kreditních bodů a certifikát o absolvování kurzu a složení závěrečné zkoušky.

Souhrnné informace pro zájemce

Realizátor vzdělávacího certifikovaného kurzu (adresa pro korespondenci):

Klinika rehabilitačního lékařství 3 LF a FNKV, Šrobárova 50, 100 34 Praha 10


Garant kurzu: Prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D.

Termíny: od září 2022 do února 2023

Termíny výukových bloků budou upřesněny podle naplnění kapacity certifikovaného kurzu (minimálně 10 zájemců).

Zahájení kurzu: bude frekventantům oznámeno písemně

Rozsah: 80 hodin (32hodin teoretická část, 48 hodin praktické části včetně stáže na KRL FNKV).

Akreditace: Akreditace MZČR v rámci celoživotního vzdělávání

Náklady spojené se vzděláváním hradí účastník kurzu ve výši 8 000 Kč.

Částku zasílejte po obdržení písemného vyjádření o přijetí do kurzu na účet Komerční banky Praha 10, č. účtu 22734101/0100 variabilní symbol 2722.


Podmínky pro přijetí do kurzu:


 1. vzdělání v oboru všeobecná sestra

 2. doklad o zaplacení kurzu (kopie výpisu z účtu či složenka).


V případě zájmu zašlete vyplněnou závaznou přihlášku na adresu pro korespondenci:

Mgr. Jaroslava Popelková, Klinika rehabilitačního lékařství FNKV, Šrobárova 50, 100 34 Praha 10


Přihláška do kurzu bude k dispozici od 5. 5. 2022 do 5. 8. 2022


Přihláška ke stažení Informace o platbě ke stažení


Provozně organizační zajištění kurzu a další informace:

Mgr. Jaroslava Popelková

E-mail:

tel. +420 608 825 039Poslední změna: 6. květen 2022 11:01 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor