Informace k výuce

Důležité odkazy


  

  

Pracovištěm vyučované předměty evidované v SIS

Výuka - databáze výukových jednotek

Ostatní fakultní informační systémy a služby
Pregraduální výuka

Pregraduální výuka studentů 3. LFUK probíhá v magisterském studiu a v bakalářském studiu. Její pravidelnou součástí je vedení diplomových a bakalářských prací. Nepravidelnou součástí pregraduální výuky je vedení studentské vědecké odborné činnosti.


Magisterské studium

Výuka probíhá v prvním a třetím až šestém ročníku českého i anglického kurikula. Její náplní je rehabilitační diagnostika a terapie. Výuka probíhá jednak formou klinické stáže u lůžka pacienta a participace studentů při ambulantní činnosti. Další formou jsou semináře, v rámci řádné výuky i v rámci povinně volitelných kurzů.


Bakalářské studium

Obor fyzioterapie má na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy dlouholetou tradici. Byl založen v roce 1992 profesorem Vladimírem Jandou, který rozpracoval koncept svalových dysbalancí a ten se stal základem současné rehabilitace. Postupně je rozvíjen jeho odkaz, což se odráží na profilaci studia – myoskeletální medicína. Na fakultě také působil docent František Véle, který studium rozvinul o moderní trendy neurorehabilitace.


Vysoká úroveň studia je nastavena kvalitou akademických pracovníků vyučujících kmenové předměty jako je například anatomie, fyziologie a patofyziologie. Dále pak provázaností s nejlepšími klinickými pracovišti, které umožňují rozvíjet praktické dovednosti na širokém spektru různých klinických diagnóz (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze, Thomayerova nemocnice, Ústřední vojenská nemocnice). Na výuce se podílejí špičkoví odborníci v oboru, specialisté na danou problematiku. Spolupracujeme s řadou zahraničních pracovišť. Vedeme studenty ke kritickému myšlení a vědecké práci.


Cílem studijního programu je vychovat kvalifikovaného odborníka – bakaláře fyzioterapie, který bude oprávněn vykonávat činnost nelékařského zdravotnického pracovníka v léčebně preventivní péči v oboru Fyzioterapie jakožto součásti oboru Rehabilitační a fyzikální medicíny na odpovídajících zdravotnických pracovištích lůžkového a ambulantního typu ve státním i soukromém sektoru, a to v rozsahu daném Vyhl. č. 55/2011 Sb. §25 a zákona č. 96/2004 Sb, v platném znění.


Zahraniční výměnné programy

Vedle standardní výuky všeobecného lékařství pro anglicky mluvící studenty naší fakulty, každoročně přivítáme zahraniční studenty v rámci programu Erasmus+, kteří jsou začleněni do praktické výuky studentů fyzioterapie. Spolupracujeme s mezinárodní organizaci IFMSA (International Federation of Medical Students Associations) a dalšími.


Postgraduální výuka

Postgraduální výuka probíhá ve třech základních úrovních jako doktorské studium, specializační příprava mladých lékařů kliniky, specializační výchova sester. Kromě těchto základních podob postgraduální přípravy klinika participuje na přípravě lékařů z jiných pracovišť formou krátkodobých a dlouhodobých stáží.


Školitelem doktorského studia v oboru Neurověd je prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D.


Školitelem doktorského studia v oboru Preventivní lékařství je doc. PhDr. Kamila Řasová, Ph. D.

Číše vína – rozloučení s čerstvými absoloventy
Číše vína – rozloučení s čerstvými absoloventy
Promoce v Profesním domě na Malé Straně
Promoce v Profesním domě na Malé Straně


Dobronice – adaptační kurz
Dobronice – adaptační kurz
Den otevřených dveří
Den otevřených dveří


Poslední změna: 2. září 2020 09:14 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor