Prezentace ústavu

V rámci pregraduálního vzdělávání ústav zabezpečuje výuku oboru v jeho plné šíři. V magisterském studiu Všeobecné lékařství se jedná především o předměty Hygiena, epidemiologie a preventivní lékařství I, III, IV, V a organizační zajištění státní zkoušky (z oborů preventivního lékařství). V menším rozsahu pracovníci ústavu participují též na výuce v rámci předmětů Buněčné základy medicíny a Struktura a funkce lidského těla. Každoročně též vypisují řadu povinně volitelných kurzů. Velký objem výuky máme též v bakalářských studiích, zejména v oboru Veřejné zdravotnictví. Pracovníci ústavu tak každoročně vyučují v celkem 55 předmětech a vypisují kolem 10 povinně volitelných kurzů, mají na starosti organizační zajištění vybraných prázdninových praxí a vedou bakalářské práce. Nově také připravili bakalářské studium Nutriční terapie, které již získalo akreditaci a bude otevřeno od akademického roku 2019/2020 (viz Aktuality).


Akademičtí pracovníci ústavu působí jako školitelé doktorského studia v oboru Preventivní medicína, jehož oborová rada sídlí na 3. LF. Ústav se významně podílí na specializačním vzdělávání lékařů v oboru Hygiena a epidemiologie a celoživotním vzdělávání v rámci Univerzity 3. věku.


V oblasti vědy a výzkumu byla Oddělení pro studium výživy a Oddělení analytických metod začleněna do Centra pro výzkum výživy, metabolismu a diabetu a podporována z prostředků PRVOUK Q36 „Iniciální stadia diabetes mellitus, metabolických a nutričních poruch“ a ostatní dvě oddělení jsou částečně podporovány z prostředků PRVOUK Q16 „Environmentální výzkum“. Výzkum v rámci Ústavu hygieny je tradičně orientován jednak na problematiku mastných kyselin (trans izomerů mastných kyselin, n-3 polyenových mastných kyselin), nutriční toxikologii (zátěž bromovanými retardéry hoření a dalšími halogenovanými polutanty), nutriční epidemiologii (studium nutričního stavu fragilních skupin populace) a problematiku biomonitoringu. Pozornost je však věnována i dalším tématům, např. možnostem využití proteinů syrovátky k testování inzulínové sekrece, vývoji a testování speciálních potravin pro seniory či hodnocení nutričního stavu vysokoškolských studentů. Velmi významnou část výzkumných aktivit pak tvoří vývoj nových analytických metod pro nutriční a environmentální výzkum, zejména rychlého stanovení analytů v potravinách a biologických materiálech metodou kapilární elektroforézy.


Součástí ústavu jsou laboratoře se špičkovým vybavením pro chemickou analytiku (plynová a kapalinová chromatografie, kapilární elektroforéza), což umožňuje nejen provádění výzkumných aktivit přímo na pracovišti, ale zároveň poskytovat servis dalším výzkumníkům a výzkumným skupinám na fakultě. Pracoviště disponuje také laboratoří pro antropometrická měření. V letošním roce by měla být v rámci ústavu otevřena kompletně vybavená experimentální dietní kuchyně.


Další aktivity

  • Ústav je spolupořadatelem celostátní konference Výživa a zdraví v Teplicích a studentské konference Výživa, potraviny a zdraví v Praze (garant doc. Dlouhý)

  • pracovníci ústavu se významně podílejí na vydávání odborných časopisů. Prof. Černá je dlouholetou šéfredaktorkou impaktovaného časopisu Central European Journal of Public Health (CEJP), doc. Tůma členem redakční rady Separation Science Plus, prof. Anděl šéfredaktorem a doc. Dlouhý členem redakční rady časopisu Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa (DMEV) a doc. Rambousková zástupkyní šéfredaktora časopisu Výživa a potraviny.

  • pracovníci ústavu přispívají též k popularizaci vědy (prof. Anděl jako člen redakční rady časopisu Vesmír) a edukaci obyvatelstva v otázkách zdravé výživy (Mgr. Hrnčířová jako spoluautorka výukových programů pro žáky základních škol, viz http://www.viscojis.cz/teens/ )

  • oddělení podpory zdraví dětí se tradičně věnuje studentskému poradenství (doc. Schneidrová) a prevenci násilí na dětech (dr. Vaníčková).
Poslední změna: 17. duben 2019 15:38 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor