Harmonogramy přijímacího řízení 2020K přijímací zkoušce se dostavte

 • s platným občanským průkazem, popř. cestovním pasem či povolením k pobytu

 • s úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení nebo ověřenou kopií dokladu o nostrifikaci středního vzdělání - pouze pro studijní program Dentální hygiena, ostatní programy/obory předkládají výše uvedený doklad až při prezenci do 2. kola (ústní část) - pokud budete vykonávat maturitní zkoušku až v zářijovém termínu, odevzdáváte u prezence o této skutečnosti originál potvrzení ze střední školy

 • se svou pozvánkou, na které je uvedeno Vaše číslo/a uchazeče, pod kterým/i budete přijímací zkoušku konat

 • zároveň je na pozvánce uvedeno místo konání Vaší přijímací zkoušky.Řádné termíny přijímacích zkoušek

Přijímací řízení do magisterského oboru a bakalářských oborů na 3. lékařskou fakultu se uskuteční ve dnech 5. - 9. 6. 2020.V případě náhlé indispozice v den konání přijímací zkoušky volejte na mobilní číslo 725 812 057 - Marková Monika, vedoucí studijního oddělení.Detailní harmonogramy a informace k řádným termínům
5. 6. 2020 písemná část


 • První kolo pro magisterský obor Všeobecné lékařství

  (písemný test z biologie, fyziky a chemie)

 • První kolo pro magisterský navazující program Intenzivní péče (písemný test z anatomie, fyziologie, patofyziologie, ošetřovatelství a základů intenzivní péče)

 • První kolo pro bakalářský obor Fyzioterapie

  (písemný test z biologie a fyziky)

 • Jednokolové přijímací řízení pro obor Dentální hygienistka

  (písemný test z biologie a chemie)

 • První kolo pro bakalářský program Všeobecné ošetřovatelství

  (písemný test ze základů biologie člověka)

 • První kolo pro bakalářský program Nutriční terapie

  (písemný test z biologie a chemie)8. 6. 2020

Druhé kolo zahrnuje ústní pohovor - interpretaci populárně vědeckého textu, posouzení komunikačních schopností, schopnosti samostatného úsudku, všeobecného rozhledu.


 • Druhé kolo pro magisterský program Všeobecné lékařství

 • Druhé kolo pro magisterský navazující program Intenzivní péče

 • Druhé kolo pro bakalářský obor Fyzioterapie9. 6. 2020


 • Druhé kolo pro magisterský program Všeobecné lékařství

 • Druhé kolo pro bakalářský program Všeobecné ošetřovatelství

 • Druhé kolo pro bakalářský program Nutriční terapie
Náhradní termín přijímacích zkoušek

 • Náhradní termín přijímacích zkoušek je stanoven na 30. 6. 2020 (písemná i ústní část přijímací zkoušky se koná v jeden den)

Zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to písemně požádá do 3 dnů ode dne konání části zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemohl zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je obligatorním důvodem k povolení náhradního termínu. Další náhradní termín se nepřipouští.

Detailní harmonogram a informace k náhradnímu termínu ke stažení (v přípravě)Informace pro přijaté uchazečePoslední změna: 6. prosinec 2019 12:02 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor