Harmonogramy přijímacího řízení 2020Pro magisterský studijní program Všeobecné lékařství se k přijímací zkoušce se dostavte

1. kolo přijímací zkoušky


Dopolední část:

08:00 zahájení prezence

08:45 zahájení testu

12:45 předpokládané ukončení testu


POSUN ODPOLEDNÍ ČÁSTI PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY


Vážení uchazeči,

kteří vykonáváte písemnou část přijímací zkoušky v odpoledních hodinách, tedy sály C, F, G, I, J, M, N a R jak je v pozvánce uvedeno od 13,00 hod.

Dovolujeme si Vás upozornit, že dochází k posunu času písemné části přijímací zkoušky.

Z důvodu nutnosti dezinfekce posluchárny, ve které bude probíhat písemná část, jsme nuceni posunout čas prezence.

 • Prezence tedy bude zahájena ve 14.00 hodin.

 • Zahájení písemné části se posouvá na 14:45 hod.

 • Do budovy KCP Vám bude umožněn vstup ve 13:50 hod.

 • Vaše pozvánka, kterou jste obdržel/a prostřednictvím SIS je stále platná, vytištěnou si ji doneste s sebou k prezenci.

Děkujeme Vám za pochopení.


Studijní oddělení 3. LF UK


Odpolední část:

14:00 zahájení prezence

14:45 zahájení testu

18:45 předpokládané ukončení testu


2. kolo přijímací zkoušky

 • s platným občanským průkazem, popř. cestovním pasem či povolením k pobytu

 • se svou pozvánkou, na které je uvedeno Vaše číslo uchazeče, pod kterým budete přijímací zkoušku konat

 • s úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení nebo ověřenou kopií dokladu o nostrifikaci středního vzdělání - pokud budete vykonávat maturitní zkoušku až v zářijovém termínu, odevzdáváte u prezence o této skutečnosti originál potvrzení ze střední školy


Na ústní pohovory jsou uchazeči rozděleni do skupin ve dvacetiminutových intervalech dle rozpisu ve studijním ifirmačním systému (SIS) (první skupina se dostaví cca v 8.00 hod.).


Pro navazující magisterský studijní program Intenzivní péče se k přijímací zkoušce se dostavte

 • s platným občanským průkazem, popř. cestovním pasem či povolením k pobytu

 • se svou pozvánkou, na které je uvedeno Vaše číslo uchazeče, pod kterým budete přijímací zkoušku konat

 • Doklad o absolvování VŠ vzdělání v České nebo Slovenské republice, případně uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání


Řádné termíny přijímacích zkoušek

Přijímací zkouška do magisterského programu Všeobecné lékařství na 3. lékařskou fakultu se uskuteční ve dnech 19. - 22., 23. 6. 2020.V případě náhlé indispozice v den konání přijímací zkoušky volejte na mobilní číslo 725 812 057 - Marková Monika, vedoucí studijního oddělení.Detailní harmonogramy a informace k řádným termínům19. 6. 2020 písemná část


 • První kolo pro magisterský program Všeobecné lékařství

  (písemný test z biologie, fyziky a chemie)22. 6. 2020

Druhé kolo zahrnuje ústní pohovor - interpretaci populárně vědeckého textu, posouzení komunikačních schopností, schopnosti samostatného úsudku, všeobecného rozhledu.


 • Druhé kolo pro magisterský program Všeobecné lékařství

 • Pohovor pro magisterský program Intenzivní péče23. 6. 2020


 • Druhé kolo pro magisterský program Všeobecné lékařstvíNáhradní termín přijímací zkoušky


 • Náhradní termín přijímací zkoušky je stanoven na 1. 7. 2020 - pouze pro magisterský studijní program Všeobecné lékařství (písemná i ústní část přijímací zkoušky se koná v jeden den) a pro navazující magisterský studijní program Intenzivní péče (ústní část).

Zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to písemně požádá do 3 dnů ode dne konání části zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemohl zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních, dále z důvodu konání maturitní zkoušky v termínu 19., 22. a 23. 6. 2020.


Důvodem k podání žádosti o náhradní termín je kolize termínů maturitních zkoušek s termíny přijímacích zkoušek na 3. LF UK.


Přílohou žádosti je originál potvrzení ze střední školy. Studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je obligatorním důvodem k povolení náhradního termínu. Další náhradní termín se nepřipouští.

Informace pro přijaté uchazeče


Poslední změna: 20. srpen 2020 10:18 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor