Kritéria pro habilitační a jmenovací řízení na UK

Opatřením rektora č. 35/2019 byla stanovena Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem a minimální požadavky na obsah odůvodnění habilitační a hodnotící komise včetně stanovení náležitostí předkládaných materiálů.


Část 1.1

Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem pro všechny obory na Univerzitě Karlově.


Habilitační práce musí odpovídat vymezení uvedenému v § 72 odst. 3 zákona 111/1998 Sb., v platném znění.


Habilitační řízení

Pro habilitační řízení je doporučeno předchozí získání vědecké hodnosti CSc., Dr., Ph.D., Th.D., DrSc., případně ekvivalentní vědecké hodnosti. Případná výjimka z tohoto pravidla musí být řádně zdůvodněna.


Pedagogická činnost

Do pedagogické činnosti se započítává výuka na vysoké škole v České republice nebo v zahraničí. Výkon pedagogické činnosti se požaduje v plném rozsahu (bakalářské, magisterské, doktorandské studium) oboru.


Habilitační řízení

 • souvislá pedagogická činnost během posledních nejméně tří let nebo

 • souhrnná tříletá pedagogická činnost v době posledních pěti let - u uchazečů, kteří absolvovali rodičovskou dovolenou, dlouhodobou zahraniční stáž, či přerušili výuku z jiných důvodů hodných zřetele;

 • roční hodinové objemy výuky a předměty, jejichž výuku uchazeč zajišťuje, se posuzují s ohledem na rozsah výuky v daném oboru


Jmenovací řízení

 • souhrnná pedagogická činnost na vysoké škole v trvání nejméně pěti let;

 • roční hodinové objemy výuky a předměty, které uchazeč vyučuje, budou posouzeny z hlediska, zda uchazeč učí svůj obor (specializaci) v plném rozsahu.

 • uchazeč je školitelem doktorandů, z nichž nejméně jeden již absolvoval, za školitele je v tomto kontextu pokládán také konzultant, který se prokazatelně podílí na přípravě doktoranda po celou dobu studia


Vědecká, odborná nebo umělecká činnost

Podmínkou je soustavná publikační činnost až do zahájení řízení. Za relevantní práce jsou považovány recenzované texty vědeckého, odborného nebo uměleckého charakteru. Pro žádný typ řízení nejsou do počtu relevantních studií započítávány popularizační publikace, abstrakta, i když jsou publikována v kvalitních časopisech nebo sbornících, a dopisy redakci.


Citace musí být uváděny bez autocitací. Autocitací se rozumí skutečnost, že se v seznamu autorů citující práce vyskytuje jméno uchazeče.


Zahraniční zkušenost

Dosavadní akademická dráha uchazeče by měla zahrnovat dlouhodobější odbornou zahraniční zkušenost.


Část 1.2

Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem pro humanitní, sociálně-vědní a umělecko-tvůrčí obory na Univerzitě Karlově


Habilitační práce

Je třeba, aby habilitační práce odpovídala vymezení uvedenému v § 72 odst. 3 zákona 111/1998 Sb., v platném znění. Za takovou práci se považuje i

 • závažné překladové dílo, provázené vědeckou studií a komentáři patřičného rozsahu a kvality (především překlady starověkých, středověkých i raně novověkých uměleckých i vědeckých děl)

 • slovník, který svým rozsahem, zaměřením a úrovní představuje obohacení české kultury ve vazbě ke světovým kulturám


Vědecká, odborná nebo umělecká činnost

V humanitních a sociálně-vědních oborech se do počtu požadovaných prací započítávají výhradně práce, u nichž je uchazeč jediným, nebo hlavním autorem. Hlavním autorem v této souvislosti je míněn vedoucí autorského kolektivu, který výzkum i zprávu koncipoval, práci koordinoval a napsal nebo vytvořil významnou část textu či díla. Na vyžádání je povinen doložit svůj podíl na práci. Uchazeč o jmenovací řízení v humanitním oboru by měl být autorem alespoň jedné monografie. Do citací lze započítat i recenze, pokud byly publikovány v odborných periodikách. Je třeba uvést metodiku vyhledání citací.


Oborově specifické požadavky

Habilitační řízení

Obor

Počet publikací

Mezinárodní/cizojazyčné publikace

Citace

Humanitní, sociálně-vědní a právnické obory

20

3

20 v odborné české i zahraniční literatuře

Umělecko-tvůrčí obory*

10

2

10 v odborné české i zahraniční literatuře


Jmenovací řízení

Obor

Počet publikací

Mezinárodní/cizojazyčné publikace

Citace

Humanitní a sociálně-vědní obory

40

15

25 v zahraniční odborné literatuře

Právnické obory

40

15

50 v odborné české i zahraničnío odborné literatuře

Umělecko-tvůrčí obory*

20

8

12 v zahraniční odborné literatuře


* Umělecká tvůrčí činnost a její kvalita musejí být doloženy dokumentací, recenzemi a posudky.


Část 1.3

Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem pro přírodovědné obory na Univerzitě Karlově


Vědecká, odborná činnost

Celkový počet publikací může být menší než požadovaný (viz. tabulky níže) v případě, že počet publikací v periodikách s IF bude podstatně větší než požadovaný počet. Nejsou započítávány publikace, kde autor nefiguruje v seznamu autorů, ale jen jako skupinový autor (Group Author).


Citace musí být uváděny dle WoS jen z tzv. fulltextů (bez abstrakt a komentářů) s vyloučením autocitací. Tam, kde není požadována citovanost dle WoS, je třeba uvést metodiku zjištění citací (SCOPUS a další doložitelné citace).


Oborově specifické požadavky

Habilitační řízení

Obor

Počet publikací

Publikace s IF

První autor

Citace

Biologie, Biomedicína

20

12

5

35 dle WoS

Farmaceutické obory

20

15

5

35 dle WoS

Chemie

20

15

8

35 dle WOS

Geologie, Environmentální vědy

20

6

5

20, z toho 10 dle WoS

Geografie

20

5

3

20, z toho 10 WoS

Fyzika

20

12

Neurčeno

20 dle WoS

Informatika

20

6 či ekvivalentních*

Neurčeno

15 v odborných periodikách, recenzovaných sbornících a monografiích

Matematika

20

6

Neurčeno

15 v odborných periodikách, recenzovaných sbornících a monografiích


* “Ekvivalentními výsledky“ se rozumí takové výsledky, které jsou v oboru řízení považovány za stejně hodnotné jako publikace s IF.


Jmenovací řízení

Obor

Počet publikací

Publikace s IF

První nebo korespondující autor**

Citace

Biologie, Biomedicína

40

25

15

100 dle WoS

Farmaceutické obory

40

25

15

100 dle WoS

Chemie

40

35

15

100 dle WoS

Geologie, Environmentální vědy

40

10

8

30 dle WoS

Geografie

40

8

5

30 dle WoS

Fyzika

40

30

Neurčeno

50 dle WoS

Informatika

40

20 či ekvivalentních*

Neurčeno

50 v odborných periodikách, recenzovaných sbornících a monografiích

Matematika

40

20

Neurčeno

50 v odborných periodikách, recenzovaných sbornících a monografiích


* “Ekvivalentními výsledky“ se rozumí takové výsledky, které jsou v oboru řízení považovány za stejně hodnotné jako publikace s IF.

** Posouzení záleží na zvyklostech oboru.


Část 1.4

Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem pro lékařské obory na Univerzitě Karlově


Základní údaje

Nepominutelným požadavkem pro uchazeče z klinických-nechirurgických a klinických-chirurgických oborů je absolvování příslušných atestací pro obor habilitace nebo jmenovacího řízení.


Habilitační i hodnotící komise výslovně zhodnotí splnění klinické odbornosti a erudici uchazeče.


Vědecká, odborná činnost

Celkový počet publikací může být menší než požadovaný (viz tabulky níže) v případě, že počet publikací v periodikách s IF bude podstatně větší, než požadovaný počet. Nejsou započítávány publikace, kde autor nefiguruje v seznamu autorů, ale jen jako skupinový autor (Group Author).


Citace musí být uváděny dle WoS jen z tzv. fulltextů (bez abstrakt a komentářů) s vyloučením autocitací. Autocitací se rozumí skutečnost, že se v seznamu autorů citující práce vyskytuje jméno uchazeče.


Oborově specifické požadavky

Habilitační řízení

Obory

Počet publikací*

Publikace s IF**

První autor***

Citace****

Teoretické

20

12

5

35 dle WoS

Klinické-nechirurgické

20

8

4

25 dle WoS

Klinické-chirurgické

20

6

3

8 dle WoS


Jmenovací řízení

Obory

Počet publikací*

Publikace s IF**

První nebo korespondující autor***

Citace****

Teoretické

40

25

15

100 dle WoS

Klinické-nechirurgické

30

15

12

70 dle WoS

Klinické-chirurgické

30

12

9

30 dle WoS


*Publikace mimo IF musí být v časopisech s recenzním řízením, indexovaných v medicínských databázích (Web of Science, PubMed nebo SCOPUS).

**Minimální hodnota IF by měla činit pro každou z těchto klíčových publikací 0,5. Z těchto klíčových publikací nejméně jedna (habilitační řízení) resp. nejméně tři (řízení pro jmenování profesorem) musí být původní vědeckou prací obsahující výsledky vlastní výzkumné činnosti uchazeče (tj. nikoliv přehledný článek, editorial, kasuistika, které lze započítat do celkového počtu publikací).

*** Posouzení záleží na zvyklostech oboru

****Citovanost v mezinárodních multicentrických studiích bude uvažována samostatně.


Vysvětlení některých pojmů, jak jsou akceptovány při habilitačních řízeních a řízeních pro jmenování profesorem na 3. LF UK:


* Uznávané druhy článků: původní vědecká práce (obsahující výsledky vlastní výzkumné činnosti uchazeče), přehledný článek, doporučený postup.

Jiné druhy článků obsahující výsledky vlastní výzkumné činnosti (např. short communication, kazuistika, brief report, rozšířený editorial, rozšířený letter to editor) budou započítány, vykazují-li parametry originální práce nebo kazuistiky, a posuzovány budou individuálně podle žadatelem dodaných plných textů.


** IF časopisu pro účely habilitačního a jmenovacího řízení je pouze ten, který je zpracován firmou Clarivate Analytics z databáze Web of Science a je uveden v její části Journal Citation Report. Jiný IF nebo jeho alternativy počítané jinými subjekty, případně jinými automatizovanými analytickými nástroji se neuznávají.

Hodnota IF je vždy svázána s rokem vydání publikace. Pro publikace s rokem vydání, pro který ještě není hodnota IF vypočítána, se uvádí poslední známá hodnota z předchozího období.


*** Pro habilitační řízení se vyžaduje první autorství vyskytující se v časopisech s IF ≥ 0,5. Pro jmenovací řízení je preferováno uznávané autorství (první, korespondující a senior) vyskytující se v časopisech s IF ≥ 0,5. Pro označení uchazeče za senior autora platí tyto podmínky:

  a. 

uchazeč je posledním autorem v původní vědecké práci (hodnotící vlastní experiment nebo soubor pacientů), přehledném článku nebo doporučeném postupu publikovaných v časopise s IF ≥ 0,5,

  b. 

uchazeč je spoluautorem společné publikace s jím vedeným doktorandem publikované v časopise s IF ≥ 0,5, ve které je doktorand prvním nebo korespondujícím autorem; takové práce mohou být započítané, pouze vyjdou-li nejdéle do 2 let po ukončení Ph.D. studia a obsahem odpovídají tématu dizertace.


**** Do citačních ohlasů se nezahrnuje citovanost abstrakt z konferencí (meetings abstract). Citovanost mezinárodních multicentrických studií se nezohledňuje u těch publikací, kde uchazeč není uveden v seznamu hlavních autorů publikace, ale je uveden pouze v apendixu jako člen skupiny. Počet citací se uvádí bez autocitací.


Formuláře

 • minimální požadavky na obsah odůvodnění stanoviska habilitační komise

 • požadavky na údaje o uchazeči v habilitačním řízení

 • k formuláři připojují uchazeč tyto samostatné přílohy:

  • Strukturovaný životopis s datem vyhotovení a podpisem uchazeče

  • Úplný výkaz pedagogické činnosti uchazeče za poslední tři roky (vyhotovený institucí a podepsaný uchazečem s datem vyhotovení)

  • Úplná strukturovaná bibliografie uchazeče (s uvedením IF u periodik, kde existuje) s datem vyhotovení a podpisem uchazeče

  • Seznam citací prací uchazeče dle metodiky WoS (případně SCOPUS, eventuálně jiné) doložený kopií příslušných stránek z WoS

  • Potvrzení o zaměstnavateli uchazeče a odborné praxi

  • Úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání

  • Habilitační práce v listinné a elektronické podobě

  • Podklady pro zhodnocení zahraničních zkušeností, výchovy vědeckých pracovníků, řešení grantů a výzkumných úkolů a jejich výsledků

  • Potvrzení o zaplacení poplatku za úkony spojené s habilitačním řízením

 • minimální požadavky na odůvodnění stanoviska hodnotící komise ke jmenování profesorem

 • požadavky na údaje o uchazeči pro jmenování profesorem

 • k formuláři připojují uchazeč tyto samostatné přílohy:

  • Strukturovaný životopis s datem vyhotovení a podpisem uchazeče

  • Úplný výkaz pedagogické činnosti uchazeče za posledních pět let (vyhotovený institucí a podepsaný uchazečem s datem vyhotovení)

  • Úplná strukturovaná bibliografie uchazeče (s uvedením IF u periodik, kde existuje) s datem vyhotovení a podpisem uchazeče

  • Seznam citací prací uchazeče dle metodiky WoS (případně SCOPUS, eventuálně jiné) doložený kopií příslušných stránek z WoS.

  • Potvrzení o zaměstnavateli uchazeče a odborné praxi

  • Úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání

  • Podklady k hodnocení zahraničních zkušeností, výchovy vědeckých pracovníků a výsledků výzkumů (včetně řešení grantů)

  • Potvrzení o zaplacení poplatku za úkony spojené s řízením ke jmenování profesoremPoslední změna: 12. březen 2020 11:16 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor